VITORINO IN DUTCH

Translation of Vitorino in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0505

Examples of using Vitorino in a sentence and their translations

Vitorino(PSE), in writing.-(PT) 1.
Vitorino( PSE), schriftelijk.-( PT) 1.
Thank you very much for your cooperation this afternoon, mr vitorino.
Mijnheer de commissaris, hartelijk dank voor uw medewerking vanmiddag.
Commissioner vitorino has referred to them.
Commissaris vitorino heeft daarop gewezen.
Mr vitorino, we thank you for presenting these proposals today.
Mijnheer vitorino, wij danken u ervoor dat u vandaag deze voorstellen hebt voorgelegd.

I should also like to say a few words to mr vitorino.
Tot slot wil ik enige woorden tot u richten, mijnheer de commissaris.
Thank you very much, mr vitorino.
Hartelijk dank, mijnheer de commissaris.
Mr vitorino represents the commission.
De heer vitorino vertegenwoordigt de commissie.
António vitorino, european commissioner for justice and home affairs.
António vitorino, europees commissaris voor justitie en binnenlandse zaken.
Mr president, commissioner vitorino, i should like to make a few observations.
Mijnheer de voorzitter, commissaris vitorino, ik wil graag een paar opmerkingen maken.
Nunes de almeida, private office of mr vitorino.
NUNES de ALMEIDA, kabinet van de heer vitorino.
Minister queyranne and commissioner vitorino already mentioned it.
Minister queyranne en commissaris vitorino hebben het gezegd.
Thank you, commissioner vitorino.
Hartelijk dank, commissaris vitorino.
He then gave the floor to mr vitorino.
Vervolgens geeft hij het woord aan de heer vitorino.
Thank you very much, commissioner vitorino.
Hartelijk dank commissaris vitorino.
Thank you very much, mr vitorino.
Hartelijk dank, mijnheer vitorino.
Mr president, i would first like to thank commissioner vitorino.
Mijnheer de voorzitter, allereerst wil ik commissaris vitorino hartelijk danken.
Mr president, i wish to begin by paying tribute to commissioner vitorino.
Mijnheer de voorzitter, allereerst wil ik graag hulde brengen aan commissaris vitorino.
Mr president, i am grateful to commissioner vitorino for his work.
Mijnheer de voorzitter, ik ben commissaris vitorino erkentelijk voor zijn werk.
I believe that commissioner vitorino shares his view.
Ik geloof dat commissaris vitorino zijn mening deelt.
Statement by mr antonio vitorino, member of the european commission.
Toespraak door de heer A. VITORINO, lid van de europese commissie.
Participation of mr antonio vitorino, member of the european commission1.
In aanwezigheid van de heer A. VITORINO, lid van de europesecommissie1.
In the presence of mr antonio vitorino, member of the european commission.
In aanwezigheid van de heer A. VITORINO, lid van de europese commissie.
Commission: ms schreyer and mr vitorino.
Commissie: mevrouw schreyer en de heer vito­rino, leden.
Thank you very much, mr vitorino, for your valuable contribution to this question time.
Hartelijk dank, mijnheer vitorino, voor uw belangrijke bijdrage aan dit vragenuur.
Today, we heard commissioner vitorino give a speech full of references to our values and our principles.
Vandaag heeft commissaris vitorino een toespraak gehouden vol verwijzingen naar onze waarden en onze principes.
I would therefore like to congratulate commissioner vitorino on the speed with which proposals are now being submitted.
Ik wil daarom commissaris vitorino complimenteren met de snelheid waarmee nu voorstellen worden voorgelegd.
Mr president, commissioner vitorino, ladies and gentlemen, firstly, i would like to congratulate mr kirkhope.
Voorzitter, commissaris vitorino en collega's, in de eerste plaats wil ik collega kirkhope feliciteren.
Speech by mr vitorino, european commissioner for justice and home affairs.
Toespraak door de heer VITORINO, lid van de europese commissie, bevoegd voor justitie en binnenlandse zaken.
We agree with the comments that commissioner vitorino has just made to the house underlining the need for
Wij zijn het eens met de opmerkingen die commissaris antónio vitorino net tijdens zijn toespraak voor dit huis heeft gemaakt
I did not manage this: either i am not a good MEP, mr vitorino, or you are a good commissioner.
Het is me niet gelukt. nu ben ik of geen goede afgevaardigde, commissaris, of u bent een goede commissaris.

Results: 401, Time: 0.0505

"Vitorino" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More