ALL THE INSTITUTIONS IN FINNISH

Translation of All the institutions in Finnish

Results: 346, Time: 0.0726

Examples of using All the institutions in a sentence and their translations

I ask the Members and all the institutions that we should focus on the debates before us.
Pyydän parlamentin jäseniltä ja kaikilta toimielimiltä, että keskittyisimme itse keskusteluun.
It must be fully independent of all the institutions.
Sen on oltava täysin riippumaton kaikista toimielimistä.
The same applies to all the institutions.
Samaa voidaan sanoa kaikista toimielimistä.
I believe the administration has to be modernised at European level in all the institutions.
Hallinnon nykyaikaistamisen on uskoakseni tapahduttava kaikissa toimielimissä Euroopan tasolla.
The financial perspective allowed a 3.6% increase for all the institutions.
Rahoitusnäkymien mukaan kaikille toimielimille voitiin myöntää 3,6 prosentin korotus.
All the institutions that prop up this corrupt regime must be dismount!
Kaikki instituutiot jotka pönkittävät tätä korruptoitunutta järjestelmää on purettava!
This obligation will apply to all the institutions and persons subject to the directive.
Tämä velvollisuus on kaikilla laitoksilla ja henkilöillä, joihin direktiiviä sovelletaan.
The investigating institution shall send all the information obtained to all the institutions in question.
Käsittelevä laitos toimittaa kaikille kyseisille laitoksille kaikki saamansa tiedot.
This is the Commission's- and all the institutions'- overriding responsibility.
Tämä on niin komission kuin kaikkien muidenkin toimielinten tärkein tehtävä.
The method comes into force in all the institutions.
Menetelmä otetaan heti käyttöön kaikissa laitoksissamme.
I call on all the institutions to support us in this responsible approach, in order to
Kehotan kaikkia toimielimiä tukemaan meitä tässä vastuullisessa lähestymistavassa, jotta taataan, että
this year at micro level by asking all the institutions to draw up a list of negative priorities.
Aloitamme tänä vuonna ruohonjuuritasolla pyytämällä kaikkia toimielimiä laatimaan negatiivisten painopisteiden luettelon.
In this vein, I am calling upon all the institutions to adopt measures which will lead to these objectives being fulfilled.
Tässä yhteydessä vetoan kaikkiin toimielimiin, jotta ne ryhtyisivät toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Consequently, all the institutions must speak with one voice. In two weeks' time in
Niinpä kaikkien instituutioiden on puhuttava yhdellä suulla; meillä on kahden viikon kuluttua Sevillassa
The rules on transparency should apply to all the institutions, including, for example, the ECB and Eurostat.
Avoimuutta koskevia sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin toimielimiin, myös esimerkiksi EKP: hen ja Eurostatiin.
expressed itself in favour of a single harmonised code for all the institutions.
jonka johdosta parlamentti ilmoitti vuosi sitten kannattavansa kaikkia toimielimiä koskevan yhtenäisen säännöstön laatimista.
All these houses and hotels, all the institutions and companies, all property and all that lovely money.
Kaikki nämä talot ja hotellit, kaikki laitokset ja yhtiöt, kaikki omaisuus ja kaikki tämä ihana raha.
this budget, we felt the need to maintain contact with all the institutions.
On korostettava, että talousarvion suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa katsoimme tarpeelliseksi pitää yhteyttä kaikkiin toimielimiin.
As you know, representatives of all the institutions, Parliament and the Council were invited to the conference.
Kuten tiedätte, konferenssiin kutsuttiin edustajia kaikista toimielimistä, myös parlamentista ja neuvostosta.
financial perspectives, we have to accommodate Bulgaria and Romania in all the institutions: in the Commission, in Parliament, in all the rest.
Seuraavissa rahoitusnäkymissä meidän on kuitenkin mukautettava Bulgaria ja Romania kaikkiin toimielimiin: komissioon, parlamenttiin ja kaikkiin muihinkin.
future Office to more easily extend its inquiries to all the institutions and to all the other Community bodies.
viraston annettaisiin helpommin laajentaa tutkimuksensa kaikkiin toimielimiin ja kaikkiin muihin yhteisön elimiin.
Like the rapporteur, I am convinced that in all the institutions we can work more cost-effectively, without compromising standards.
Olen esittelijän tavoin vakuuttunut siitä, että kaikissa toimielimissä voidaan tehdä työtä kustannustehokkaammin laadusta tinkimättä.
albeit with some differences here and there, apply to all the institutions and Member States.
peruskysymyksiin, kysymyksiin, jotka kohdistuvat sitä paitsi myös vastaavasti kaikkiin toimielimiin ja jäsenvaltioihin.
Mr President, all the institutions face a major challenge with enlargement bringing in more members
Arvoisa puhemies, laajentuminen on suuri haaste kaikille toimielimille, sillä se lisää kaikkien toimielinten jäsenten määrää,
Larsson says, what is needed now is political courage within all the institutions and in all areas.
Aivan kuten ympäristöministeri Kjell Larsson sanoo, kaikissa toimielimissä ja kaikissa leireissä tarvitaan nyt poliittista rohkeutta.
today to find an acceptable compromise in all the institutions on account of the importance of adopting a civil justice
Komissio toivoo, että tänään on mahdollista saavuttaa hyväksyttävä kompromissi kaikissa toimielimissä, koska on tärkeää hyväksyä mahdollisimman pikaisesti yksityisoikeutta koskeva rahoitusohjelma.
the Council has been quite generous to all the institutions in its draft budget and, as a consequence, Parliament has
neuvosto myönsi hyvin avokätisesti määrärahoja kaikille toimielimille talousarvioluonnoksessaan, minkä vuoksi parlamentin on pitänyt oikaista tilanne.
All the institutions- the Commission, the Council and Parliament- have a common duty
Kaikilla toimielimillä- komissiolla, neuvostolla ja parlamentilla- on yhteinen velvollisuus noudattaa sitoumuksiaan ja vastata kansalaisten odotuksiin.
All the institutions have the right to ask UCLAF to carry out an
Kaikilla toimielimillä on oikeus pyytää UCLAFia tekemään tutkimuksia, ja UCLAF voi antaa
small step will influence all the institutions as to which countries are in the first tranche and
että tämä pieni askel vaikuttaisi kaikissa toimielimissä siihen, mitkä ehdokasvaltiot ovat ensimmäisessä lohkossa ja mitkä toisessa lohkossa?

Results: 346, Time: 0.0726

See also


the union institutions
unionin toimielinten
the institutions have
toimielimet ovat
between the european institutions
euroopan toimielinten välisen
with the european institutions
euroopan toimielinten kanssa

Word by word translation


all
- kaikki koko vain
institutions
- toimielinten instituutioiden laitosten toimielimiin elinten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More