THE EUROPEAN INVESTMENT BANK IN FINNISH

Translation of The european investment bank in Finnish

Results: 1045, Time: 0.1662

Examples of using The european investment bank in a sentence and their translations

Now to my more substantive point about the European Investment Bank.
Nyt siirryn painavampaan asiaani Euroopan investointipankista.
Spyker pays, but using money from the European Investment Bank.
Spyker maksaa, mutta tekee sen Euroopan investointipankilta saaduilla rahoilla.
The new rules will also facilitate partnerships with the European Investment Bank group.
Uudet säännöt helpottavat myös yhteistyötä Euroopan investointipankkiryhmän kanssa.
Summary of decision on complaint 1700/2004/MF against the European Investment Bank.
Yhteenveto päätöksestä kanteluun 1700/2004/MF Euroopan investointipankkia vastaan.
This will translate into the granting of substantial economic assistance through the European Investment Bank.
Hanke toteutetaan antamalla tarvittavaa talousapua EIP: n välityksellä.
President of the European Investment Bank.
Brian UNWINEuroopan investointipankin puheenjohtaja.
GA The European Investment Bank has a vitally important role in relation to the small
GA Euroopan investointipankilla on keskeisen tärkeä rooli suhteessa pieniin
Infrastructure should be cofinanced by the framework programme, the European Investment Bank, the Structural Funds and national policies.
Infrastruktuuria pitäisi osarahoittaa puiteohjelmasta, Euroopan investointipankista, rakennerahastoista ja kansallisista toimista.
The European Investment Bank(EIB) plays an essential role in helping Member
Euroopan investointipankilla( EIP) on keskeinen tehtävä auttaa
The European Investment Bank plays, and must continue to play,
Euroopan investointipankilla on ja täytyy jatkossakin olla tärkeä asema alueiden,
The European Investment Bank(EIB) has become an important instrument of the Union
Euroopan investointipankista( EIP) on tullut unionille tärkeä
given to aligning the priorities of the EU budget and the European Investment Bank lending priorities with the new strategy,
n talousarvion painopisteitä ja Euroopan investointipankin lainanantoa koskevia painopisteitä uudella strategialla
The European Investment Bank, which administered these loans for two years,
Näitä lainoja kaksi vuotta hallinnoineella Euroopan investointipankilla ei ollut tavallisesti tietoa näiden välineiden täytäntöönpanosta.
actions of the programme by third financial organizations, such as the European Investment Bank.
kuten Euroopan investointipankista.
The European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank to invest in the development of lifelong learning,
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia sekä Euroopan investointipankkia sijoittamaan elinikäisen oppimisen kehittämiseen tukemalla esimerkiksi Keski-
responsibility lies with the Commission, the European Investment Bank and other partners in this story.
Vastuu lankeaa tietysti ensisijaisesti komissiolle, Euroopan investointipankille ja muille tarinaan liittyville kumppaneille.
The European Investment Bank(EIB) has always played a significant
Euroopan investointipankilla( EIP) on aina ollut merkittävä
the European Social Fund and the European Investment Bank to fund developments in language learning.
Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan investointipankista.
It concerns the countries involved, it concerns the European Union, the European Investment Bank, the other international financial institutions,
Se koskee asianomaisia maita, Euroopan unionia, Euroopan investointipankkia,
Chapter VI concerns the European Investment Bank, which is also involved in cohesion activity,
Luvussa VI käsitellään Euroopan investointipankkia, ¡oka myös osallistuu koheesiotoimintaan,
The funding that will come from the EU budget and the European Investment Bank in part represents the bringing forward of payments
EU: n talousarviosta ja Euroopan investointipankilta saatavat varat ovat osittain jo päätettyjä maksuja,
will thus be used to provide the European Investment Bank(EIB)
EU: n talousarvion kautta annetaan näin Euroopan investointipankille(EIP)
the European Commission and the European Investment Bank.
Euroopan komissiosta ja Euroopan investointipankista.
Since 1992 the European Investment Bank has been playing a vital role in the reformed Mediterranean policy,
Vuodesta 1992 Euroopan investointipankilla on ollut tärkeä tehtävä uudistetussa
filed by the Commission against the European Central Bank and the European Investment Bank.
jotka komissio on esittänyt Euroopan keskuspankista ja Euroopan investointipankista.
will thus be used to provide the European Investment Bank(EIB)
EU: n talousarviosta siirretään näin Euroopan investointipankille pääomaa, jolla katetaan osa tukikelpoisten hankkeiden osarahoituksesta EIP:
Thirdly, the European Investment Bank is asked to make a special effort-
Kolmanneksi Euroopan investointipankilta on pyydetty erityistä ponnistusta ajattelemme
The Court of Justice, the European Central Bank and the European Investment Bank are subject to this provision only when
Unionin tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankkiin ja Euroopan investointipankkiin sovelletaan tätä määräystä vain niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä.
the European Central Bank and the European Investment Bank shall be subject to this paragraph only
Euroopan unionin tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankkiin ja Euroopan investointipankkiin sovelletaan tämän kohdan määräyksiä vain niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä.
The Committee also approves the fact that the European Investment Bank will be asked for its advice on the type
Komitea hyväksyy myös sen, että Euroopan investointipankilta pyydetään neuvoa kullekin hankkeelle soveltuvimman rahoitusjärjestelyn löytämiseksi.

Results: 1045, Time: 0.1662

See also


the european investment bank has
euroopan investointipankki on
the european investment bank must
euroopan investointipankin on
including the european investment bank
muun muassa euroopan investointipankilta muun muassa euroopan investointipankin kuten euroopan investointipankin euroopan investointipankki mukaan luettuna
the european investment bank should
euroopan investointipankkia pitäisi euroopan investointipankkia tulisi
the european investment bank granted
euroopan investointipankki myönsi
concerns the european investment bank
koskee euroopan investointipankin käsitellään euroopan investointipankkia koskee euroopan investointipankkia
the european investment bank also
myös euroopan investointipankki myös euroopan investointipankilla
the european investment bank provides
euroopan investointipankki antaa euroopan investointipankki myöntää euroopan investointipankki tarjoaa
invites the european investment bank
kehottaa euroopan investointipankkia
the european investment bank may
euroopan investointipankin voidaan euroopan investointipankki saa
involving the european investment bank
osallistuvat euroopan investointipankki euroopan investointipankki osallistuisi
use the european investment bank
hyödyntää euroopan investointipankkia käytettävä euroopan investointipankin
cooperation with the european investment bank
yhteistyössä euroopan investointipankin kanssa
together with the european investment bank
yhdessä euroopan investointipankin kanssa
managed by the european investment bank
euroopan investointipankki hallinnoi euroopan investointipankin hallinnoimat euroopan investointipankin hallinnoimien hallinnoinnista vastaa euroopan investointipankki
offered by the european investment bank
euroopan investointipankkiryhmän tarjoamien euroopan investointipankin tarjoamille euroopan investointipankin tarjoamat

Word by word translation


european
- euroopan EU: unionin european yhteisön
investment
- investointeja sijoituksia investment sijoittamisen sijoitustoiminnan
bank
- pankki bank pankissa keskuspankin EIP

S Synonyms of The european investment bank


EIB

The european investment bank in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More