IS DERIVED FROM IN FINNISH

Translation of Is derived from in Finnish

Results: 202, Time: 0.0714

Examples of using Is derived from in a sentence and their translations

Dynamite' is derived from'dunamis', so we understand power.
Dynamiitti' on peräisin sanasta' dunamis', joten ymmärrämme voimaa.
The principle of net neutrality is derived from the concept of the open internet.
Verkon neutraliteetin käsite on johdettu avoimen internetin käsitteestä.
Motocross is derived from the french, and traces its origins to british scrambling competitions.
Motocross on peräisin ranskan ja jälkiä sen alkuperän british muokkaamisella kilpailuihin.
It is derived from a weakened herpes simplex virus 1 the cold sore virus.
Sitä saadaan heikennetystä tyypin 1 herpes simplex -viruksesta yskänrokkovirus.
The term“Roulette” is derived from a french word meaning small wheel.
Termi“ ruletti” on peräisin ranskan sana tarkoittaa pientä pyörää.
This indication is derived from the branching diagram.
Tämä tieto on johdettu puukaaviosta.
As much as 80 per cent of energy consumption is derived from the use of firewood and charcoal.
Jopa 80 prosenttia energiakulutuksesta on peräisin polttopuiden ja puuhiilien käytöstä.
The ERI response message(ERIRSP) is derived from the UN/EDIFACT APERAK message.
Eri-vastaussanoma( erirsp-sanoma) on johdettu un/edifact-standardin mukaisesta aperak-sanomasta.
The majority of paediatric experience is derived from african children aged 6 months to 5 years.
Suurin osa pediatrisista kokemuksista on saatu 0,5-5 vuoden ikäisiltä afrikkalaisilta lapsilta.
In many areas, more added value is derived from the service segment than from the goods supplied.
Monilla aloilla palveluista saadaan enemmän lisäarvoa kuin toimitetuista tavaroista.
Lucien's venom is derived from all seven packs.
Lucienin myrkky juontuu kaikista seitsemästä laumasta.
P-value is derived from a log-rank test stratified by baseline ECOG score 0 or 1.
P-arvo on saatu lähtötilanteen ecog-suorituskykypisteiden( 0 tai 1) mukaan ositetusta log-rank-testistä.
Lavender" is derived from the latin word for"wash", lavare.
Laventeli" on johdettu latinan sanasta" lavare", joka tarkoittaa" pestä.
The neurotoxin complex in BOTOX is derived from a new master cell bank.
BOTOX in neurotoksiinikompleksi saadaan uudesta solupankista.
The term is derived from the journal-bearing trucks used before the mid 20th century.
Käsite on peräisin journal kantavien kuorma käyttää ennen puolivälissä 20. vuosisadalla.
The name is derived from the engine's four cylinders and four valve per cylinder layout.
Nimi on peräisin moottorin neljä sylinterit ja neljä venttiiliä sylinteriä kohti asettelu.
Cost efficiency is derived from a completely new learning platform and time efficiency for the learner.
Kustannustehokkuus syntyy aivan uudenlaisesta oppimisen alustasta sekä oppijan ajankäytön tehokkuudesta.
Conestat alfa is derived from milk of transgenic rabbits and contains traces of rabbit protein.
Alfakonestaatti on johdettu transgeenisten kanien maidosta, ja se sisältää kaniproteiinien jäämiä.
Where the last equality is derived from thales for the triangle and the parallel.
Jossa viimeinen tasa-arvo on saatu thales-kolmio ja rinnakkaisia.
The world market is derived from the domestic one.
Maailmanmarkkinat ovat peräisin kotimainen.
The word mammon is derived from the original aramaic word which merely means riches.
Sana mammona on johdettu aramean sanasta, joka tarkoittaa pelkästään rikkauksia.
It is derived from the blood of animals immunized by the injection of human serum protein.
Seerumi on peräisin niiden eläimien verestä, jotka on immunisoitu ihmisperäisillä seerumiproteiinipistoksilla.
Hazard ratio is derived from a stratified proportional hazards model.
HR on saatu ositetusta suhteellisesta riskimallista.
Dubito" is derived from the latin"Cogito ergo dubito ergo sum.
Toivottavasti tiedätte dubiton, se on peräisin latinasta" dubito ergo cogito ergo sum.
Adverse reactions information is derived from two clinical trials(n=103) of busulfan.
Haittavaikutustiedot ovat peräisin kahdesta busulfaania koskevasta kliinisestä tutkimuksestan=103.
That ruconest is derived from milk of transgenic rabbits and contains trace of rabbit proteins.
Ruconest on johdettu siirtogeenisen kanin maidosta ja sisältää kanin proteiinien jäämiä.
Hydropower's energy is derived from the sun, which drives the continuous hydrological cycle.
Vesivoiman energia on peräisin auringon aikaansaamasta veden jatkuvasta kiertokulusta.
It is derived from a compound produced by certain types of fungus.
Se on johdettu tiettyjen sienien tuottamasta yhdisteestä.
Pilonidal term is derived from the latin words pilus(hair) and nidus nest.
Termi pilonidal on peräisin latinan sanoista pilus( hair) ja nidus nest.
Wraith language is derived from ancient.
Wraithien kieli on johdettu muinaisesta.

Results: 202, Time: 0.0714

See also


is derived from animals which
on peräisin eläimistä , jotka
is derived from the blood
on peräisin verestä
is derived from the following
ovat peräisin seuraavista saadaan seuraavista
it is derived from animals
on peräisin eläimistä
is derived by dividing
saadaan jakamalla määritetään jakamalla on saatu jakamalla
is not derived
ei perustu välillä ei johdu ei ole saatu
is mainly derived
saadaan lähinnä on saatu pääasiassa
derived from animals
peräisin eläimistä
derived from fish
kalasta johdettu kalasta peräisin kalasta saadun on saatu kalojen kalaperäisen
derived from poultry
peräisin siipikarjasta on saatu siipikarjasta on peräisin olevasta siipikarjasta saatua siipikarjasta saatujen
derived from category
johdettu luokkaan
is derived from the greek word
on peräisin kreikan sanasta on johdettu kreikankielisestä sanasta juontuu kreikan sanasta
is derived from milk of transgenic rabbits
on johdettu siirtogeenisten kanien maidosta on johdettu transgeenisten kanien maidosta on johdettu siirtogeenisen kanin maidosta
is derived from two
ovat peräisin kahdesta perustuu kahteen

Word by word translation


is
- on
derived
- saatu johdettujen johdettu perustuvat johdettuja

S Synonyms of "is derived from"


originates in
dates from
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More