SO THAT THEY CAN CONTINUE IN FINNISH

How to say so that they can continue in Finnish

Results: 30, Time: 0.0557

jotta he voivat jatkaa (2)

Examples of using So That They Can Continue in a sentence and their translations

I will show their rooms... so that they can continue to change.
Näytän teille huoneenne,- jotta voitte jatkaa muuttoanne.
That you leave behind the compass so that they can continue the search for the stone of tears.
Että jätät kompassin, jotta he voivat jatkaa kyynelten kiven etsimistä.
There remains the question of assistance to delayed passengers so that they can continue their journeys as soon as possible.
Jäljelle jää kysymys viivästyksistä kärsivien matkustajien avustamisesta, jotta he voisivat jatkaa matkaansa niin pian kuin mahdollista.
But of course, should all help to promote continued living in the savannas of east africa so that they can continue to develop.
Mutta tietenkin, pitäisi kaikkien edistää edelleen asuvat savanneilla itä-afrikan, jotta he voivat edelleen kehittyä.

Cultural diversity and the rights of artists are also about giving authors more money so that they can continue to create.
Kulttuurisessa monimuotoisuudessa ja taiteilijoiden oikeuksissa on kyse siitä, että taiteilijoille annetaan lisää rahaa, niin että he voivat jatkaa luovaa työtään.
I think we are now in a position where farmers need to lobby the agrochemical industry to produce safer alternatives so that they can continue to produce food, and i think as much energy should go into that lobby as has gone heretofore.
Minun mielestäni olemme nyt tilanteessa, jossa maanviljelijöiden on saatava maatalouskemikaaliteollisuus tuottamaan turvallisempia vaihtoehtoja, jotta he voivat jatkaa elintarvikkeiden tuottamista, ja minun mielestäni siihen on käytettävä yhtä paljon energiaa kuin tähänkin asti.
It is the job of the member states, with the support of the european commission, to protect and develop our forests for future generations so that they can continue making a contribution in future to our natural habitats, our society and our economy.
Jäsenvaltioiden on euroopan komission tukemina suojeltava ja kehitettävä metsiämme tulevia sukupolvia varten, jotta ne voivat jatkaa myötävaikuttamista luonnollisiin elinympäristöihimme, yhteiskuntaamme ja talouteemme.
impose punishments on the victims of human trafficking, and so that they can continue with investigations even when victims withdraw their statements.
kansalliset elimet voivat päättää olla hakematta tai langettamatta rangaistuksia ihmiskaupan uhreille ja jotta ne voivat jatkaa tutkimuksiaan, vaikka uhrit peruisivat lausuntonsa.
insofar as possible, restored for their intrinsic value and so that they can continue to support economic prosperity and human well-being as well
ja arvostetaan, ja niiden hyötyarvo pyritään mahdollisuuksien mukaan palauttamaan, jotta ne voivat jatkossakin tukea taloudellista menestystä ja ihmisten hyvinvointia sekä torjua biologisen monimuotoisuuden katoamisesta seuraavia katastrofaalisia muutoksia.
as every individual traditional small, medium-sized and organic farmer- so that they can continue their ecologically useful work and we do not lose
yksittäiset ja perinteiset pienet, keskisuuret ja luomuviljelyä harjoittavat tilat- jotta ne voivat jatkaa ekologisesti hyödyllistä työtään ja jotta me emme menetä elintarvikeriippumattomuuttamme
transposition deadline for small countries with relatively few inhabitants so that they could continue to limit the provision of certain services to the
vuoden lykkäyksen pienille maille, joissa on suhteellisen vähän asukkaita, niin että ne voisivat jatkaa tiettyjen palvelujen tarjoamisen rajoittamista yleispalvelun tarjoajalle, ja kiitän häntä ymmärryksestä.
I now therefore host their website on my website so that they can continue to disseminate information as to how businesses can protect themselves.
Ylläpidän näin ollen järjestön sivustoa omalla kotisivullani, jotta se voi jakaa edelleen tietoja siitä, miten yritykset voivat suojella itseään.
Until the problem is fixed, the leaseholder has a right to an interim solution so that they can continue to run their business without disruption.
Vuokralainen vaatii vikojen korjaamiseen asti v㤠liaikaista ratkaisua, jotta toiminta voi jatkua kitkattomasti.
We are therefore asking, as you promised, for you to speed up your scientific studies so that they can continue to fish for sponges, because otherwise these family businesses will close.
Pyydämme teitä näin ollen nopeuttamaan tieteellisiä tutkimuksianne, kuten olette luvannut, jotta alukset voivat jatkaa sienenkalastusta, sillä muutoin nämä perheyritykset lopettavat toimintansa.
crimes, as we know from the UN report on the war in gaza, so that they can continue with their occupation plans.
eri hallituksille, jotka kuormittavat itseään sotarikoksilla, kuten olemme ymmärtäneet yk:n laatimasta gazan sotaa koskevasta raportista, joten ne voivat jatkaa miehityssuunnitelmiensa toteuttamista.
