IT WAS JANUARY IN FINNISH

How to say it was january in Finnish

Results: 2169, Time: 0.0751

Examples of using It Was January in a sentence and their translations

It was january 19th.
Se oli tammikuun 19:s.
It was january 27, the tet new year.
Oli 27. tammikuuta, eli tetiläinen uusivuosi.
When i went outside, i couldn't believe it was january.
Kun kävin ulkona, en uskonut, että on tammikuu.
I think it was january when tuomas already had all the songs i would recorded.
Olisikohan ollut tammikuuta, kun tuomaksella oli jo kaikki äänittämäni kappaleet.

So, even if it was january or august i was still covered because the whole year i was in and out of court and the police station.
Oli se sitten tammikuu tai elokuu, olin luottavainen, koska olin koko vuoden- oikeudessa ja poliisilaitoksella tutkittavana.
It was january 2007, preparation time for 12th board exams. i was a good student and was in PCM section
Se oli tammikuussa 2007 valmistelu aika 12. board tentit. olin hyvä oppilas ja oli PCM osassa kouluni. minulla oli valtava
In january it was 1.1 per cent.
Tammikuussa se oli 1,1 prosenttia.
By 20 january it was being translated.
Tammikuuta se jätettiin käännettäväksi.
In january it was still -0.2 per cent.
Tammikuussa se oli vielä -0,2 prosenttia.
It was entered last january.
Se on tehty viime tammikuussa.
It was a cold january day.
Oli kylmä tammikuinen päivä.
For bulgaria and romania it was 1 january 2007.
Bulgarian ja romanian tapauksessa määräaika oli 1. tammikuuta 2007.
After travelling in january it was time for staying at home.
Kovin reissupainotteisen tammikuun jälkeen olikin aika asettua hetkeksi kotiin.
It was a saturday on january, 2010.
Se oli lauantaipäivä tammikuussa 2010.
It was the end of january 2010 i.
Se oli tammikuun 2010 loppuun i.
The rate of inflation accelerated, for in january it was 2.2 per cent.
Inflaatio nopeutui, sillä tammikuussa se oli 2,2 prosenttia.
Riihonen recalls:"it was the 27th of january.
Riihonen muistelee:" oli tammikuun 27. päivä.
The rate of inflation slowed down, since in january it was 3.3 per cent.
Inflaatio hidastui, sillä tammikuussa se oli 3,3 prosenttia.
It was in the middle of january and cold.
Se oli keskellä tammikuun ja kylmää.
It was in the middle of january and cold.
Se oli tammikuun puolivälissä ja kylmä.
It was a brisk thursday, january of'77.
Se oli vilpoisa torstaipäivä tammikuussa' 77.
Inflation accelerated slightly, as it was 2.4 per cent in january.
Inflaatio nopeutui hieman, sillä tammikuussa se oli 2,4 prosenttia.
It was to run from 1 january 2002 to 31 december 2006.
Sen voimassaoloaika on 1. tammikuuta 2002-31. joulukuuta 2006.
It was, however, in january and far from any heat wave.
Se oli kuitenkin tammikuussa ja kaukana helleaalto.
It is irresponsible because this was referred to parliament on 10 january this year.
Vastuuton se on siksi, että asia välitettiin parlamentille 10. tammikuuta tänä vuonna.
In spring and autumn we go from very high temperatures, as if it were july, to very low temperatures, as if it were january. the winds are strong and devastating at times.
Välivuodenaikoja ei enää ole: keväällä ja syksyllä on joskus niin korkea lämpötila kuin olisi heinäkuu ja joskus niin alhainen lämpötila kuin olisi tammikuu; tuulet ovat rajuja ja joskus tuhoisiakin.
It's january 28th 2008 and I'm at stansted airport in england.
On 28. tammikuuta 2008, ja olen stanstedin lentokentällä englannissa.
And yes, i know it's january. i am not an idiot.
Tiedän kyllä, että nyt on tammikuu.
And it's january, so it's the perfect time to sell them.
Ja nyt on tammikuu, eli on paras aika myydä sitä.
Whether it's january, december, or indeed any month in between, lanzarote is your perfect holiday destination.
Oli sitten tammikuu, joulukuu, tai todella mikä tahansa kuukausi siltä väliltä, lanzarote on teidän täydellinen lomakohteenne.

Results: 2169, Time: 0.0751

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"It was january" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More