IT IS CRUCIAL THAT IN FINNISH

Translation of It is crucial that in Finnish

Results: 337, Time: 0.1185

on ratkaisevan tärkeää että on tärkeää että on olennaisen tärkeää että on välttämätöntä että on elintärkeää että ratkaisevaa on se että on keskeistä että on oleellista että

Examples of using It is crucial that in a sentence and their translations

It is crucial that this system works in an effective and transparent manner.
On ratkaisevan tärkeää, että tämä järjestelmä toimii tehokkaasti ja avoimesti.
It is crucial that adjustments be made, particularly through adequate currency appreciation.
On tärkeää, että ryhdytään mukautustoimiin erityisesti vahvistamalla riittävästi valuuttaa.
It is crucial that we spare no effort in making this a success.
On ratkaisevan tärkeää, että teemme kaikkemme tämän kokouksen onnistumiseksi.
To reach this objective, it is crucial that all member states implement the agreed measures.
Tavoitteen saavuttamiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot toteuttavat sovitut toimenpiteet.
It is crucial that we work together to guarantee the highest possible safety standards.
On tärkeää, että teemme yhteistyötä korkeimpien mahdollisten turvallisuusnormien varmistamiseksi.
It is crucial that the EU applies restrictions on a fishing effort within this area.
On ratkaisevan tärkeää, että EU rajoittaa tämän alueen pyyntiponnistusta.
It is crucial that we do not end up with a series of stand-alone adaptation projects.
On ratkaisevan tärkeää, että emme toteuta pelkästään erillisiä mukautumishankkeita.
It is crucial that there is not a repeat of situations like this.
On olennaisen tärkeää, että tällaiset tilanteet eivät toistu.
It is crucial that you, yourself, raise this child.
On tärkeää, että sinä itse- kasvatat tämän lapsen.
It is crucial that business representatives are closely involved in the evaluation of the action plan.
On välttämätöntä, että yritysmaailman edustajat osallistuvat tiiviisti toimintasuunnitelman arviointiin.
It is crucial that the directive take account of this academic research.
On ratkaisevan tärkeää, että direktiivissä otetaan huomioon akateemiset tutkimukset.
It is crucial that these active policies operate in better synergy with social protection.
On olennaisen tärkeää, että tällainen aktivoiva politiikka toimii synergisesti sosiaalisen suojelun.
It is crucial that business representatives are more closely involved in the evaluation of the action plan.
On välttämätöntä, että yritysmaailman edustajat osallistuvat entistä tiiviimmin toimintasuunnitelman arviointiin.
It is crucial that the substance remains unchanged.
Ratkaisevaa on se, että sisältö on säilynyt ennallaan.
It is crucial that this police action is exemplary.
On ratkaisevan tärkeää, että tämä poliisitoiminta on esimerkillistä.
It is crucial that the current EPBD be properly implemented and on time.
On olennaisen tärkeää, että nykyinen energiatehokkuusdirektiivi pannaan asianmukaisesti ja ajoissa täytäntöön.
It is crucial that the agreement that was reached in dublin is implemented as it is written.
On ratkaisevan tärkeää, että dublinissa saavutettu sopimus pannaan täytäntöön kirjaimellisesti.
It is crucial that the copenhagen conference results in a politically binding agreement.
On ratkaisevan tärkeää, että kööpenhaminan konferenssissa saadaan aikaan poliittisesti sitova sopimus.
It is crucial that the controls carried out are rigorous.
On ratkaisevan tärkeää, että valvontatoimenpiteet toteutetaan perusteellisesti.
It is crucial that these regulatory initiatives be adopted and implemented as soon as possible.
On ratkaisevan tärkeää, että nämä sääntelyaloitteet hyväksytään ja toteutetaan mahdollisimman pikaisesti.
It is crucial that the public does not get any word of this.
On erittäin tärkeää, että kansalaiset eivät saa vihiä asiasta.
Madam president, it is crucial that the EU firmly support the international criminal court.
Arvoisa puhemies, on ehdottoman tärkeää, että EU tukee voimakkaasti kansainvälistä rikostuomioistuinta.
It is crucial that the respective roles and contributions be better defined.
On ratkaisevan tärkeää, että niiden kaikkien roolit ja tehtävät määritellään nykyistä paremmin.
With an ageing population it is crucial that people grow older in good health.
Väestön ikääntyessä on ehdottoman tärkeää, että ihmiset vanhenevat terveinä.
It is crucial that mammograms are free across the union for women between 50 and 69.
On erittäin tärkeää, että mammografiatutkimukset ovat koko unionissa maksuttomia 50?69-vuotiaille naisille.
Furthermore, it is crucial that we avoid making a link between immigration and organised crime.
Lisäksi on ensisijaisen tärkeää, ettemme yhdistä automaattisesti maahanmuuttoa järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
It is crucial that we listen to them.
On hyvin tärkeää, että heitä kuunnellaan.
It is crucial that governance is improved at an institutional level.
On erittäin tärkeää, että toimielinten hallintotapaa parannetaan.
Therefore, it is crucial that all member states commit themselves to making their full contribution.
Siksi on ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot sitoutuvat antamaan täyden panoksensa.
It is crucial that the common procedures are fair and efficient.
On hyvin tärkeää, että yhteiset menettelyt ovat oikeudenmukaisia ja tehokkaita.

