THE APPLICATION OF ARTICLE IN FINNISH

Translation of The Application Of Article in Finnish

Results: 399, Time: 0.0625

Examples of using The Application Of Article in a sentence and their translations

For the application of article 22 such cereals shall be deemed to be exported.
Edellä 22 artiklan soveltamista varten katsotaan, että tällaiset viljat on viety.
Procedure for the application of article 7 of decision 2000/597/EC, Euratom';
Päätöksen 2000/597/EY, euratom 7 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt”.
Other sentence examples
Considerable experience has been gained in the application of article 103.
Perustamissopimuksen 103 artiklan soveltamisesta on saatu huomattavasti kokemusta.
As regards the application of article 81, the most recurrent issues include.
Perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisen osalta esiin tulivat useimmiten seuraavat seikat.
The application of article 18 and the progress achieved in the adaptation of national supervisory systems, and.
Artiklan soveltamisesta ja edistymisestä kansallisten valvontajärjestelmien mukauttamisessa; ja.
Delegated act on the application of article 35 and articles 37 to 41.
Direktiivin 35 ja 37-41 artiklan soveltamista koskeva delegoitu säädös.
Procedure for the application of article 13 of the basic regulation.
Perusasetuksen 13 artiklan soveltamista koskeva menettely.
Thus, overall the application of article 4 of the directive at european level has been satisfactory.
Kokonaisuudessaan direktiivin 4 artiklan soveltaminen eu:ssa on siis ollut tyydyttävää.
Experience acquired by the commission in the application of article 2.
Komission kokemukset 2 artiklan soveltamisesta.
These rules take precedence over the application of article 15 of the waste framework directive in the present case.
Nämä määräykset menevät tässä tapauksessa jätedirektiivin 15 artiklan soveltamisen edelle.
Has the application of article 17 caused any problems?
Onko 17 artiklan soveltaminen aiheuttanut ongelmia?
The above provision does not prejudice the application of article 31.
Edellä mainittu määräys ei rajoita 31 artiklan soveltamista.
Guidelines on the application of article 81 of the EC treaty to maritime transport services.
Suuntaviivat ey:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta meriliikennepalveluihin.
Article 16: procedure for the application of article 12 of regulation 883/2004.
Artikla: asetuksen 883/2004 12 artiklan soveltamista koskeva menettely.
Subject: guidelines on the application of article 81 of the EC treaty to maritime transport services.
Asia: ohjeet ey:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta meriliikennepalveluihin.
The application of article 73 EC treaty and the legal basis of the regulation.
Ey:n perustamissopimuksen 73 artiklan soveltaminen ja asetuksen oikeusperusta.
Overall, therefore, the application of article 5 has been generally satisfactory.
Sen vuoksi 5 artiklan soveltaminen on ollut kokonaisuudessaan tyydyttävää.
In particular, this directive seeks to promote the application of article 37 of that charter.
Direktiivin erityisenä tavoitteena on edistää mainitun perusoikeuskirjan 37 artiklan soveltamista.
In relation to finland, extensive negotiations took place regarding the application of article 141 of the act of accession.
Suomen suhteen käytiin laajoja neuvotteluja liittymisasiakirjan 141 artiklan soveltamisesta.
This regulation is without prejudice to the application of article 82 of the treaty.
Tällä asetuksella ei rajoiteta perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamista.
Such mitigation may include the application of article 3.
Tällaiseen riskien vähentämiseen voi kuulua 3 artiklan soveltaminen.
This directive is without prejudice to the application of article 45 of the treaty.
Tämä direktiivi ei rajoita perustamissopimuksen 45 artiklan soveltamista.
This provision shall be without prejudice to the application of article 65.
Tämä määräys ei rajoita 65 artiklan soveltamista.
This regulation is without prejudice to the application of article 82 of the treaty.
Tämä asetus ei vaikuta perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamiseen.
The committee shall advise the commission on the application of article 9.
Komitea neuvoo komissiota 9 artiklan soveltamisessa.
An exemption granted pursuant to paragraph 1 shall not affect the application of article 200.
Jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti myöntämä poikkeus ei vaikuta 200 artiklan soveltamiseen.
Issue recommendations addressed to the commission for the application of article 14;
Komissiolle osoitettuja suosituksia 14 artiklan soveltamiseksi;
The quality of the relationship is immaterial to the application of article 35.
Suhteen laadulla ei ole merkitystä 35 artiklan soveltamisessa.
Procedures and technical criteria for the application of article 185;
Menettelyt ja tekniset perusteet 185 artiklan soveltamiseksi;
General comment on the application of article 107 of the treaty to tax agreements.
Seut-sopimuksen 107 artiklan soveltamista verosopimuksiin koskeva yleinen huomautus.

Results: 399, Time: 0.0625

See also


on the application of article
artiklan soveltamista koskevasta
the possible application of article
artiklan mahdollisesta soveltamisesta
resulting from the application of article
artiklan soveltamisesta johtuva
concerning the application of this article
koskevat tämän artiklan soveltamista tämän artiklan soveltamista koske
exempted from the application of article
artiklan 1 kohdan soveltamisesta vapautetut
report on the application of this article
tämän artiklan soveltamisesta kertomuksen selvitys tämän artiklan soveltamisesta
measures taken for the application of article
artiklan soveltamiseksi toteutettuja toimenpiteitä artiklan soveltamiseksi toteutettavia toimenpiteitä
the amount resulting from the application of article
artiklan soveltamisesta johtuva määrä
laying down detailed rules for the application of article
artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Word by word translation


application
- hakemuksen soveltamisesta sovellus application soveltamisalan
article
- artiklan artikkeli kohdan artiklassa artikla

"The application of article" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More