CONTEXT IN WHICH IN FINNISH

Translation of Context in which in Finnish

Results: 139, Time: 0.1141

yhteydessä jossa tilanne jossa asiayhteys jossa kontekstin jossa puitteet joissa ympäristö jossa kontekstista jossa asiayhteydessä jossa toimintaympäristöä jossa olosuhteet joissa

Examples of using Context in which in a sentence and their translations

So, i will start by explaining the context in which the game has been developed.
Joten aloitan selittämällä yhteydessä, jossa peli on kehitetty.
This is the context in which we have prepared the resolution before us today.
Tämä on se tilanne, jossa olemme laatineet tänään käsiteltävänämme olevan päätöslauselman.
Globalisation is the new context in which sustainable development has to be achieved.
Globalisaatio on uusi asiayhteys, jossa kestävän kehityksen on tapahduttava.
It is important however to take account of the context in which these sentences came about.
Meidän on kuitenkin otettava huomioon tilanne, jossa nämä tuomiot on annettu.
This is the context in which AIF and SWF operate.
Tällainen on ympäristö, jossa vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja valtion omistamat sijoitusyhtiöt operoivat.
That is the context in which an agreement was reached within the european union.
Tämä on se asiayhteys, jossa euroopan unioni pääsi sopimukseen.
To create a context in which consumer support can be won.
On luotava olosuhteet, joissa on mahdollista saavuttaa kuluttajien luottamus.
That will clarify the context in which discharge is granted.
Se selkiyttää tilannetta, jossa myönnetään vastuuvapaus.
They describe the context in which european public services are decided and implemented.
Ne kuvaavat ympäristöä, jossa eurooppalaisista julkisista palveluista päätetään ja jossa ne toteutetaan.
I think it is important to recognise the report in the context in which it is set.
On tärkeää ymmärtää asiayhteys, johon mietintö sijoittuu.
So this is the context in which this was put forward.
Siinä siis yhteys jossa ehdotus annettiin.
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
Korostetaanko tässä kuitenkaan riittävästi sitä kontekstia, jossa meidän on toimittava?
What is the context in which we are talking here?
Mikä on konteksti, jonka puitteissa puhumme?
The issue that arises is the political and social context in which they are used.
Kysymys on siitä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä, jossa niitä käytetään.
But we must not forget the historical context in which we find ourselves today.
Mutta emme saa unohtaa sitä historiallista kontekstia, jossa nyt olemme.
Other forward-looking statements can be identified in the context in which the statements are made.
Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty.
Secondly, the policy context in which EU environmental policy is to be developed.
Toiseksi poliittista kontekstia, jonka osana eu:n ympäristöpolitiikkaa on kehitettävä.
In my view, the context in which.
Mielestäni asiayhteyttä, jossa mainittua.
Established an important component of the philosophic context in which the formation of the moscow school of the theory of
Sijoittautunut tärkeä osa filosofisen yhteydessä, jossa muodostamisen yhteydessä moskova koulua teorian tehtäviä yksi todellinen muuttuja unfolded alussa kahdennenkymmenennen vuosisadan.
The context in which this programme is being developed differs from that which prevailed
Tilanne, jossa tätä ohjelmaa laaditaan, eroaa kuudennen ympäristöohjelman aikana vallinneesta tilanteesta.
information in that medium is appropriate to the context in which the business between the management company and the investor is,
Kyseisen tiedon antaminen tällä välineellä on tarkoituksenmukaista siinä yhteydessä, jossa rahastoyhtiön ja sijoittajan välinen liiketoiminta
The context in which a strategy that is intended to be long-term is given
Tilanne, jossa pitkäaikaiseksi tarkoitettua strategiaa käsitellään, vaikuttaa keskeisellä tavalla analyysin tulokseen ja ehdotusten sisältöön.
We need to understand the context in which they operate and whether there are useful improvements that can
Meidän on ymmärrettävä asiayhteys, jossa ne toimivat, ja selvitettävä, voidaanko joidenkin hyödyllisten parannusten avulla auttaa
information in that medium is appropriate to the context in which the business between the firm and the client is, or
Kyseisen tiedon antaminen tällä välineellä on asianmukaista siinä yhteydessä, jossa sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan välinen liiketoiminta
insinuation is false and completely inappropriate to the serious political context in which this debate has taken place.
myös paikkansapitämätön ja täysin epäasiallinen tässä vakavassa poliittisessa yhteydessä, jossa keskustelua on käyty.
Mr soares presented the opinion's key points, explaining the general context in which it had been drawn up and setting out its conclusions and recommendations.
Esittelijä esitteli lausunnon pääkohdat, taustatekijät ja yleisen kontekstin, jossa lausunto oli laadittu, sekä päätelmät ja suositukset.
At the outset, we would do well to recall the context in which the present discussions about protein crops arose.
Aluksi on syytä palauttaa mieliin se asiayhteys, jossa tämä valkuaistuotantoa koskeva keskustelu alkoi.
Progress on these points will create a new context in which we can then decide what to do about the text.
Näissä asioissa saavutettava edistys luo uudet puitteet, joissa voimme sitten päättää, mitä tekstille on tehtävä.
The european union must understand and acknowledge the context in which this crisis has arisen.
Euroopan unionin on ymmärrettävä ja tunnustettava se asiayhteys, jossa tämä kriisi on syntynyt.
Delivery is the best context in which to recast the text of the constitution, and the best
Kampanja muodostaa parhaan kontekstin, jossa perustuslakitekstiä voidaan muotoilla uudestaan, ja on paras keino saada ihmiset

Results: 139, Time: 0.1141

See also


political context in which
poliittisessa yhteydessä , jossa poliittiseen tilanteeseen , jossa poliittisessa ympäristössä , jossa poliittista viitekehystä , jossa
legal context in which
oikeudelliset puitteet , joissa juridinen konteksti , jossa oikeudellinen viitekehys , jossa oikeudellinen asiayhteys , johon
in a context in which
tilanteessa , jossa
things in context
asioita yhteydessä

Word by word translation


context
- yhteydessä liittyen kontekstissa tilanteessa asiayhteys
which
- joka

"Context in which" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More