Results: 337, Time: 0.1185

See also


that is why it is crucial
siksi on ehdottoman tärkeää siksi on olennaista , että tästä syystä on välttämätöntä siksi on niin tärkeää tästä syystä on olennaisen tärkeää
it is crucial that europe
kannalta on ratkaisevaa , että euroopan on ratkaisevan tärkeää , että euroopalla kannalta on ratkaisevan tärkeää , että euroopassa on tärkeää , että eurooppa on ehdottoman tärkeää , että euroopalla
it is crucial that people
on olennaisen tärkeää , että ihmiset on välttämätöntä , että ihmisten on ehdottoman tärkeää , että ihmiset on olennaista , että ihmiset
it is crucial that european
on erittäin tärkeää , että euroopan on siis välttämätöntä , että euroopan on äärimmäisen tärkeää , että euroopan on olennaisen tärkeää , että euroopan unionin
it is crucial that parliament
on olennaisen tärkeää , että parlamentilla on ehdottoman tärkeää , että parlamentti on keskeisen tärkeää , että parlamentti on ratkaisevan tärkeää , että parlamentti
it is crucial that national
on ratkaisevan tärkeää , että kansalliset
that it is crucial to ensure
että on ensisijaisen tärkeää varmistaa että on olennaista varmistaa
believes that it is crucial
mielestä on olennaisen tärkeää , että mielestä on olennaista katsoo , että on olennaista
this is why it is crucial
siksi on erittäin tärkeää siksi on äärimmäisen tärkeää siksi on välttämätöntä
it is now crucial
nyt on erittäin tärkeää nyt on oleellista nyt on ensisijaisen tärkeää
it is crucial to understand
on tärkeää ymmärtää ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää
it is crucial to maintain
on oleellisen tärkeää säilyttää on ehdottoman tärkeää säilyttää
it is crucial to create
on erittäin tärkeää perustaa on välttämätöntä luoda on tärkeää luoda
it is crucial to avoid
on välttämätöntä välttää on keskeistä välttää on tärkeää välttää
it is crucial to introduce
on olennaista ottaa käyttöön on ratkaisevan tärkeää ottaa käyttöön on ratkaisevaa ottaa käyttöön

Word by word translation


it
- se
is
- on
crucial
- ratkaiseva ratkaisevan tärkeää keskeinen erittäin tärkeää olennaisen tärkeää
that
- että niin ettei etteivät etten
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More