INVOLVED IN THE MOVEMENT IN FINNISH

How to say involved in the movement in Finnish

Results: 49355, Time: 0.0823

Examples of using Involved In The Movement in a sentence and their translations

My mother was a black panther and she was really involved in the movement.
Äitini oli musta pantteri,- ja hän oli todella mukana liikkeessä.
He did not get involved in the movement for national socialism, but he did have connections with nazi party members particularly hasse, blaschke and süss.
Hän ei saanut osallistua liikkumista kansallisten sosialismia, mutta hän ei ole yhteyksiä natsi-puolueen jäsenten erityisen hasse, blaschke ja süss.
International trade will be facilitated by streamlined and simplified customs procedures and rules, automated and interlinked customs systems, and the close cooperation of all authorities and agencies involved in the movement of goods across community borders.
Helpotetaan kansainvälistä kauppaa kevennetyillä ja yksinkertaistetuilla tullimenettelyillä ja ‑säännöillä, automatisoiduilla toisiinsa kytketyillä tullijärjestelmillä sekä tavaroiden liikkumiseen yhteisön rajojen yli osallistuvien kaikkien viranomaisten ja muiden tahojen tiiviillä yhteistyöllä.
may be lodged by any of the main actors involved in the movement, under the conditions set by the member states.
ei päätetä, jäsenvaltioiden olisi vaadittava vakuus, jonka voi antaa mikä tahansa siirrossa osallisina olevista keskeisistä toimijoista jäsenvaltioiden määrittämin edellytyksin.

