WHOLEHEARTEDLY IN DUTCH

Translation of Wholeheartedly in Dutch

S Synonyms

Results: 399, Time: 0.0721

Examples of using Wholeheartedly in a sentence and their translations

That is why i wholeheartedly agree with the proposal he just presented.
Daarom stem ik van harte in met het voorstel dat hij zojuist heeft toegelicht.
I agree wholeheartedly with the opening point.
Ik ben het volledig eens met het eerste punt.
I would therefore hope that this house will wholeheartedly endorse this report tomorrow.
Daarom hoop ik dat het parlement dit verslag morgen van harte zal steunen.
The socialist group will defend the independence of that bank wholeheartedly.
De partij van de europese sociaaldemocraten zal de onafhankelijkheid van de bank van harte verdedigen.

We support wholeheartedly the development Committee's letter.
Wij steunen volmondig de brief van de com missie ontwikkelingssamenwerking.
We support them wholeheartedly, and that is why i have voted in favour.
We steunen deze volledig, en daarom heb ik voor gestemd.
This concept i wholeheartedly reject.
Dit concept wijs ik hartgrondig af.
I wholeheartedly endorse the appeal for an accessible health care system.
De oproep voor een toegankelijk systeem van gezondheidszorg kan ik van harte onderschrijven.
I wholeheartedly join in voting.
Daar stem ik volmondig mee in.
I believe wholeheartedly that you are insane.
Ik geloof volledig dat je gek bent.
We are wholeheartedly behind you.
We staan volledig achter jullie.
I wholeheartedly support amendments to this effect.
De amendementen hiertoe steun ik van harte.
We wholeheartedly reject this.
Dit verwerpen wij hartgrondig.
I have therefore chosen to wholeheartedly endorse the schaldemose report.
Ik heb daarom ten volle het verslag-schaldemose gesteund.
Under the circumstances, i wholeheartedly agree with that plan.
Gezien de omstandigheden ben ik het volledig eens met dat plan.
The ELDR group wholeheartedly supports this fundamental message.
De eldr-fractie steunt deze hoofdboodschap van harte.
I support that idea wholeheartedly.
Ik steun dat idee volledig.
That is why we support this report wholeheartedly.
Daarom ondersteunen wij dit verslag van harte.
I trust you wholeheartedly, son.
Ik vertrouw je volledig, zoon.
There is one point you raised, commissioner, with which i wholeheartedly agree.
Mijnheer de commissaris, op één punt ben ik het volledig met u eens.
Naturally, my group supports these two reports wholeheartedly.
Vanzelfsprekend steunt mijn fractie deze twee verslagen volledig.
For these and other reasons, i wholeheartedly support mrs Matera's report.
Vanwege deze en andere redenen kan ik het verslag van de heer matera volledig ondersteunen.
Your ninth point, too, we accept wholeheartedly.
Punt 9 accepteren wij ook volledig.
A true honour and one that i share wholeheartedly with my carpenter.
Een grote eer en een die ik van harte deel met mijn timmerman.
The committee wholeheartedly endorses the inclusion of a paragraph on training.
Het comité staat volledig achter de invoeging van een paragraaf over opleiding.
I wholeheartedly support the amendments on on-board diagnostics and cold starts.
Van harte ondersteun ik de amendementen over OBD en koude start.
I believe that this parliament can support wholeheartedly what we have heard.
Ik denk dat het parlement van ganser harte steunt wat we gehoord hebben.
The committee wholeheartedly supports the european economic recovery plan of the commission and the council.
Het comité staat volledig achter het herstelplan van de commissie en de raad.
I apologize wholeheartedly, wait, no.
Ik bied mijn oprechte excuses aan.- nee, wacht.
I also wholeheartedly support paragraph 14 of the resolution.
Van harte steun ik ook paragraaf 14 van de resolutie.

Results: 399, Time: 0.0721

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More