to offer those responsible for the problem an alibi so that they can continue with the very policy which is exacerbating the problem.
toiveikas sävy ja ristiriitaisuus. sen perimmäisenä tarkoituksena on tarjota ongelmasta vastuussa oleville veruke, jotta he voivat jatkaa juuri niitä toimia, jotka ylläpitävät ongelmaa.
Finally, the ombudsman must continue to reach out to citizens so that they can become aware of his services.
Lopuksi, oikeusasiamiehen on jatkossakin pyrittävä ojentamaan kansalaisille kätensä, jotta he tulisivat tietoiseksi hänen tarjoamistaan palveluista.
However, the main aim is always to help the child so that they can continue living at home.
Lasta yritetään kuitenkin aina auttaa ensin niin, että hän voisi asua omassa kodissaan.
Small farms in europe need the support of the EU, so that they can continue to exist within the EU's wage structure.
Pienet eurooppalaiset maatilat tarvitsevat eu:n tukea, jotta ne voivat säilyä eu:n palkkarakenteessa.
self-employed person must ensure that their activities in finland are in order so that they can continue them upon their return.
työnantajan kanssa koko ulkomailla työskentelyn ajan, ja yrittäjällä puolestaan toiminta suomessa sellaisessa kunnossa, että voi jatkaa sitä heti ulkomailta palatessaan.
The EESC points out that these proposals should not result in member States' hands being tied when it comes to implementing customs legislation, so that they can continue to take into account the volume of the relevant trade flows.
ETSK korostaa, että jäsenvaltioita ei tule pakottaa tiettyyn muottiin tullilainsäädännön soveltamisessa, vaan tulee varmistaa, että ne voivat jatkossakin ottaa huomioon kaupan kulloisenkin laajuuden.
We need to ensure that the newly emerging airlines and the ones that are offering the reduced fares can get slots so that they can continue and can also fly between some of the regional airports.
Meidän on varmistettava se, että vastaperustetut lentoyhtiöt ja ne yhtiöt, jotka tarjoavat halvempia hintoja, saavat lähtö- ja tuloaikoja, jotta ne voivat jatkaa ja lentää myös joidenkin alueellisten lentoasemien välillä.
In particular, recapitalisation measures have proven to be essential for providing banks with a sufficient capital base, so that they could continue to fulfil the role as a lender to the real economy.
Erityisesti pääomapohjan vahvistamiseksi toteutetut toimenpiteet ovat osoittautuneet välttämättömiksi pankkien riittävän pääomapohjan varmistamiseksi, jotta ne voisivat hoitaa tehtävänsä reaalitalouden lainanantajana.
Then nations have also showed, and i hope they will continue to do so, that they can live in peaceful coexistence.
Kansakunnat ovat myös silloin osoittaneet- ja toivon, että tulevaisuudessakin osoittavat- että ne pystyvät elämään rauhallisesti rinnakkaiselossa.
in the developing world that, instead of growing food, they should grow fuel so that the EU can continue to run its limousines.
on päättänyt, että me voimme nyt kasvattaa polttoainetta, ja kehottaa kehitysmaita kasvattamaan ruoan sijaan polttoaineita, niin että eu:ssa voidaan edelleen ajaa limusiineilla.
They tried by various means to obtain larger quantities than their domesticrequirements so that they could continue exporting to the united kingdom.
Ne yrittivät eri keinoin saada kansallisia tarpeita suurempia määriä voidakseen jatkaa vientiä yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
It goes without saying that the catholic church of rome wanted Christ's birthday to be the 25th of december so that they could continue celebrating tammuz.
On sanomattakin selvää, että rooman katolinen kirkko halusi kristuksen syntymäjuhlan siksi joulukuun 25 päiväksi, että voisivat jatkaa tammuksen juhlaa.
The EESC stresses that this risk management strategy should not prevent member states from implementing customs legislation, so that they can continue to take into account the volume of relevant trade flows while preserving the consistency of EU law.
ETSK toistaa, että tämä riskienhallintastrategia ei saa estää jäsenvaltioita soveltamasta tullilainsäädäntöä, vaan niiden täytyy voida jatkossakin ottaa huomioon kulloisetkin kauppavirrat unionin oikeuden johdonmukaisuutta unohtamatta.
Protective mechanisms need to be established for portfolio undertakings within funds, so that they can continue their activities if sanctions are imposed on the fund manager.
Rahastoihin sisältyviä salkkuyrityksiä varten on laadittava suojakeinoja, jotta niiden toiminta voi jatkua, jos rahaston hoitajalle määrätään seuraamuksia.
which moreover should be balanced with their natural environment, so that they can continue to maintain this balance in the future.
vähän taloudellisia vaihtoehtoja ja kehittymisen tarve, joka on lisäksi tasapainotettava niiden luonnonympäristön kanssa, jotta tasapaino voitaisiin säilyttää tulevaisuudessa.

Results: 30, Time: 0.0557

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More