IT MIGHT HAVE CREATED IN FINNISH

How to say it might have created in Finnish

Results: 474058, Time: 0.0605

it might have
se olisi voinut (23) se on saattanut (9) saattoi (13) se olisi saattanut (9) sillä voi olla (7)

Examples of using It Might Have Created in a sentence and their translations

When this thing opened, it might have created a crack.
Tuon avautuminen saattoi luoda halkeaman.
It might have created a defect in the program when grendel shows up.
Se on voinut aiheuttaa vian ohjelmaan, kun grendel ilmestyi.
It might have helped.
Siitä olisi voinut olla apua.
It might have helped.
Se olisi voinut auttaa.

It might have gas.
Siinä voisi olla bensaa.
Moreover, the division that has been created between salt and fresh water is based on very limited information, and all of this means that the protection of bathers has improved far less than it might have done.
Lisäksi suolaisen ja makean veden välinen jako perustuu vähäiseen tietoon, ja kaikki tämä merkitsee, että uimareiden suojelu on parantunut huomattavasti vähemmän kuin se olisi voinut parantua.
Whoever created it originally might have intended... to use it as a weapon against another race.
Kuka ikinä loi sen alun perin on ehkä aikonut käyttää sitä aseena toista rotua vastaan.
If he created the situation, if he sought it out because he wanted to kill or he enjoyed it, then they might have an argument.
Jos hän loi tilanteen, jos hän teki sen- koska hän halusi tappaa tai nautti siitä, sitten heillä voisi olla perusteet.
It may have created a thermal surge in the galley systems.
Se on voinut aiheuttaa termisen purkauksen keittiön järjestelmissä.
You might have it.
Sinulla voi olla sitä.
They might have it.
Heillä saattaisi olla se.
Might have mentioned it.
It might be an environmental by-product created by increased traffic.
Se voisi olla käyttöympäristön oheistuote, jonka on luonut lisääntynyt liikenne.
Well, if that transmitter's what i think it is, kevin may have created a link, a network between us and the machine.
Jos tuo lähetin on se, mitä luulen, niin kevin on luonut verkon meidän ja laitteen välille.
Answer: at first it might seem that if god created all things, then evil must have been created by god.
Vastaus: ensi näkemältä saattaa vaikuttaa, että jos jumala loi kaiken, silloin hänen on täytynyt luoda myös pahuus.
It is a problem that we have created ourselves, or rather you have created yourselves.
Tämä on ongelma jonka olemme itse luoneet, tai pikemmin jonka te olette itse luoneet.
Therefore it might be taken as a contradiction that any employer who showed a real interest in promoting a joint enterprise would have no access to community funds since, as in Latvia's case, not only would jobs not be created but they would be destroyed with joint enterprises.
Tämä voisi johtaa siihen ristiriitaiseen tilanteeseen, että yhteisyrityksistä periaatteessa kiinnostuneella yrittäjällä ei olisi mahdollisuutta yhteisön rahastoihin, koska, kuten latvian tapauksessa, yhteisyritykset eivät ainoastaan estä luomasta työpaikkoja vaan ne tuhoavat työpaikkoja.
We have created all the attributes and trappings: the european parliament, the political parties, the elections and so on, but you cannot make people feel european in the same sense that somebody might feel norwegian, japanese, french, portuguese or whatever it is.
Olemme luoneet kaikki symbolit ja tunnusmerkit: euroopan parlamentin, poliittiset puolueet, vaalit ja niin edelleen, mutta ketään ei voi pakottaa tuntemaan itseään eurooppalaiseksi samaan tapaan kuin joku voi tuntea itsensä norjalaiseksi, japanilaiseksi, ranskalaiseksi, portugalilaiseksi tai miksi tahansa.
I have to say as a matter of general economic theory to miss mcintosh that if there is a retail outlet and a job is lost because that retail outlet no longer exists and there is still a public desire to consume the products through another retail outlet it might mean that an additional job created is somewhere else.
