MEMBER STATES SHOULD ENSURE THAT IN FINNISH

Translation of Member States Should Ensure That in Finnish

Results: 384, Time: 0.093

jäsenvaltioiden olisi varmistettava että (285) jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä että (18) jäsenvaltioiden tulisi varmistaa että (11) jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa että (8) jäsenvaltioiden on varmistettava että (16) jäsenvaltioiden olisi varmistettava ettei (7) jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä että (4) jäsenvaltioiden tulee varmistaa että (4)

Examples of using Member States Should Ensure That in a sentence and their translations

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että

Member states should ensure that applicants can benefit from the following minimum service.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hakijat voivat hyötyä seuraavasta vähimmäispalvelusta.
Member states should ensure that operators.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toiminnanharjoittajat.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että

Member states should ensure that the following criteria are applied in respect of all site visits.
Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että kaikkien tarkastuskäyntien yhteydessä noudatetaan seuraavia vaatimuksia.
Member states should ensure that, in the event of any changes to information entered in the registers concerning companies, the information is updated without undue delay.
Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että jos rekistereihin merkittävät yhtiöitä koskevat tiedot muuttuvat, nämä tiedot ajantasaistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että

Member states should ensure that markets work for citizens and consumers.
Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että markkinat toimivat kansalaisten ja kuluttajien hyödyksi.
Member states should ensure that victims of discrimination are automatically assured and assisted in legal proceedings.
Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että syrjinnän uhreja tuetaan ja avustetaan automaattisesti oikeusmenettelyissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

European union member states should ensure that their handling of this process sets a positive example.
Euroopan unionin jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimintatavat ovat myönteisenä esimerkkinä.
The member states should ensure that the fundamental rights of third-country nationals are respected in practice.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansien maiden kansalaisten perusoikeuksia kunnioitetaan käytännössä.

Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että

When authorising the placing in service of structural subsystems and vehicles, member states should ensure that the principles and directions set out in the annex are taken into account.
Antaessaan käyttöönottolupia rakenteellisille osajärjestelmille ja kalustoyksiköille jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että liitteessä esitetyt periaatteet ja ohjeet otetaan huomioon.
Member states should ensure that each roma baby figures in the birth register and has his birth certificate.
Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että jokainen romanivauva kirjataan väestörekisteriin ja saa syntymätodistuksen.
Other sentence examples
Member states should ensure that the monitoring results are reported to the competent authorities.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että seurannan tulokset ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille.
Member states should ensure that those risks are addressed appropriately.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseisiin riskeihin puututaan asianmukaisesti.
Member states should ensure that all such information is made available.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki tällaiset tiedot ovat saatavilla.
Member states should ensure that this does not create distortions of competition between payment service providers.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei tämä vääristä maksupalveluntarjoajien välistä kilpailua.
Member states should ensure that all the provisions of the directive are properly implemented.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki direktiivin säännökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön.
Member states should ensure that bilateral investment agreements are compatible with the Union's development policies.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahdenväliset investointisopimukset ovat unionin kehityspolitiikkojen mukaisia.
Member states should ensure that essential services develop recovery plans for their services or organisation.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että keskeiset palvelut laativat elvytyssuunnitelmat palveluitaan tai organisaatiotaan varten.
Member states should ensure that a‘one-stop' principle is applied to all applicants.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikkiin hakijoihin sovelletaan yhden palvelupisteen periaatetta.
Member states should ensure that deposit-guarantee schemes have adequate funds available to meet their needs.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että talletusten vakuusjärjestelmissä on riittävät varat niiden velvoitteiden kattamiseksi.
Before high-volume hydraulic fracturing operations start, member states should ensure that.
Ennen kuin aloitetaan toiminnot, joissa käytetään suuritehoista vesisärötystä, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että.
Member states should ensure that this business does not pay.
Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, ettei tällainen liiketoiminta kannata.
Member states should ensure that participation in such alternative dispute resolution procedures is not optional for creditors and credit intermediaries.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että osallistuminen tällaisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin ei ole luotonantajille ja -välittäjille valinnaista.
Therefore, member states should ensure that creditors, and where applicable, credit intermediaries, provide such assistance.
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että luotonantajat ja tapauksen mukaan luotonvälittäjät antavat tällaista apua.
Therefore, member states should ensure that their national accreditation bodies seek or maintain membership in the EA.
Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansalliset akkreditointielimet hakevat tai säilyttävät ea:n jäsenyyden.
Member states should ensure that competent authorities have sufficient implementing powers, and resources, with the appropriate authority, to establish, implement and maintain an effective audit system.
Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät toimivaltuudet ja riittävän arvovallan omaavat resurssit tehokkaan auditointijärjestelmän perustamiseksi, täytäntöönpanemiseksi ja ylläpitämiseksi.
Member states should ensure that the current VAT rules applying to books be monitored and mirrored for electronic publication.
Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, että nykyisiä alv-sääntöjä, joita sovelletaan kirjoihin, valvotaan ja että niitä heijastetaan sähköiseen julkaisuun.
Member states should ensure that their national regulatory authorities or bodies are legally distinct from the government.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden kansalliset sääntelyviranomaiset tai -elimet ovat oikeudellisesti erillisiä hallituksesta.
Member states should ensure that infrastructure managers and existing publicly owned or controlled railway transport undertakings are given a sound financial structure, having due regard to union rules on state aid.
Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että rataverkon haltijoilla ja julkisessa omistuksessa tai määräysvallassa olevilla rautatieyrityksillä on moitteeton varainhoito, ottaen asianmukaisesti huomioon unionin valtiontukisäännöt.
Member states should ensure that supplementary social protection schemes are designed in such a way that they do not hinder workers in their mobility and advancement of their careers.
Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että täydentävät sosiaalisen suojelun järjestelmät suunnitellaan niin, etteivät ne estä työntekijöiden liikkuvuutta tai heidän etenemistään omalla urallaan.
The member states should ensure that all conditions or restrictions with regard to the safe and effective use of the medicinal product described below are implemented.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki alla mainitut lääkkeen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön liittyvät olosuhteet ja rajoitukset toteutuvat.

Results: 384, Time: 0.093

See also


member states should ensure that all
jäsenvaltioiden olisi varmistettava , että kaikki
member states should ensure that competent authorities
jäsenvaltioiden olisi varmistettava , että toimivaltaiset viranomaiset
member states shall ensure that
jäsenvaltioiden on varmistettava , että
member states to ensure that
jäsenvaltioita varmistamaan , että
to ensure that member states
varmistaa , että jäsenvaltiot
member states must ensure that
jäsenvaltioiden on varmistettava , että
member states should therefore ensure
vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava
that all member states should
että kaikkien jäsenvaltioiden olisi
that member states should take
että jäsenvaltioiden olisi toteutettava että jäsenvaltioiden olisi otettava
that member states should provide
että jäsenvaltioiden olisi annettava että jäsenvaltioiden olisi tarjottava että jäsenvaltioiden olisi edellytettävä jotka jäsenvaltioiden olisi toimitettava
will ensure that member states
varmistaa , että jäsenvaltiot
that member states should have
että jäsenvaltioilla tulisi olla
proposal that member states should
ehdotusta , että jäsenvaltioiden tulisi ehdotus , jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä ehdotukseen , jonka mukaan jäsenvaltioiden tulee

Word by word translation


member
- jäsen jäsenen jäsenenä jäsenvaltioiden
states
- valtioiden todetaan jäsenvaltioiden yhdysvaltoihin ilmoittaa
should
- pitäisi olisi tulisi saa kannattaisi
ensure
- varmistettava huolehdittava taata varmistamiseksi varmista

"Member states should ensure that" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More