HAVE A VERY IMPORTANT IN FINNISH

How to say have a very important in Finnish

S Synonyms

Results: 46, Time: 0.0974

Examples of using Have A Very Important in a sentence and their translations

I have a very important announcement to make.
Minulla on erittäin tärkeä ilmoitusasia.
I have gotta go, i have a very important appointment with a pirate.
Täytyy mennä. minulla on hyvin tärkeä tapaaminen merirosvon kanssa.
And they have a very important role in forging links with the other families in the compound.
Heillä on erittäin tärkeä rooli suhteiden solmimisessa tontin toisten perheitten kanssa.
The EU institutions have a very important part to play in ensuring future growth.
Eu:n toimielimillä on hyvin tärkeä tehtävä pyrittäessä varmistamaan tulevaa kasvua.

I have a very important appointment aft.
Minulla on todella tärkeä tapaaminen.
I have a very important appointment i have to.
Minulla on erittäin tärkeä tapaaminen.
I have a very important mission.
Minulla on hyvin tärkeä tehtävä.
In order to do that, i have a very important mission for you.
Minulla on todella tärkeä tehtävä sinulle onnistuaksemme siinä.
I have a very important appointment at.
Minulla on erittäin tärkeä tapaaminen.
I believe that we have a very important political responsibility.
Meillä on erittäin tärkeä poliittinen vastuu asiasta.
You have a very important role in this.
Sinulla on hyvin tärkeä rooli tässä.
I have a very important sales conference downtown.
Minulla on erittäin tärkeä myyntineuvottelu keskustassa. ai.
I have a very important message for james r hoffa.
Minulla on hyvin tärkeä viesti james r hoffalle.
James, i have a very important message.
Minulla on hyvin tärkeä viesti.
These levels and authorities have a very important role to play.
Näillä tasoilla ja viranomaisilla on erittäin tärkeä tehtävä.
We have a very important announcement.
Meillä on hyvin tärkeä ilmoitus.
Parents' associations have a very important part to play in school society.
Vanhempainyhdistyksillä on hyvin tärkeä tehtävä yhteiskunnan ja koulun yhteistoiminnassa.
Veterinarians have a very important role to play.
Eläinlääkäreillä on hyvin tärkeä tehtävä.
I have a very important announcement!
Minulla on hyvin tärkeää ilmoitettavaa!
Love to stay and play, but i have a very important date.
Haluaisin jäädä leikkimään,- mutta minulla on erittäin tärkeät treffit.
I have a very important announcement to make.
Minulla on tärkeä ilmoitus.
Parents have a very important role to play as encouragers, motivators, framework providers and home tutors.
Vanhemmilla on erittäin tärkeä tehtävä kannustajana, motivoijana, puitteiden tarjoajana sekä kotiharjoittelun valvojana.
Now, if you will excuse me, i have a very important appointment... with my flower garden.
Jos suot anteeksi, minulla on hyvin tärkeä tapaaminen- kukka-puutarhani kanssa.
Eurostat and the national statistical institutes have a very important role to play in providing strategic back-up to political decisions and in helping to assess follow-up action.
Komission tilastotoimistolla ja eri maiden tilastokeskuksilla on erittäin tärkeä asema strategisena avustajana poliittisessa päätöksenteossa ja sen seurannan arvioinnissa.
I have a very important customer that has spent a very large sum of money for merchandise which i now cannot deliver on time.
Minulla on todella tärkeä asiakas joka on tuhlannut suuren määrän rahaa kauppatavaraan mitä en nyt voi toimittaa ajoissa.
Human rights organisations and all civil society organisations have a very important part to play in developing the policies stemming from the hague programme.
Ihmisoikeusjärjestöillä ja kaikilla kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on erittäin tärkeä tehtävä toteutettaessa haagin ohjelman edellyttämiä politiikkoja.
Today we have a very important debate- a debate on an issue that is one of the most important issues on the agenda of the international community.
Tänään meillä on hyvin tärkeä keskustelu- keskustelu asiasta, joka on yksi tärkeimmistä asioista kansainvälisen yhteisön esityslistalla.
Raising the effective retirement age towards the level of the statutory retirement age will have a very important role to play in making pension systems financially sustainable and in securing adequate pension levels.
Tosiasiallisen eläkeiän nostamisella kohti lakisääteistä eläkeikää on hyvin tärkeä osuus eläkejärjestelmien kestävän rahoituksen luomisessa ja eläkkeiden riittävän tason turvaamisessa.
Listen, i have a very important wedding issue we need to talk about.
Kuunteles,- minulla on erittäin tärkeä asia koskien häitä, ja minun pitää puhua siitä sinulle.
As a matter of fact, i have a very important international gala... known as doug Munny's kid's birthday party.
Itse asiassa, minulla on hyvin tärkeä kansainvälinen gaala, nimeltä doug munnyn lapsen syntymäpäiväjuhlat.- sehän on.

Results: 46, Time: 0.0974

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Have a very important" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More