IS BECOMING INCREASINGLY IN FINNISH

Translation of Is becoming increasingly in Finnish

Results: 200, Time: 0.1382

Examples of using Is becoming increasingly in a sentence and their translations

Consequently, it is becoming increasingly difficult to organize supervision on a predominantly national basis.
Näin ollen on yhä vaikeampaa järjestää valvontaa lähinnä kansalliselta perustalta.
The ability to adapt is becoming increasingly determinant in the viability of businesses.
Mukauttamiskyvystä tulee yhä ratkaisevampi tekijä yritysten elinkelpoisuudelle.
Aston martin is becoming increasingly serious about a future as a formula one engine manufacturer after 2020.
Aston martin on yhä vakavampi tulevaisuudesta formula-moottorin valmistajana vuoden 2020 jälkeen.
Research training networks: networking is becoming increasingly necessary in all spheres of activity.
Tutkijankoulutusverkot: verkottuminen on yhä tärkeämpää kaikilla toiminnan aloilla.
In a world brimming with information it is becoming increasingly difficult to come up with straightforward answers.
Informaatiota pullistelevassa maailmassa asioihin on entistä vaikeampaa löytää suoraviivaisia vastauksia.
Young people are told that it is becoming increasingly easier for them to work abroad.
Nuorille sanotaan, että heidän on entistä helpompi työskennellä ulkomailla.
Europe is becoming increasingly dependent on imported hydrocarbons.
Euroopasta on tulossa entistä riippuvaisempi hiilivetyjen tuonnista.
Russia is becoming increasingly conscious of the need to improve its energy efficiency.
Venäjä on yhä paremmin tietoinen tarpeesta parantaa energiatehokkuuttaan.
The application of environmental standards is becoming increasingly important when developing infrastructure projects.
Ympäristöstandardien soveltaminen on yhä tärkeämpää infrastruktuurihankkeita kehitettäessä.
This is not a good approach in a europe that is becoming increasingly unified.
Tämä ei ole hyvä lähestymistapa euroopassa, josta on tulossa entistä yhtenäisempi.
However, it is becoming increasingly apparent that.
Nyt näyttää kuitenkin yhä enemmän siltä, että.
Following Cliff's agenda is becoming increasingly difficult.
Cliffin ohjeiden noudattaminen on entistä hankalampaa.
This question is becoming increasingly urgent with the implementation of the cotonou agreement.
Tämä kysymys käy yhä olennaisemmaksi cotonoun sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.
In particular, it is becoming increasingly difficult to get a start in one's career.
On yhä vaikeampaa päästä uran alkuun.
The boundary between the formal and informal employment sectors is becoming increasingly blurred.
Virallisella ja epävirallisella sektorilla tehdyn työn rajat häviävät yhä enemmän.
Emma, however, is becoming increasingly unstable.
Emma sitä vastoin on entistäkin epävakaampi.
Competition is becoming increasingly intense.
Kilpailu on yhä kovempaa.
The situation regarding fundamental rights within the european union is becoming increasingly critical rather than improving.
Perusoikeuksien tilanne euroopan unionissa pikemminkin käy yhä arveluttavammaksi kuin paranee.
From an international perspective it is becoming increasingly difficult to determine whether or not there is an employment relationship.
Kansainvälisesti katsoen on yhä vaikeampaa määritellä, onko kyseessä työsuhde.
Our europe is becoming increasingly complex.
Euroopan unionimme on yhä monimutkaisempi.
Categorising young people as a specific social group is becoming increasingly difficult.
Nuorten luokitteleminen erityiseksi sosiaaliseksi ryhmäksi on yhä vaikeampaa.
Coordination among transmission system operators(TSO) through regional security coordination initiatives is becoming increasingly important.
Siirtoverkonhaltijoiden välinen koordinointi toimitusvarmuuden alueellisten koordinointialoitteiden avulla on yhä tärkeämpää.
The need to make the economic sphere correspond to the political sphere is becoming increasingly clear.
Tarve saada taloudellinen napa yhdistymään poliittiseen napaan on yhä selkeämpi.
I would like to give you a few statistics regarding this situation, which is becoming increasingly worrying.
Haluan esittää muutamia tilastotietoja nykytilanteesta, joka on yhä huolestuttavampi.
Mr president, organic food production is becoming increasingly important in my constituency in ireland.
Arvoisa puhemies, luonnonmukaisesta elintarviketuotannosta on tulossa entistäkin tärkeämpää minun vaalipiirissäni irlannissa.
Nowadays conductors use both alternatives, but the original order is becoming increasingly popular.
Nykyisin kapellimestarit käyttävät molempia järjestyksiä, alkuperäisen tullessa yhä suositummaksi.
I believe that the latter is becoming increasingly difficult.
Viimeksi mainittua pidän entistä vaikeampana.
The world's financial system is becoming increasingly unstable.
Maailman rahajärjestelmä on muuttumassa yhä epävakaammaksi.
Without acting contrary to democracy, the 3% standard is becoming increasingly unfeasible.
Kolmen prosentin rajan saavuttamisesta on tulossa yhä vaikeampaa ilman, että toimitaan demokratian vastaisesti.
The situation is becoming increasingly desperate.
Tilanne on käymässä yhä epätoivoisemmaksi.

