COME FROM ONE IN FINNISH

How to say come from one in Finnish

Results: 28, Time: 0.0567

tulevat yhdeltä (3)

Examples of using Come From One in a sentence and their translations

In our world, the popularity of the characters come from one genre to another.
Maailmassamme, suosio hahmot tulevat yhdeltä tyylilaji toiseen.
All these abilities come from one place.
Kaikki nämä kyvyt tulevat yhdestä paikasta.
Fun games to play online sonic online games › All › Sonic game to play online in our world, the popularity of the characters come from one genre to another.
Hauskoja pelejä pelata verkossa sonic online games› kaikki› sonic peli pelata verkossa maailmassamme, suosio hahmot tulevat yhdeltä tyylilaji toiseen.
As i myself come from one of the only european regions to produce bananas, i can only show solidarity with the ACP producers in question.
Koska olen itse kotoisin yhdeltä harvoista eurooppalaisista banaanintuotantoalueista, voin vain osoittaa solidaarisuutta kyseisille banaania tuottaville akt-valtioille.

Mr president, i guess i come from one of those ultra-peripheral regions, in this case called finland.
EN arvoisa puhemies, minäkin olen uskoakseni kotoisin yhdeltä kaikkein syrjäisimmistä alueista, nimittäin suomesta.
I also note that almost half of Europeana's digitised works have come from one country alone, while all other member states continue to under-perform dramatically.
Lisäksi lähes puolet europeanan digitoiduista teoksista on peräisin yhdestä maasta, kun taas toiset jäsenvaltiot ovat kaukana tavoitteesta.
However, 1378 of the total notifications come from one member state and concern articles of precious metals.
Ilmoitusten kokonaismäärästä 1_378 on kuitenkin peräisin samasta jäsenvaltiosta ja koskee jalometallituotteita.
Both players come from one short side to others, and the person whose ball ends up closest to the short embankment may begin.
Molemmat pelaajat kulkevat yhdestä päästä toiseen, ja henkilö, jonka pallo laskeutuu lähinnä lyhyen pengerrys voi alkaa.
We know that millions of people living in côte d'ivoire come from one of its neighbouring countries.
Tiedämme, että norsunluurannikolla asuu miljoonia ihmisiä, jotka tulevat jostain sen naapurimaasta.
of amendments is concerned, the great majority of these come from one political group: i therefore wonder whether this political group
Haluan lisäksi todeta tarkistusten lukumäärästä, että suurin osa tarkistuksista on peräisin yhdeltä poliittiselta ryhmältä. siksi epäilenkin, että tämä poliittinen ryhmä syyllistyy
information) to support a technique as being BAT can come from one or more installations applying the technique somewhere in the world.
että tekniikka on paras käytettävissä oleva tekniikka, voi olla peräisin yhdestä tai useasta laitoksesta, jo( i)ssa tekniikkaa käytetään jossain päin maailmaa.
debt for the entire duration of the credit, and come from one or more creditworthy foreign customers located in better risk
yhteenlaskettuina riittävän lainanhoitoon luoton koko keston ajan, ja ne tulevat yhdeltä tai useammalta luottokelpoiselta ulkomaiselta asiakkaalta, joka on sijoittautunut hankkeen
Where i come from, one man from three leaves two.
Siellä mistä minä tulen, yksi miinus kolme on kaksi.
This brilliant love advice comes from one who loves to play games with men.
Tämä uskomaton rakkauden neuvo tulee sellaiselta, joka rakastaa leikkiä miesten kanssa.
Uh, look... the tip came from one of Elias's soldiers.
Vihje tuli yhdeltä eliaksen miehistä.
All those things came from one body?!
Kaikki nuo ötökät tulivat yhdestä ruumiista?
These photos came from one soldier with a $3,000 camera... connected to a satellite phone.
Nämä kuvat tulivat erään sotilaan 3_000 dollarin kamerasta,- joka oli kytketty satelliittipuhelimeen.
But coming from one bespectacled buddhist monk thousands of miles away from brussels those words inspired and energized.
Mutta kun sanat tulevat eräältä silmälasipäiseltä munkilta tuhansien kilometrien päästä brysselistä, tuntuvat ne inspiroivilta ja innostavilta.
However, in the past items which were advertised as coming from one country frequently came from somewhere quite different.
Aiemmin tilanne oli kuitenkin usein se, että tuotteet, joiden ilmoitettiin olevan peräisin jostakin valtiosta, olivatkin usein peräisin jostakin aivan muualta.
tends to be one centre reacting, so I'm basically functioning from one centre and the reaction comes from one centre.
olemaan sellainen, jossa yksi keskus reagoi, joten silloin periaatteessa toimin yhden keskuksen kautta ja reaktioni tulevat yhden keskuksen kautta.
The payer shall have the option of instructing his or her payment service provider to block any direct debits to the payer's account or to block any direct debits coming from one or more specified payees or to authorise direct debits only coming from one or more specified payees.
Maksajalla on oltava mahdollisuus määrätä maksupalveluntarjoajansa estämään suoraveloitukset maksajan tilille tai estämään suoraveloitukset, jotka tulevat yhdeltä tai useammalta yksilöidyltä maksunsaajalta tai hyväksymään ainoastaan yhdeltä tai useammalta yksilöidyltä maksunsaajalta tulevat suoraveloitukset.
Note 1: a supply zone is a geographically defined area within which water intended for human consumption comes from one or more sources and within which water quality may be considered as being approximately uniform.
Huomautus 1: vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, jolla juomavesi tulee yhdestä tai useammasta lähteestä ja jolla veden laatua pidetään jokseenkin tasaisena.
Our colleague mr chesa, who comes from one of the most important wine-making regions in europe, rightly highlighted the risks
Kollegamme chesa, joka on kotoisin eräältä euroopan tärkeimmältä viinialueelta, on oikeutetusti korostanut tällaisesta luvasta aiheutuvia laadun heikkenemiseen sekä tuotteen
It is entirely appropriate that, coming from one of the new member states most active in the field of the
On erittäin sopivaa, että esittelijä, joka on kotoisin yhdestä sisämarkkinoiden alalla kaikkein aktiivisimmin toimineista uusista jäsenvaltioista, on paitsi viitoittanut
easily create a network blacklist to filter out mail coming from one of these addresses. this list does, however, also often
Tätä listaa voidaan käyttää helposti luomaan verkon mustalista suodattamaan meiliä, joka tulee jostain näistä osoitteista.valitettavasti listalla on paljon viattomien ihmisten osoitteita ja
Note 1: a supply zone is a geographically defined area within which water intended for human consumption comes from one or more sources and within which water quality may be considered as being approximately uniform.
Huomautus 1: vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, jolla ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi tulee yhdestä tai useammasta lähteestä ja jolla veden laadun voidaan katsoa olevan jokseenkin tasainen.
is often hard to make headway here- and he comes from one of the southern member states, which will in some
ja tässä asiassa on usein vaikeaa edistyä- ja hän tulee yhdestä niistä eteläisistä jäsenvaltioista, joiden täytyy monella tapaa tehdä uhrauksia
happened to Socrates; most of the writing on socrates comes from one of his students who was plato. plato himself had
Ja myöhemmin sama tapahtui sokrateelle, suurin osa sokrateehen liittyvistä kirjoituksista tulee yhdeltä hänen oppilaaltaan, platonilta. platon itse oli paennut tuon puhdistuksen

Results: 28, Time: 0.0567

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More