CAN BE SUMMARIZED IN FINNISH

How to say can be summarized in Finnish

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.2196

Examples of using Can Be Summarized in a sentence and their translations

The Committee's main comments can be summarized as follows.
Komitean esittämät huomiot voidaan tiivistää seuraaviin keskeisiin kohtiin.
These can be summarized as follows.
Ne voidaan tiivistää seuraavasti.
These specific objectives can be summarized as.
Nämä erityistavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti.
The arguments can be summarized as follows.
Esitetyt perustelut voidaan tiivistää seuraavasti.

The main conclusions can be summarized as follows.
Tärkeimmät päätelmät voidaan tiivistää seuraavasti.
The attributes of god can be summarized into two groups: general attributes and moral attributes.
Jumalan ominaisuudet voidaan tiivistää kahteen ryhmään: yleiset ominaisuudet ja moraaliset ominaisuudet.
The proposals can be summarized as follows.
Ehdotukset voidaan tiivistää seuraavasti.
The results of the impact assessment can be summarized as follows.
Vaikutusarvioinnin tulokset voidaan tiivistää seuraavasti.
Promising fields for the development of telematics in intermodal transport can be summarized as follows.
Yhdistelmäliikenteen telemaattisten järjestelmien lupaavat kehitysnäkymät voidaan tiivistää seuraavasti.
The conclusions and recommendations of the high-level group can be summarized under three headings.
Korkean tason asiantuntijaryhmän päätelmät ja suositukset voidaan tiivistää kolmen otsikon alle.
These specific objectives can be summarized as.
Nämä erityiset tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti.
The biblical doctrine of the trinity can be summarized as follows.
Raamatun mukainen oppi kolminaisuudesta voidaan tiivistää seuraavasti.
Discussions of the proposal in the Council's working party can be summarized as follows.
Keskustelut ehdotuksesta neuvoston työryhmässä voidaan tiivistää seuraavasti.
Kronogroup raised some further issues which can be summarized as follows.
Kronogroup-konserni esitti myös muita näkemyksiä, jotka voidaan tiivistää seuraavasti.
All Buddha's doctrines can be summarized into two sections: the causal path and the resultant path.
Kaikki buddhan opetukset voidaan tiivistää kahteen osaan: syyn polkuun ja lopputuloksen polkuun.
The decisions adopted by the commission are based on a unanimous opinion expressed by its air safety committee experts and can be summarized as follow.
Komission tekemät päätökset perustuvat lentoturvallisuuskomitean asiantuntijoiden yksimieliseen lausuntoon, ja ne voidaan tiivistää seuraavasti.
Franklin D. roosevelt launched in 1933"The new Deal", which can be summarized in a relaunch of american go economy.
Franklin D. roosevelt käynnisti 1933" new deal, joka voidaan tiivistää uudelleen yhdysvaltojen taloutta.
The specific objectives are set in article 2 of the decision and can be summarized as follows.
Erityistavoitteet on esitetty päätöksen 2 artiklassa, ja ne voidaan tiivistää seuraavasti.
Based on the european monetary institute and commission reports, the council confirmed the positive findings of the ecofin council for the eleven countries which can be summarized as follows.
Euroopan rahapoliittisen instituutin ja komission selvitysten perusteella neuvosto vahvisti ecofin-neuvoston yhtätoista valtiota koskevat myönteiset tulokset, jotka voidaan yhteenvetona esittää seuraavasti.
architects, designers, web designers … short, if your work can be summarized in an image, then sneakpeek will be happy to put forward.
on korostaa työsi, olet taiteilijoita, arkkitehteja, suunnittelijoita, web-suunnittelijat… joten, jos työ voidaan tiivistää yhden kuvan, niin sneakpeek mielellään esittää.
fruit of examining the history of the new testament, can be summarized as follows: no other doctrine of the ancient world
kuin kolmen vuosikymmenen uutteran uuden testamentin historian tutkimuksen hedelmänä, voin tiivistää seuraavasti: kirkkaammin, täsmällisemmin ja persoonallisempaa leimaa kantavammin kuin jeesuksen
ethical dilemmas, and the ethical dilemma which i face can be summarized as: what do i say to the parents and
tuo esiin perimmäisiä eettisiä ongelmia, ja minun eettinen ongelmani voidaan esittää yhteenvetona seuraavasti: mitä sanon rakkulamaista sidoskudosgeeniä sairastavan lapsen vanhemmille ja
with megapixels, noise or cleaning systems; its true leitmotiv can be summarized in three words much simpler: easy, free and now.
ole mitään tekemistä megapikseliä, kohinaa tai puhdistusjärjestelmät; sen todellinen johtoajatus voidaan tiivistää kolmeen sanaan paljon yksinkertaisempi: helppo, nyt ilmainen.
The policy challenges could be summarized in one question: how to reconcile security for workers with the flexibility which firms need?
Poliittiset haasteet voidaan tiivistää yhteen kysymykseen: miten yhdistää työntekijöiden aseman turvaaminen ja yritysten tarvitsema joustavuus?
We are assessing our subcontractors very comprehensively, but in all simplicity, our requirements could be summarized into three main criteria: quality, reliability, and security of supply.
Arvioimme alihankkijoitamme hyvin kokonaisvaltaisesti, mutta yksinkertaistettuna vaatimukset voidaan tiivistää kolmeen pääkriteeriin: laatu, toiminta- ja toimitusvarmuus.

Results: 25, Time: 0.2196

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Can be summarized" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More