situation in romania, it is appropriate to allow those involved in the movement of equidae from romania to share responsibility and the
romanian tautitilanteen aiheuttamista riskeistä, on tarkoituksenmukaista, että romaniasta peräisin olevien hevoseläinten liikuttamiseen osallistuvat tahot jakavat vastuun ja tällaisista kuljetuksista toimivaltaisille viranomaisille aiheutuneet kustannukset.
member state of dispatch so allows, by another person involved in the movement, under the conditions set by the member states.
lähettävä valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä tai, jos lähtöjäsenvaltio sen sallii, jokin toinen siirrossa osallisena oleva jäsenvaltioiden määrittämin edellytyksin.
laws and regulations, to facilitate the accomplishment of formalities involved in the movement of persons, as well as the transfer of instruments
Kumpikin osapuoli pyrkii mahdollisimman tarmokkaasti helpottamaan asiaan sovellettavaa lainsäädännön rajoissa toisen osapuolen henkilöiden liikkuvuuteen liittyvien muodollisuuksien hoitamista sekä toiselta osapuolelta tulevien välineiden ja materiaalien
The information required to identify persons involved on an occasional basis in the movement of excisable products, where such information is available.
Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumiseen satunnaisesti osallistuvien henkilöiden tunnistamiseen tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavilla.
For persons involved in the movements to which points(a) and(b) apply: the name, maiden name, forenames, former surnames, aliases, date and place of birth, nationality, sex and address;
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin liikkeisiin osallistuvista henkilöistä sukunimi, tyttönimi, etunimet, aiemmat sukunimet, omaksutut nimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, sukupuoli ja osoite;
For businesses involved in the movements to which points(a) and(b) apply: the business name, trading name, address of the business, registration
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin liikkeisiin osallistuvista yrityksistä toiminimi, liiketoiminnassa käytetty nimi, yrityksen osoite, rekisterinumero, arvonlisäverotunniste ja tunniste
For natural or legal persons involved in the movements to which points( a) and( b) apply, the personal data referred to
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin liikkeisiin osallistuvia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevissa tässä artiklassa tarkoitetuissa henkilötiedoissa ilmoitetaan ainoastaan
This extract contains no identification of the economic operators involved in an excise movement.
Poimituissa tiedoissa ei yksilöidä valmisteveron alaiseen siirtoon osallistuvia talouden toimijoita.
Portions of the human brain known as the subcortical regions are involved in functions associated with movement, learning, memory and motivation.
Aivojen subkortikaaliset eli aivokuoren alla sijaitsevat alueet ovat mukana liikkumiseen, oppimiseen, muistiin ja motivaatioon liittyvissä toiminnoissa.
The forces driving the extreme charismatic movement are kundalini power and a spirit of deceit, which make those involved in the movement to accept and praise catholicism and to join the catholic church.
Äärikarismaattisen liikkeen taustalla vaikuttaa kundaliinivoima ja petoksen henki, joka johdattaa liikkeen parissa vaikuttavia ihmisiä hyväksymään ja ylistämään katolisuutta sekä liittymään katoliseen kirkkoon.
The commission shall ensure that persons involved in the movement of excise goods under duty suspension arrangements between the
Komissio varmistaa, että valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoon jäsenvaltioiden välisessä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä osallistuvat henkilöt voivat saada sähköisillä välineillä vahvistuksen 19 artiklan 4
area not under the national jurisdiction of any state, provided at least two states are involved in the movement;
ole minkään valtion kansallisen lainkäyttövallan alainen, tai siirtoa mainittujen alueiden kautta, edellyttäen, että siirto koskee ainakin kahta valtiota.
Japanese farmers and consumers are heavily involved in the cooperative movement, which provides mutual insurance and banking services.
Japanissa sekä viljelijät että kuluttajat ovat tiiviisti mukana osuustoimintaliikkeessä, joka tarjoaa keskinäisiä vakuutus- ja pankkipalveluja.
Communists will be involved in any popular movement that forms part of the anti-capitalist front.
Kommunistit ovat sellaisissa kansanliikkeissä mukana, joiden toiminta on osa kapitalismin vastaista rintamaa.
I want everyone in this building involved with the movement of prisoners in my chambers in 10 minutes.
Haluan kaikki vankien siirrossa mukana olleet huoneeseeni kymmenen minuutin päästä.
The international olympic movement has been very closely involved in WADA's administration, but the role that states play has not been so vibrant.
Kansainvälinen olympialiike on ollut voimakkaasti mukana wadan hallinnossa, mutta valtioiden rooli on jäänyt heikommalle.
Risks involved in the movement and driving of various types of vehicles and of the different fields of view of their drivers;
Vaaratekijät, jotka liittyvät erityyppisten ajoneuvojen liikkumiseen ja ajamiseen ja niiden kuljettajien näkökenttien eroihin;
There are legal provisions to allow member states to collect excise duty from persons involved in the intra-community movement of such products article 73.
On luotu oikeudellinen kehys, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat periä valmisteveroa tavaroiden liikkumisessa yhteisön sisällä osallisina olevilta henkilöiltä 7 artiklan 3 kohta.
Reconciliation of data relating to banknote movements the two ncbs involved in a banknote movement clarify bilaterally the quantities and breakdowns of the data to be reported, if needed.
Setelien liikkeisiin liittyvien tietojen yhteensovittaminen setelien liikkeisiin osallistuvat kaksi kansallista keskuspankkia selvittävät tarvittaessa keskenään ilmoitettavat määrät ja erittelyt.
In patients with Parkinson's disease, certain cells in the brain that produce dopamine die, and as dopamine is involved in controlling movement, the patient's movement worsens over time.
Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla aivojen dopamiinia tuottavat solut alkavat kuolla, ja koska dopamiini vaikuttaa liikkeiden hallintaan, potilaan liikuntakyky heikkenee ajan mittaan.
Rick warren is involved in the extreme charismatic movement.
Rick warren on äärikarismaattisen liikkeen edustaja.
For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required.
Rajat ylittävään siirtoon mahdollisesti osallistuvien muiden henkilöiden merkintöjä varten, jos lisätietoja tarvitaan.
For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required.
Jätteen siirtoon mahdollisesti liittyvien muiden henkilöiden merkintöjä varten, jos lisätietoja tarvitaan.
Other administrations or official agencies involved in the international movement of goods hereinafter other administrations or agencies.
Tavaroiden kansainväliseen liikkumiseen osallistuvat muut hallinnot tai virastot, jäljempänä' muut hallinnot tai virastot.
Other administrations or agencies involved in the international movement of goods, hereinafter“other administrations or agencies”.
Kansainväliseen tavaraliikenteeseen osallistuvat muut hallinnot tai virastot, jäljempänä” muut hallinnot tai virastot”.
The international olympic movement has been quite actively involved in the administration of WADA, but the role of governments has been less assertive.
Kansainvälinen olympialiike on melko voimakkaasti ollut wadan hallinnossa mukana, mutta valtioiden rooli on jäänyt heikommalle.

Results: 49355, Time: 0.0823

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Involved in the movement" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More