AT LEAST SHOW IN FINNISH

How to say at least show in Finnish

Results: 30, Time: 0.0644

ainakin osoittanut (2)

Examples of using At Least Show in a sentence and their translations

At least show us that cool cloud thing again?
Voisitko näyttää edes sen pilvijutun?
Come on mitch, can i... can i at least show you something first?
Ole kiltti, voinko ainakin näyttää sinulle jotain ensin?
The opinions now on the table at least show an awareness of the problem.
Nyt esitetyt näkemykset osoittavat sentään ongelman tiedostamista.
Let me at least show you what I'm talking about.
Anna minun edes näyttää mistä oikein puhun.

At least show me her face.
Näytä minulle edes hänen kasvonsa. en nähnyt niitä.
I would have preferred, personally, that the community support the setting up of a new tribunal in hamburg, or at least show its confidence in the international court of justice.
Olisin osaltani toivonut, että yhteisö olisi antanut tukensa hampurin uudelle tuomioistuimelle tai ainakin osoittanut luottamusta kansainvälisille tuomioistuimille.
Well, if we really want that dialogue to work, we must at least show respect to the verdict of the voters.
No, jos todella haluamme, että vuoropuhelu toimii, meidän on vähintään osoitettava kunnioitusta äänestäjien tuomiolle.
Look, look, if i forward you these records, will you at least show them to your mother?
Jos lähetän asiakirjat sinulle, lupaatko vähintäänkin näyttää ne äidillesi?
union without us having a chance to respond or at least show our political will to defend our own producers and
noudattamaan näitä päätöksiä ilman että se reagoi niihin tai vähintäänkin osoittaa poliittista tahtoa reagoida niihin, jotta se voisi hinnalla millä
the amount of damage it will do, it will at least show parliament and the european union to be the mad
hyväksytään, sillä kun otetaan huomioon sen aiheuttama vahinko, se ainakin todistaa parlamentin ja euroopan unionin todellakin olevan se mieletön lainsäädäntökone, jonka sen väitetään olevan.
false, and often stretch too far and fail, or at least show your shortcomings。 while there's nothing wrong with having shortcomings(who
vääriä, ja usein venyä liian pitkälle ja epäonnistuvat, tai ainakin näyttää puutteita. vaikka ei ole mitään vikaa, joilla on puutteita(
Oh, king David's son at least showed some enterprise.
Kuningas daavidin poika sentään osoitti ahkeruutta.
OR AT LEAST SHOWN US SOME PHOTOS OF THE INTERSECTION.
Tai että meille olisi edes näytetty kuvia risteyksestä.
At least, show me that that i can trust you. and maybe it will help me trusting myself.
Näyttäisit ainakin minulle, että voin luottaa sinuun ja ehkä siten itseenikin.
was compelled to admit that his unfaithful steward had at least shown sagacity in the manner in which he had sought
ja mestarinsakin oli myönnettävä, että tämä epärehellinen taloudenhoitaja oli ainakin osoittanut viisautta siinä, miten hän oli koettanut varustautua tulevien puutteen ja vastoinkäymisen aikojen varalle.
Hautala(V).-(FI) mr president, the painful genesis of the thomas report at least showed that the forestry issues which arise in the various regions of the union are very different.
Hautala(v).- arvoisa herra puheenjohtaja, thomasin mietinnön tuskallinen synnyttäminen on osoittanut ainakin sen, että metsäkysymykset ovat hyvin erilaisia unionin eri alueilla.
Madam president, ladies and gentlemen, this debate at least shows that the european parliament is becoming more political and has
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämä keskustelu ainakin osoittaa, että euroopan parlamentti on muuttumassa entistä poliittisemmaksi elimeksi ja että
At least show me something of moscow.
Näytä edes vähän moskovaa.
So at least show me what you had planned for this perfect date.
Näytä edes, mitä olit suunnitellut tähän täydelliseen treffiin.
So, come on up here. let me at least show you where you're gonna stand.
Tule tänne, niin näytän ainakin sinulle missä sinä seisot.
All appliances shall at least show the following information in a clearly legible and indelible form.
Kaikkiin laitteisiin on oltava merkitty vähintään seuraavat tiedot selvästi luettavasti ja pysyvästi.
Even if she doesn't want to give a secret concert at the bleecker, at least show me the courtesy of writing back.
Gaga on tischin oppilas. vaikka hän ei halua salakonsertoida bleeckerillä on kohteliasta kirjoittaa takaisin.
Parliament has difficulties with this, of course, but we adopted an amendment at first reading which could at least show europe the way ahead.
Euroopan parlamentillakin on tietysti asiassa vaikeuksia, mutta ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyimme tarkistuksen, joka voisi olla ainakin jonkinlaisena ohjenuorana euroopalle.
Let us at least show the next generation that there is more to life than some of the books that are being produced and sold in all our airports.
Osoittakaamme ainakin seuraavalle sukupolvelle, että elämässä tuotetaan muitakin kirjoja kuin niitä, joita myydään kaikilla lentokentillämme.
You gotta at least show up.
Sinun on pakko tulla.
Should at least show him my scenes.
Näytä edes minun osuuteni.
At least show you're a man!
Näytä, että olet mies, helvetti!
Well, at least show me around the barn.
Näytä sitten minulle latoa.
At least show them to someone who will recognize what they mean.
Näytä ne jollekulle, joka ymmärtää niitä.
Capt. thorpe, you will at least show the proper respect for my ministers.
Kapteeni thorpe, osoittakaa edes kunnioitusta ministereitäni kohtaan.

Results: 30, Time: 0.0644

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"At least show" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More