HAS BEEN SHOWN IN FINNISH

Translation of Has Been Shown in Finnish

S Synonyms

Results: 583, Time: 0.0917

Examples of using Has Been Shown in a sentence and their translations

Caspofungin has been shown to cross the placental barrier in animal studies.
Eläintutkimuksissa kaspofungiinin on osoitettu läpäisevän istukan.
Carglumic acid has been shown in vitro to activate liver carbamoyl phosphate synthetase.
Karglumihapon on osoitettu in vitro aktivoivan maksan karbamoylfosfaatin syntetaasia.
It has been shown to increase the rate of gastric and caecal emptying.
Sen on todettu lisäävän vatsan ja umpisuolen tyhjenemisnopeutta.
Sevoflurane degradation in soda lime has been shown to increase with temperature.
Sevofluraanin hajoamisen natronkalkissa on todettu lisääntyvän lämpötilan noustessa.

Widespread CPR training has been shown to increase survival rates around the world.
Laajalle levinneen elvytyskoulutuksen on osoitettu lisäävän selviytymislukuja ympäri maailman.
The formation of o-desmethyl gefitinib has been shown, in vitro, to be via CYP2D6.
O-desmetyyligefitinibin muodostuminen on osoittautunut, in vitro, olevan cyp2d6-välitteistä.
Neutropenia/ agranulocytosis deferiprone has been shown to cause neutropenia, including agranulocytosis.
Neutropenia/ agranulosytoosi deferipronin on todettu aiheuttavan neutropeniaa agranulosytoosi mukaan lukien.
Elimination ng lo when administered intravenously, tacrolimus has been shown to have a low clearance rate.
Laskimonsisäisesti annosteltuna takrolimuusin puhdistuma on osoittautunut vähäiseksi. al.
Bemfola has been shown to be comparable to the reference medicine, gonal-f.
Bemfolan on osoitettu olevan verrattavissa alkuperäisvalmiste gonal-f:ään.
Cinacalcet has been shown to cross the placental barrier in rabbits.
Sinakalseetin on havaittu läpäisevän kaniinien istukan.
Fidaxomicin has been shown to inhibit C. difficile sporulation in vitro.
Fidaksomisiinin on todettu estävän C. difficilen sporulaatiota in vitro.
Tadalafil lilly has been shown to increase the effects of these medicines.
Tadalafil lilly- tablettien on osoitettu tehostavan näiden lääkkeiden vaikutuksia.
These costs can vary, as has been shown with regard to the year 2003.
Nämä kustannukset voivat vaihdella, kuten on osoittautunut vuoden 2003 osalta.
The FIPOL amounts are, indeed, clearly inadequate, as has been shown in this case.
Fipol:n myöntämät summat ovat selvästi riittämättömät, kuten tässä tapauksessa on käynyt ilmi.
Carbamazepine has been shown to decrease the plasma concentrations of the active antipsychotic fraction of risperidone.
Karbamatsepiinihoidon on todettu alentavan risperidonin ja sen aktiivisen metaboliitin pitoisuuksia plasmassa.
Smokers: cigarette smoking has been shown to reduce erlotinib exposure by 50-60.
Tupakoijat: tupakoinnin on osoitettu vähentävän erlotinibialtistusta 50-60 %:lla.
He has been shown in a video training al-shabaab fighters.
Hänet on nähty al-shabaab-taistelijoiden koulutusta käsittelevässä videossa.
Dexrazoxane has been shown to possess mutagenic activity.
Deksratsoksaanilla on todettu mutageenisia vaikutuksia.
This has been shown clearly by the discussions of our committee.
Valiokuntamme keskustelut ovat osoittaneet tämän selkeästi.
Ovaleap has been shown to be comparable to the reference medicine, gonal-f.
Ovaleapin on osoitettu olevan verrattavissa vertailulääkkeeseen, gonal-f:ään.
This regimen has been shown to reduce the gastrointestinal and haematological effects of methotrexate.
Tämän hoito-ohjelman on osoitettu heikentävän metotreksaatin gastrointestinaalisia ja hematologisia vaikutuksia.
Early medical intervention has been shown to be important in improving outcomes.
Varhainen lääketieteellinen interventio on todettu olevan tärkeä parannettaessa tulokset.
No clinically relevant activity has been shown in patients with known EGFR mutation-negative tumours.
Kliinisesti merkittävää tehoa ei ole osoitettu potilailla, joiden kasvaimien tiedetään olevan egfr-mutaationegatiivisia.
Unituxin has been shown to delay the progression or relapse of the disease and to increase survival.
Unituxinin on osoitettu hidastavan taudin etenemistä tai uusiutumista ja lisäävän eloonjäämistä.
TRAVATAN has been shown to cause slight enlargement of the palpebral fissure in studies in the monkey.
TRAVATAN silmätippojen on todettu aiheuttavan luomiraon lievää suurenemista apinoilla tehdyissä tutkimuksissa.
Neither haemodialysis nor peritoneal dialysis has been shown to improve methotrexate elimination.
Hemodialyysin ja peritoneaalidialyysin ei ole todettu edistävän metotreksaatin eliminaatiota.
Digoxin ketek has been shown to increase the plasma concentrations of digoxin.
Digoksiini ketekin on osoitettu nostavan plasman digoksiinipitoisuutta.
Besides, there's a ferret rabies vaccine which has been shown to be effective.
Sitäpaitsi, on olemassa frettien rabies rokotus jonka on todettu olevan tehokas.
Resolor has been shown not to cause rebound phenomena, nor to induce dependency.
Resolorin ei ole todettu aiheuttavan rebound-ilmiötä tai riippuvuutta.
Epclusa has been shown to increase tenofovir exposure p-gp-inhibition.
Epclusa-valmisteen on osoitettu suurentavan tenofoviirialtistusta p-gp:n esto.

Results: 583, Time: 0.0917

Word by word translation


has
- on on ollut saa ole ovat
been
- ollut been on olleet ole
shown
- osoittanut näyttänyt käy ilmi näkyy osoittautunut
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More