Results: 200, Time: 0.1382

See also


is becoming increasingly necessary
on tulossa yhä välttämättömämpää on yhä tärkeämpää on käymässä yhä välttämättömämmäksi on entistä tarpeellisempaa on tulossa entistä tarpeellisempi
is becoming increasingly widespread
on leviämässä entistä laajemmalle yleistyy on yhä yleisempää ovat yleistymässä on entistä yleisempää
is becoming increasingly international
kansainvälistyy jatkuvasti on tullut yhä kansainvälisempää
is becoming increasingly competitive
ovat yhä kilpailukykyisempiä yhä kilpailukykyisemmillä
is becoming increasingly global
on yhä enemmän maailmanlaajuista yhä enemmän maailmanlaajuistuvassa on muuttumassa yhä maailmanlaajuisemmaksi
is becoming increasingly serious
on yhä vakavampi on käymässä yhä vakavammaksi on muuttumassa yhä vakavammaksi
is becoming increasingly more
on muuttumassa yhä on tulossa yhä selvemmin
is becoming increasingly evident
on käymässä yhä selvemmäksi koko ajan selkeämmäksi käy
europe is becoming increasingly
euroopasta on tulossa entistä euroopan unioni tulee yhä euroopan unionimme on yhä eurooppa tulee yhä
it is becoming increasingly obvious
on entistä ilmeisempää on yhä selvempää yhä selvemmältä on yhä ilmeisempää huomaamme yhä enenevässä määrin
it is becoming increasingly difficult
asioihin on entistä vaikeampaa on käymässä yhä vaikeammaksi on käynyt yhä vaikeammaksi on tullut niille yhä vaikeampi
are becoming increasingly complex
ovat yhä monimutkaisempia on tulossa yhä monimutkaisempia käyvät yhä monimutkaisemmiksi on tulossa entistä monimutkaisempia muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi
is becoming crucial
on muuttumassa ratkaisevan tärkeäksi on tulossa erityisen tärkeä on tulossa olennaisen tärkeätä on tulossa ratkaiseva on tulossa ratkaisevan tärkeä
is now increasingly
nyt on yhä nyt yhä useammin ovat nykyään yhä
is becoming worse
on pahenemassa pahenee huononee

Word by word translation


is
- on
becoming
- tulossa tulee muuttumassa tulemista muodostumassa
increasingly
- yhä entistä yhä enenevässä määrin kasvavassa määrin lisääntyvässä määrin

S Synonyms of "is becoming increasingly"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More