WITH THE PROPOSAL IN DUTCH

Translation of With The Proposal in Dutch

Results: 407, Time: 0.0534

Examples of using With The Proposal in a sentence and their translations

I agree with the proposal of the rapporteur to conclude this agreement.
Ik ben het eens met het voorstel van de rapporteur om deze overeenkomst te sluiten.
What else will change with the proposal to reform Eurojust?
Wat zal er nog veranderen met het voorstel voor de hervorming van eurojust?
I agree with the proposal for a complete reform of the subsidy system.
Ik ga akkoord met het voorstel voor een volledige hervorming van het steunstelsel.
In accordance with the proposal of the mrs. monika wulf-mathies.
In overeenstemming met het voorstel van mevrouw monika wulf-mathies.

I'm almost finished with the proposal.
Ik ben bijna klaar met het voorstel.
I am extremely pleased with the proposal, therefore.
Daarom ben ik zeer tevreden met het voorstel.
The vast majority of my group are still not happy with the proposal.
Mijn fractie is voor het overgrote deel nog steeds niet gelukkig met het voorstel.
He agreed with the proposal of an action plan.
Hij steunt het voorstel voor een actieplan.
I'm finished with the proposal.
Ik heb het voorstel klaar.
We agree with the proposal in the monti package.
We zijn het eens met de voorstellen vervat in het pakket-monti.
We are quite happy with the proposal.
Wij kunnen met dat voorstel zeer goed leven.
What will business have to do to comply with the proposal?
Welke verplichtingen vloeien voor het bedrijfsleven uit dit voorstel voort?
What will businesss have to do to comply with the proposal?
WAT MOET HET BEDRIJFSLEVEN DOEN OM HET VOORSTEL NA TE LEVEN.
Mr hernández bataller, section president, agreed with the proposal.
De heer hernández bataller, voorzitter van de gespecialiseerde afdeling, steunt dit voorstel.
In short, mr president, i very much agree with the proposal.
Kortom, mijnheer de voorzitter, ik ben sta helemaal achter het voorstel.
As you know, the commission has not yet dealt with the proposal.
Zoals u weet, heeft de commissie het voorstel nog niet behandeld.
All in all, however, i am very satisfied with the proposal.
Alles bij alles, ben ik wel zeer tevreden over het voorstel.
We have some difficulties, however, with the proposal to widen the development priority areas.
Maar we hebben enige moeite met het voorstel de prioriteitsgebieden voor het ontwikkelingbeleid te verbreden.
Very soon we will be faced with the proposal to revise the tens network in its entirety.
Zeer binnenkort zullen wij worden geconfronteerd met het voorstel het ten-netwerk in zijn geheel te herzien.
I cannot agree with the proposal to establish a separate programme on the monitoring of the internal market.
Ik kan echter niet akkoord gaan met het voorstel tot invoering van een apart programma voor het toezicht op de interne markt.
Annual financial expenditures associated with the proposal(million EUR, 2000 prices)34 35.
Jaarlijkse met het voorstel samenhangende financiële uitgaven( miljoen EUR, prijzen 2000)34 35.
Although the commission agreed with the proposal initially, it wanted to put only EUR 280 million into that fund.
Ondanks dat de commissie in eerste instantie instemde met het voorstel, wilde het slechts 280 miljoen euro in dat fonds stoppen.
For these reasons i agree with the proposal that the EU should increase its rapid reaction capabilities.
Om deze redenen ben ik het eens met het voorstel dat de EU haar mogelijkheden tot snelle reactie dient te vergroten.
Some fifteen member states did not fully agree with the proposal and formed a blocking minority.
Een vijftiental lidstaten ging niet helemaal akkoord met het voorstel en vormde een blokkerende minderheid.
Proposal/initiative is compatible with the proposal for the new multiannual financial framework 2014-2020.
Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het voorstel voor het nieuwe meerjarige financiële kader2014-2020.
Therefore the CHMP agreed with the proposal but asked the MAH to justify the proposed wording regarding 5-FU refractory patients.
Daarom ging het CHMP akkoord met het voorstel maar vroeg het de vergunninghouder de voorgestelde formulering met betrekking tot 5-fu-refractaire patiënten te verantwoorden.
Can the commission state what progress the irish government is making with the proposal in its national development plan 1989-1993.
Kan de commissie mededelen welke vooruitgang de ierse regering boekt met het voorstel in haar nationale ontwikkelingsplan voor1989-1993.

Results: 407, Time: 0.0534

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"With the proposal" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More