POLICY IN FINNISH

How to say policy in Finnish

S Synonyms

Results: 27353, Time: 0.2109

Examples of using Policy in a sentence and their translations

(c) support the Union's external policy objectives, complementing external programmes.
( c) tukea unionin ulkoisen politiikan tavoitteita ja täydentää ulkoisia ohjelmia.
European policy research Centrehttp://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/.
Euroopan politiikan tutkimuskeskus( EPRC)http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/.
Inside the european union the EIB supports the EU's policy objectives in the following areas:.
EIP tukee eu:n poliittisia tavoitteita euroopan unionin piirissä seuraavilla alueilla:.
The new policy should first and foremost protect competition and market integration.
Uuden politiikan olisi ennen kaikkea suojeltava kilpailua ja markkinoiden yhdentymistä.

This raises new policy and regulatory issues.
Tämä nostaa esiin uusia poliittisia ja sääntelyyn liittyviä kysymyksiä.
The subsequent policy reforms will be assessed in the context of the 2015 european semester.
Toteutettuja toimintapoliittisia uudistuksia arvioidaan vuoden 2015 eu-ohjausjakson yhteydessä.
Policy objectives and instruments.
Politiikan tavoitteet ja välineet.
Bold policy measures are required to further environmental technologies.
Ympäristöteknologian edistäminen edellyttää rohkeita toimintapoliittisia toimia.
Article 2 of the EIF statutes commits the EIF to support EU policy objectives.
Eir:n perussäännön 2 artiklassa EIR velvoitetaan tukemaan eu:n poliittisia tavoitteita.
The maastricht treaty(Article 130) provides a legal basis for EU industrial policy.
Maastrichtin sopimuksessa( 130 artiklassa) annetaan oikeudellinen perusta yhteisön teollisuus politiikalle.
Approved a document concerning the follow-up to policy recommendations on counter-terrorism,
Hyväksyi asiakirjan terrorismin torjuntaa koskevia toimintapoliittisia suosituksia koskevista jatkotoimista,
Develop new policy responses.
Kehitetään uusia poliittisia ratkaisuja.
The above described developments affect many policy areas at local and regional level.
Edellä kuvattu kehitys vaikuttaa paikallis- ja aluetasolla moniin politiikan osa-alueisiin.
I can't believe that you would base your choice solely on international policy.
En voi uskoa, että perustat valintasi puhtaasti kansainväliselle politiikalle.
To establish the baseline for each policy area the PRIMES general equilibrium model was used.
Perusskenaarion laatimiseksi kullakin toimintapolitiikan alalla käytettiin yleisen tasapainon primes-mallia.
Other related policy initiatives.
Muita asiaan liittyviä poliittisia aloitteita.
International and EU policy developments • National strategies • Public expenditure • National legislation • Research.
Kansainvälisten ja eu:n toimintalinjojen kehitys• kansalliset strategiat• julkiset menot• kansallinen lainsäädäntö• tutkimus.
How might this be organized, under the given policy framework or beyond?
Miten tämä voidaan järjestää tämän toimintapolitiikan puitteissa tai sen ulkopuolella?
The focus of the lisbon strategy is on internal policy reforms.
Lissabonin strategia keskittyy sisäisiin politiikan uudistuksiin.
This report is also yet another stepping stone in the pro-immigration policy pursued by brussels.
Mietintö on myös jälleen kerran astinlauta brysselin siirtolaisuutta suosivalle politiikalle.
Furthermore, the commission encouraged member states to undertake certain policy initiatives in the agricultural sector.
Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiettyjä toimintapoliittisia aloitteita maatalouden hyväksi.
EU legal and policy developments.
Eu:n lainsäädännön ja politiikan kehitys.
Opinion on green paper on market-based instruments for environment and related policy purposes.
Lausunto aiheesta vihreä kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten.
Finally, we need a consistent and vigorous policy towards the EU's eastern neighbours too.
Tarvitsemme myös johdonmukaisen ja tarmokkaan toimintalinjan eu:n itäisiä naapurimaita varten.
The involvement of end users in policy delivery is important.
Loppukäyttäjien osallistuminen toimintapolitiikan täytäntöönpanoon on tärkeää.
(c) discuss policy changes that they are considering; and.
keskustella harkitsemistaan toimintalinjojen muutoksista; ja.
Standards and standardisation are very effective policy tools for the EU.
Standardit ja standardointi ovat eu:lle erittäin tehokkaita poliittisia välineitä.
Hope and inspiration are reportedly doing for money and policy.
Toivo ja inspiraatio eivät kuulemma pärjää rahalle ja politiikalle.
Europe must adapt- challenges for european society and european public policy.
Euroopan on sopeuduttava– haasteet eurooppalaiselle yhteiskunnalle ja yleiselle eurooppalaiselle politiikalle.
The airspace users need to be more involved in policy formulation.
Ilmatilan käyttäjien on osallistuttava entistä enemmän toimintapolitiikan muotoiluun.

Results: 27353, Time: 0.2109

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More