NUMBER OF OCCASIONS IN FINNISH

How to say number of occasions in Finnish

S Synonyms

Results: 156, Time: 0.0518

Examples of using Number Of Occasions in a sentence and their translations

In addition i participated in the annual debates on racism on a number of occasions.
Lisäksi olen osallistunut useita kertoja rotusyrjintää koskeviin vuosittaisiin keskusteluihin.
On a number of occasions i have heard the word availability mentioned.
Olen kuullut useissa yhteyksissä puhuttavan saatavuudesta.
The policy on training has already been addressed on a number of occasions.
Koulutuspolitiikka on mainittu jo useita kertoja.
The european council has on a number of occasions argued for closer coordination of economic policy.
Eurooppa-neuvosto on useissa yhteyksissä kannattanut talouspolitiikan koordinoinnin lisäämistä.

You saw mom put the dog in the office on a number of occasions.
Näit useaan otteeseen äidin laittavan koiran toimistoon.
I have put this question to the commission on a number of occasions.
Olen esittänyt tämän kysymyksen komissiolle useita kertoja.
He unleashed on a number of occasions disproportionate violence upon prisoners.
Prison. turvautunut monissa tilanteissa kohtuuttomaan väkivaltaan vankeja kohtaan.
The location policy has been publicly expressed on a number of occasions since the ECB 's.
Sijoittautumispolitiikka on ilmaistu julkisesti useissa yhteyksissä EKP: n perustamisen jälkeen.
Like how you saved her life on any number of occasions.
Kuinka pelastit hänen henkensä- useaan otteeseen.
There is a contradiction here, about which i have expressed myself on a number of occasions.
Tilanne on ristiriitainen, ja olen maininnut siitä useissa yhteyksissä.
We have discussed it on a number of occasions.
Olemme keskustelleet siitä jo useaan kertaan.
The influence of the CAP has been referred to on a number of occasions.
Ymp:n vaikutukseen on viitattu useissa yhteyksissä.
He suffered depression, however, and threatened suicide on a number of occasions.
Hän kärsi masennuksesta, ja uhkasi itsemurhaa useita kertoja.
As has been said on a number of occasions, poverty is rising fast.
Kuten monissa yhteyksissä on todettu, köyhyys lisääntyy nopeasti.
I tended lord marham in a number of occasions when the duke of narborough was also present.
Palvelin lordi marhamia monia kertoja, kun herttua oli paikalla.
These are facts that the european parliament has highlighted on a number of occasions.
Euroopan parlamentti on toistanut nämä asiat moneen kertaan.
Commissioner fischler has set the tone for this on a number of occasions.
Komission jäsen fischler on esittänyt sitä varten joukon kimmokkeita.
This group has already met on a number of occasions and will continue its deliberations in 1999.
Kyseinen työryhmä on kokoontunut jo useita kertoja ja jatkaa aiheen käsittelemistä vuoden 1999 aikana.
Mr president, we have on a number of occasions expressed our disagreement with the Commission's strategy concerning services of general interest.
Arvoisa puhemies, olemme useissa yhteyksissä ilmaisseet tyytymättömyytemme komission yleishyödyllisiä palveluja koskevaan strategiaan.
I have found it remarkably difficult to get important documents and information from it on a number of occasions, especially for various budget lines relating to culture.
Olen havainnut useita kertoja, että komissiolta on ollut erittäin vaikea saada tärkeitä asiakirjoja ja tietoja erityisesti useista kulttuuriin liittyvistä budjettikohdista.
The committee has on a number of occasions emphasized that control of fishing activities is a vital aspect of the CFP.
Komitea korosti useissa yhteyksissä, että kalastustoiminnan valvonta on yhteisen maatalouspolitiikan välttämätön osa.
As mr solana has said on a number of occasions: we have wasted many opportunities.
Yutp:n korkea edustaja solana on sanonut tämän useaan otteeseen: olemme päästäneet monta tilaisuutta käsistämme.
Neumann served the australian mathematical society as vice-president on a number of occasions and was president during 1966-68.
Neumann tarjoillaan australian mathematical society varapuhemiehenä useita kertoja ja oli presidentti vuosina 1966-68.
European exports, as the report before us clearly demonstrates, have been the target on a number of occasions of such measures on the part of third countries.
Kuten käsiteltävässä mietinnössä selvästi osoitetaan, eu:n vientituotteet ovat olleet yhteisön ulkopuolisten maiden toteuttamien kyseisten toimenpiteiden kohteena useissa tapauksissa.
Although non-binding, they have been used effectively on a number of occasions and have been refined in the light of experience.
Vaikka ne eivät ole sitovat, niitä on käytetty tehokkaasti useissa yhteyksissä ja hiottu saatujen kokemusten perusteella.
Particularly notable are the fashion line, the sportivo line and the super slim line. thesewomens emporio armani watches have been designed specifically for women and are appropriate for a number of occasions.
Erityisen merkittäviä ovat muodin mukaisesti, sportivo line ja super slim line. thesewomens emporio armani kellot on suunniteltu erityisesti naisille ja sopivat useaan otteeseen.
In this house we have already dealt on a number of occasions with turbulences in the world of international finance.
Olemme jo useita kertoja käsitelleet kansainvälisen rahamaailman mullistuksia parlamentissa.
As it has stated on a number of occasions, the european economic and social committee attaches the utmost importance to the success of the GALILEO programme.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea pitää- kuten se on todennut useaan otteeseen- galileo-ohjelman onnistumista äärimmäisen tärkeänä.
I have already outlined on a number of occasions the reasons why, insofar as possible, i have favoured budget support.
Olen jo monissa tilanteissa esittänyt syitä, miksi olen kannattanut talousarviotukea mahdollisuuksien mukaan.
I have mentioned on a number of occasions over the last weekend in various interviews that it is my firm wish that this matter be resolved quickly and diplomatically.
Olen maininnut useita kertoja viime viikonlopun aikana antamissani useissa haastatteluissa, että toivon lujasti, että asia ratkaistaisiin nopeasti ja diplomaattisesti.

Results: 156, Time: 0.0518

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "number of occasions"


"Number of occasions" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More