Minun on sanottava jäsen mcintoshille se yleinen talousteoriaan liittyvä asia, että jos on vähittäismyyjä ja työpaikka menetetään, koska kyseistä vähittäismyyjää ei ole enää, ja kansalaiset haluavat edelleen kuluttaa tuotteita toisen vähittäismyyjän kautta, se saattaisi merkitä sitä, että lisätyöpaikka syntyy jossakin muualla.
That your union with a charmed one might have created too great a concentration of power.
Liittosi lumotun kanssa loi liian suuren voimakeskittymän.
You have created it.
Itse sen on luonut.
It might prevent the european researchers from using the lines they have created and force them to work with lines produced outside europe.
Se voisi estää eurooppalaisia tutkijoita käyttämästä tuottamiaan kantasolulinjoja ja pakottaa heidät työskentelemään eu:n ulkopuolella tuotetuilla linjoilla.
Even in linux distributions created specially for server use there is no protection against resource limit consumption namely in apache and crond. this can be justified with the argument“security versus scability” meaning that an inexperienced system administrator might not have the skill to fine-tune the distribution as it is for a larger resource usage.
Jopa linux-jakelut luotu erityisesti palvelinkäyttöön ei suojaa resurssien raja kulutus eli apache ja crond. tätä voidaan perustella sillä perusteella,“ turvallisuus vs. scability” mikä tarkoittaa, että kokematon järjestelmänvalvoja ei ehkä ole taitoa hienosäätää jakelu, koska se on suurempi resurssien käyttö.
It's an isotope of cadmium that might have been created when michael killed pierce.
Se on kadmiumin isotooppi, mikä voi olla syntynyt kun michael tappoi piercen.
have become the most advanced portraiture of deity on urantia since it would have encompassed the first five levels of total deity function and might possibly have envisioned the remaining two.
sellaisesta opetuksesta saattanut tulla urantialla kaikkein pisimmälle päässyt hahmotelma jumaluudesta, sillä siihen olisivat silloin sisältyneet koko jumaluuden funktion viisi ensimmäistä tasoa, ja se olisi hyvinkin saattanut aavistaa myös kaksi jäljellä olevaa tasoa.
A video created by dave especially for people who might never have experienced his teaching before.
Daven luoma video erityisesti ihmisille jotka eivät ehkä koskaan aikaisemmin ole kokeneet hänen opetustaan.
What does worry me, and i am sure it concerns you too, is the situation that has been created since the elections when something happened that everyone, including yourself, believed to be the greatest risk: that the losers might not accept the result of the elections, since it is presumed that the winners always accept the result because they have won.
Olen sen sijaan huolestunut, ja varmasti tekin- olen siitä vakuuttunut- vaalien jälkeen syntyneestä tilanteesta, sillä on tapahtunut jotakin sellaista, jota kaikki- te mukaan luettuna- pitivät suurena vaarana, ja kyse on siitä, etteivät häviäjät hyväksyisi vaalien tulosta, koska oletetaan, että voittajat hyväksyvät aina vaalien tuloksen, koska he ovat voittaneet.
It may be that they have created this changeling, knowing that lord godwyn and the house of pendragon would one day seek unity through marriage.
Saattaa olla, että he loivat vaihdokin- tietäen, että lordi godwyn ja pendragon etsisivät liittoa avioliiton kautta.
It is incredible that in a shed i have created something which has... eluded the combined might of the motor industry.
Tämä on uskomatonta. loin vajassa jotain,- joka on karistanut kannoiltaan koneteollisuuden mahdin.
It's possible... if you were brought up to do one thing-- destroy every trace of your father-- slaughter every child he might have helped create.
Se on mahdollista,- jos tarkoituksenasi on vain yksi asia: tuhoa kaikki jäljet isästäsi, teurasta jokainen lapsi, jonka luomisessa hän on auttanut.

Results: 474058, Time: 0.0605

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More