THE EUROPEAN COUNCIL HAS IN FINNISH

Translation of The european council has in Finnish

S Synonyms

Results: 276, Time: 0.1685

eurooppa-neuvosto on (241) eurooppa-neuvostolla on (5) eurooppaneuvosto on (3)

Examples of using The european council has in a sentence and their translations

Eurooppa-neuvosto on

The european council has underlined the need to explore in more detail international financing mechanisms.
Eurooppa-neuvosto on korostanut tarvetta tutkia kansainvälisiä rahoitusmekanismeja yksityiskohtaisemmin.
The european council has endorsed the ideas in the initiative.
Eurooppa-neuvosto on vahvistanut aloitteen perusajatukset.

Eurooppa-neuvostolla on

The european council has the same approach, in deciding that an annual follow-up be made as part of the lisbon strategy.
Eurooppa-neuvostolla on sama lähestymistapa ja se onkin päättänyt, että asian edistymistä seurataan vuosittain osana lissabonin strategiaa.
The european council has a major role to play in providing impetus for the development of the union and policy guidance in every area of the Union's activity.
Eurooppa-neuvostolla on erittäin tärkeä tehtävä herätteiden antamisessa unionin kehittämiselle ja poliittisten suuntaviivojen määrittämisessä unionin kaikilla toiminta-aloilla.
Other sentence examples
To this end, the european council has agreed upon the following guidelines.
Tämän vuoksi eurooppaneuvosto on sopinut seuraavista suuntaviivoista.
The european council has adopted the european pact on immigration.
Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt euroopan maahanmuuttosopimuksen.
For the completion of the internal market, the european council has identified the following priority areas.
Sisämarkkinoiden toteuttamiseksi eurooppa-neuvosto on määritellyt seuraavat painopistealueet.
The european council has called upon them to improve the coordination of domestic policy in different sectors.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt niitä parantamaan eri aloja koskevien politiikkojen sisäistä koordinointia.
The european council has provided detailed guidance on the policy options to be analysed.
Eurooppa-neuvosto on antanut yksityiskohtaiset ohjeet analysoitavista toimintavaihtoehdoista.
The european council has called for adoption of the data protection reform in 2015.
Eurooppa-neuvosto on kehottanut hyväksymään tietosuojauudistuksen vuonna 2015.
The european council has called for the MFF to be adopted by the end of this year.
Eurooppa-neuvosto on kehottanut hyväksymään rahoituskehyksen tämän vuoden loppuun mennessä.
The european council has decided to add to article 136 of the treaty the following paragraph.
Eurooppa-neuvosto on päättänyt lisätä seuraavan kohdan perussopimuksen 136 artiklaan.
The european council has identified the following principal objectives.
Eurooppa-neuvosto on määritellyt seuraavat päätavoitteet.
The european council has noted with satisfaction that.
Eurooppa-neuvosto on todennut tyytyväisenä, että.
The european council has therefore asked the commission to prepare a new action plan.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt siksi komissiota laatimaan uuden toimintaohjelman.
The european council has taken note of the results of the various operations described in the report.
Eurooppa-neuvosto on pannut merkille kertomuksessa kuvattujen operaatioiden tulokset.
The european council has made progress on three dossiers.
Eurooppa-neuvosto on päässyt eteenpäin kolmessa asiassa.
I am happy that the european council has now clarified its position.
Olen tyytyväinen siihen, että eurooppa-neuvosto on nyt selventänyt kantaansa.
The european council has now become an institution in its own right with a permanent president.
Eurooppa-neuvostosta on nyt tullut oma toimielimensä, jolla on pysyvä puheenjohtaja.
In this regard, the european council has decided that.
Tämän vuoksi eurooppa-neuvosto on päättänyt seuraavaa.
The rapporteur also claims that the european council has become the vanguard of the european union.
Esittelijän mielestä eurooppa-neuvostosta on myös tullut euroopan unionin edelläkävijä.
The european council has also pointed to the need for effective readmission and return policies.
Eurooppa-neuvosto on myös viitannut siihen, että tarvitaan tehokkaita takaisinottoa ja palauttamista koskevia politiikkoja.
The european council has asked the commission to report back on the progress made by the end of this year.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota raportoimaan tämän vuoden loppuun mennessä saavutetusta edistyksestä.
The european council has urged the government of sudan and all other parties to meet the international requirements.
Eurooppa-neuvosto on kehottanut sudanin hallitusta ja kaikkia muita osapuolia täyttämään kansainväliset vaatimukset.
Building on the agreements reached at its meetings in florence and dublin, the european council has today agreed as follows.
Firenzen ja dublinin kokouksissa saavutetun yhteisymmärryk sen perusteella eurooppaneuvosto on tänään sopinut seuraavaa.
The european council has asked the commission to put forward some ideas on that, and we are preparing it.
Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota esittämään joitakin ajatuksia tästä, ja olemme valmistelemassa asiaa.
Mr president, the european council has declared that the services directive should be given a more social dimension.
Arvoisa puhemies, eurooppa-neuvosto on ilmoittanut, että palveludirektiiville olisi saatava lisää sosiaalista ulottuvuutta.
For the time being, mr president, the european council has to bring stability to the system as it is and show that it has clearly heard the message.
Arvoisa puhemies, eurooppa-neuvoston on tässä vaiheessa luotava vakautta nykyiseen järjestelmään ja osoitettava, että se on kuullut tarkasti viestin.
But you asked me whether the european council has discussed this issue and i have told you that it has not.
Te kuitenkin kysyitte minulta, onko eurooppa-neuvostossa keskusteltu tästä kysymyksestä, ja minä vastaan, että sitä ei ole tehty.
The european council has asked the commission to outline plans for this by the end of 2010.
Eurooppa-neuvosto onkin pyytänyt komissiota valmistelemaan tätä varten suunnitelmia vuoden 2010 loppuun mennessä.

Results: 276, Time: 0.1685

See also


that the european council has
että eurooppa-neuvosto on
the european council has repeatedly
eurooppa-neuvosto on toistuvasti
the european council has not
eurooppa-neuvosto ei ole
the european works council has
eurooppalainen yritysneuvosto on
the european council has confirmed
eurooppa-neuvosto on vahvistanut
the european council has now
eurooppa-neuvosto on nyt
as the european council has
eurooppa-neuvosto on
the european council has done
eurooppa-neuvosto ei ole tehnyt eurooppa-neuvosto on suorittanut eurooppa‑neuvosto on tehnyt
the european council has just
eurooppa-neuvosto on juuri eurooppa-neuvoston kokous on juuri euroopan neuvosto on juuri
the barcelona european council has
barcelonan eurooppa-neuvosto on barcelonassa kokoontunut eurooppa-neuvosto on
the european council has invited
eurooppa-neuvosto on kehottanut eurooppa-neuvosto pyysi
the european council has asked the commission
eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota
the council has
neuvosto on

Word by word translation


european
- euroopan eu:n unionin european eurooppa-neuvoston
council
- neuvoston kokoontunut kokouksessa council neuvosto
has
- on on ollut saa ole ovat

S Synonyms of "the european council has"


european council is

"The european council has" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More