IT WILL PROVIDE US IN FINNISH

How to say it will provide us in Finnish

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0646

Examples of using It Will Provide Us in a sentence and their translations

It will provide us the time to plan our next move.
Se antaa meille aikaa suunnitella seuraavaa liikettä.
It will provide us access to their computers.
Se antaa meille pääsyn heidän koneilleen.
It will provide us with an important platform to regulate and consult with azerbaijan on all trade and trade-related matters.
Se tarjoaa meille merkittävän foorumin säännellä ja neuvotella azerbaidžanin viranomaisten kanssa kaikista kaupankäyntiin ja kauppaan liittyvistä asioista.
It will provide us with a better tool to use in our work on improving stability and resolving these problems and with which to conduct an active dialogue with the country on human rights and democracy.
Se tarjoaa meille paremman välineen työssämme vakauden lisäämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan aktiivisen vuoropuhelun käymiseksi maan kanssa.

It will provide us with openness for third countries and for investments in other parts of the world; that was not always the situation.
Sillä annetaan meille avoimuutta kolmansien maiden ja muihin maailman osiin tehtävien sijoitusten osalta; niin ei aina ole ollut.
The proposal constitutes a considerable degree of harmonisation and it will provide us with an effective level playing field on sanctions and remedies.
Ehdotuksessa toimintaa on merkittävästi yhdenmukaistettu, ja se antaa meille tehokkaat toimintaedellytykset seuraamusten ja parannuskeinojen alalla.
information grows and the operating environment continues to change, it will provide us with a sound starting point for efficient, flexible and competitive operations,” says janne torppa.
digitalisoidaan, tiedon määrä kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan, se mahdollistaa meille hyvät lähtökohdat tehokkaaseen, joustavaan ja kilpailukykyiseen toimintaan”, summaa janne torppa.
freedoms(ECHR), which will be beneficial for Europe's citizens as it will provide us with a new court that is not part of
erinomaisesta työstään, josta on hyötyä eu:n kansalaisille, koska se tarjoaa meille uuden tuomioistuimen, joka ei kuulu euroopan unioniin, ja varmistaa,
It will provide us with a basis on which to continue.
Se tarjoaa meille pohjan jatkaa eteenpäin.
It will provide perfect cover for us.
Se takaa meille täydellisen suojan.
Let us hope that the EU 2020 strategy will provide it.
ToivottavastiEU_2020 -strategia antaa sitä.
This is scheduled for adoption by the commission in july and it will provide us with an occasion for a wider debate on eu-asia relations.
Komission on määrä antaa tiedonanto heinäkuussa ja silloin meillä on tilaisuus keskustella laajemmin eu:n ja aasian välisistä suhteista.
contributions made by members of this parliament, it will provide us with an intellectual framework for our preparations for the conference later this year.
toivon, että yhdessä parlamentin jäsenten esittämien näkemysten kanssa se tarjoaa meille ajatukselliset puitteet myöhemmin tänä vuonna järjestettävän konferenssin valmisteluihin.
It will provide perfect cover for us.
Saamme siitä täydellisen suojan.
For example, it will not provide us with a way to solve problems resulting from the possible eugenic misuse of gene technology.
Tällä tavalla ei voida ratkaista esimerkiksi geenitekniikan mahdolliseen rotuhygieeniseen väärinkäyttöön liittyviä ongelmia.
It will not be for us to provide the solution to albanian society and to the albanian problem.
Meidän asiamme ei ole tuoda ratkaisua albanian yhteiskunnalle ja albanian ongelmaan.
It is precisely technology and prosperity that provide us with the will and the methods to do just that.
Tähän tarvitsemamme tahdon ja menetelmät saamme juuri teknologiasta ja vauraudesta.
It is time for us to put in place a common defence policy, and it will be necessary for us to provide ourselves with the resources to do so.
Meidän on aika ottaa käyttöön yhteinen puolustuspolitiikka, ja meidän on varustauduttava sen edellyttämällä tavalla.
We will publish your name as you provide it, unless you ask us not to.
Julkaisemme nimesi sellaisena, kuin olet sen antanut, paitsi jos kiellät sen.
We will publish your name as you provide it(unless you ask us not to) but we will never publish your mobile phone number.
Julkaisemme nimesi sellaisena, kuin olet sen antanut( paitsi jos kiellät sen), mutta emme koskaan julkaise matkapuhelinnumeroasi.
I hope that it will provide us with new opportunities for political dialogue.
Toivon, että tämä edustajakokous tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia poliittiseen vuoropuheluun.
We can't help but hope that it will provide us with a purpose we have long lived without.
Emme voi kuin toivoa että se suo meidän elämäämme puuttuvan tarkoituksen.
We must improve it, and mr monti will provide us with some concrete proposals.
Meidän on parannettava niitä, ja mario monti tekee meille joitakin konkreettisia ehdotuksia.
Among the tools with which it will be able to provide us are more widely shared knowledge, together with statistics broken down according to gender.
Sen tarjoamia välineitä ovat muun muassa tiedon jakaminen entistä laajemmin ja sukupuolten mukaan jaotellut tilastotiedot.
Our partner, france, has such a keen sense of its role in europe and the world that it will not fail to provide us with its now decisive input.
Kumppanimme ranska on niin voimakkaasti tietoinen omasta asemastaan euroopassa ja maailmassa, ettei se jätä antamatta meille nyt ratkaisevaa panostaan.
Without cooperation, we will not be able to recover from the crisis, and it is therefore very important for the commission to assure us that it will continuously provide us with information about results already achieved.
Emme voi selvitä kriisistä ilman yhteistyötä. tämän takia on erittäin tärkeää, että komissio lupaa toimittaa meille jatkuvasti tietoja saavutetuista tuloksista.
The regulation under discussion has come too late, much too late in my opinion, but all the same it will help to provide some answers, some solutions and it will help us to take some action to restore consumer confidence.
Asetus, josta puhumme, tulee myöhään, liian myöhään mielestäni, mutta joka tapauksessa se osaltaan auttaa antamaan joitakin vastauksia, joitakin ratkaisuja, ryhtymään joihinkin toimiin, palauttamaan kuluttajien luottamusta.
We will publish your name as you provide it, unless you ask us not to.
Julkaisemme nimesi siinä muodossa kuin ilmoitat sen meille, ellet erikseen kiellä sen julkaisemista.
We will publish your name as you provide it(unless you ask us not to) but we will never publish your mobile phone number.
Julkaisemme nimesi siinä muodossa kuin ilmoitat sen meille( ellet erikseen kiellä sen julkaisemista), mutta emme koskaan julkaise puhelinnumeroasi.
Under these circumstances it is impossible for us to fulfil our kyoto commitments; the current situation will not provide a stimulus for the necessary innovations, nor will it allow us to become one jot less dependent on imported energy.
Näin emme pysty missään tapauksessa täyttämään kiotossa määriteltyä tehtäväämme ja sitoumustamme, eivätkä ne anna sysäystä tarpeellisille innovaatioille, emmekä me pääse vähääkään irti energian tuontiriippuvuudestamme.

Results: 30, Time: 0.0646

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "it will provide us"


"It will provide us" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More