HE WILL ALLOW IN FINNISH

How to say he will allow in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1391

Examples of using He Will Allow in a sentence and their translations

Father, i brought you some food. if he will allow you to eat it.
Toin sinulle ruokaa, isä, jos annatte hänen syödä.
If we don't repent, as in matthew 18:15-16, he will allow someone close to us in on our secret.
Jos emme tee parannusta, kuten matt.18:15 -16:ssa, hän sallii jonkun läheisemme päästä selville salaisuudestamme.
Although he will allow:"Something that might be more possible, would be re advarsellys for papers from a relatively small number
Vaikka hän sallii:" jotain, joka voisi olla mahdollinen, otettaisiin uudelleen advarsellys paperit suhteellisen pieni määrä lehtiä." ehkä juuri rajoittaa
In the effacement of his own egoism, brought about by a double discipline--first, the constant shaping of the character and second, learning to live in the deepest silence of meditation--he will allow the overself to act within and through him.
Hävittäessään omaa egoismiaan kahden harjoituksen avulla, ensin luonnettaan jatkuvasti jalostamalla ja toiseksi opettelemalla elämään meditaation syvimmässä hiljaisuudessa, hän sallii yliminän toimia sisällään ja kauttaan.

of our reputation and the quality of our work. he will allow no one else to even go near his instruments.
hyvä maine ja teemme laadukasta työtä. kaveri, jolle juttelin, kun tulit ovesta, ei salli kenenkään muun lähestyä soittimiaan.
god is so full of love and mercy that he will allow all people into heaven. god is certainly full of
mielestään jumala on niin täynnä rakkautta ja armoa, että hän sallii kaikkien ihmisten pääsevän taivaaseen. jumala on ilman muuta täynnä
He will allow me to conduct my business in my home.
Hän antaa minun hoitaa omia liikeasioitani kodissani.
If he will allow me, i will shortly be handing him a copy of the investigation.
Jos hän antaa luvan, annan hänelle pian jäljennöksen tutkimuksesta.
DE madam president, i have a question for mr chatzimarkakis, if he will allow me to ask it.
DE arvoisa puhemies, haluaisin esittää jorgo chatzimarkakisille kysymyksen, jos hän suostuu siihen.
For ten years, there has only been one name on the list of visitors that he will allow.
Hän on antanut vain yhden nimen sallittujen vieraiden listalle.
In exchange for the letter, he will allow your husband to take his own life rather than face execution.
Kirjettä vastaan- hän sallii miehesi riistää oman henkensä teloituksen sijaan.
would do." he doesn't test us with evil, but he will allow us to be in situations we have to choose
hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä." hän ei koettele meitä pahalla, mutta hän sallii meidän olla tilanteissa, joissa meidän täytyy valita usko tai
the sorrowless, not only on account of that, that he would feed them without cost but also for that reason that they could live after their own mind, the sorrowless imagine that jesus is so merciful that he will allow them to live as they themselves want to. they
Semmoinen mies olis soma kuninkaaksi suruttomille, ei ainoastansa sen vuoksi, että hän ruokkii heitä ilman, vaan myös sen tähden, että he saisit elää oman mielensä jälkeen. suruttomat luulevat, että jeesus on niin armollinen, että hän antaa heidän elää niinkuin he itse tahtovat.he luulevat, että jeesus
He will never allow that.
Hän ei sallisi sitä ikinä.
He will never allow it.
Hän ei anna sen tapahtua.
He will not allow me to fight.
Alfredista. hän ei anna minun taistella.
He won't allow the people to govern themselves.
Ei hän anna kansan määrätä.
He won't allow that. he will.
Hän ei suostu siihen.
But what he will allow is payment for services rendered.
Hän sallii ottaa maksun palveluksistani.
It is the rare occasion that he will allow himself to be seen without one of these.
On harvinainen tapaus kun hän antaa itsensä tulla nähdyksi ilman niitä.
God will never lead you into temptation. but he will allow you to come to your wits' end.
Jumala ei koskaan johdata sinua kiusaukseen.mutta hän sallii sinun tulevan keinojesi loppuun.
Milton- ln trying to prove that, he will allow hausner to dissect and expose that machine and its legacy, and we will have it all on record.
Hän yrittää todistaa sen- antamalla hausnerin leikellä ja paljastaa koneiston ja sen perinnön, ja saamme kaiken nauhalle.
Israel will also fully endorse his claim to be the promised messiah(John 5:43), as he will allow orthodox jews to rebuild the temple and resume the OT sacrifices.
Israel hyväksyy myös täysin hänen väitteensä, että hän on luvattu messias( john 5:43), koska hän sallii ortodoksijuutalaisten jälleenrakentaa temppeli ja palauttaa vt:n uhrit.
The male gives the great warrior sheaths of thin, green tree bark... hoping that the color will satisfy the great warrior... and he will allow the male to enter.
Uros antaa suurelle soturille tukun ohuita, vihreän puun kuoria- toivoen värin tyydyttävän suurta soturia, ja että hän päästäisi uroksen sisään.
the trespass but are aware of it, go to him and restore him if he will allow it.
ette mukana rikkomuksessa mutta siitä tietoiset, menkää hänen luokseen ja palauttakaa hänen suhteensa ennalleen, jos hän sallii sen.
He won't allow it.
Hän ei salli sitä.
He won't allow himself to be saved.
Hän ei suostu tulemaan pelastetuksi.
He won't allow us to distribute it.
Hän ei anna meidän jakaa sitä.
He will not allow this girl to live.
Hän ei päästä tätä tyttöä elävänä.
He will not allow the child to be born.
Roskaa.- hän ei salli lapsen syntyä.

Results: 30, Time: 0.1391

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "he will allow"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More