THE EXCHANGE RATE IN FINNISH

Translation of The Exchange Rate in Finnish

Results: 233, Time: 0.3571

Examples of using The Exchange Rate in a sentence and their translations

Vaihtokurssi

( exchange rate , the conversion rate )
If invoices are not quoted in euro, the exchange rate applied;
Sovellettu vaihtokurssi, jos laskut eivät ole euromääräisiä;
The exchange rate used should be indicated below.
Käytetty vaihtokurssi on ilmoitettava jäljempänä.
The exchange rate is the value of one foreign currency unit in terms of the local currency.
Valuuttakurssi on arvo yksi valuutta yksikkö kannalta paikallisessa valuutassa.
The exchange rate of the euro depreciated further during this period.
Euron valuuttakurssi heikkeni tänä aikana edelleen.
Other sentence examples
This contributed to the onset of the exchange rate instability in early 1996.
Tämä taas myötävaikutti valuuttakurssin epävakauden alkamiseen vuoden 1996 alussa.
For production refunds fixed in euro by community legislation, the operative event for the exchange rate shall be.
Yhteisön lainsäädännössä euroina vahvistettujen vientitukien osalta valuuttakurssin määräytymisperuste on.
The resulting value represents the change in stocks with the exchange rate effect removed.
Saatu arvo vastaa kantojen muutosta siten, että valuuttakurssin vaikutus on poistettu.
The exchange rate used in this decision is EUR 1 SKK 38.
Tässä päätöksessä tiedonantotarkoituksessa käytetty vaihtokurssi on 1 EUR 38 SKK.
Ireland fulfils the exchange rate cri terion.
Irlanti täyttää valuuttakurssia koskevan lähentymiskriteerin.
What's the exchange rate today?
Mikä on päivän vaihtokurssi?
Where relevant the exchange rate used for converting foreign currency transactions.
Tarvittaessa ulkomaan valuutan määräisten maksutapahtumien muuntamisessa käytettävä valuuttakurssi.
Austria fulfils the exchange rate cri terion.
Itävalta täyttää valuuttakurssia koskevan lähentymiskriteerin.
Not knowing the exchange rate, i accidentally bought more than one.
Anteeksi. en tiennyt vaihtokurssia, joten tulin ostaneeksi useamman.
In cases where the exchange rate applicable on the date of the operative event for.
Jos määräytymisperusteen määräytymispäivänä sovellettava valuuttakurssi, joka koskee.
The last question relates to the exchange rate.
Viimeinen kysymys koskee vaihtokurssia.
Where applicable such indication shall include the name of institution publishing the exchange rate.
Tarvittaessa tällaisessa ilmoituksessa on annettava sen laitoksen nimi, joka julkaisee vaihtokurssin.
My last point concerns the exchange rate, which a number of members mentioned.
Viimeinen huomautukseni koskee valuuttakurssia, jonka monet parlamentin jäsenet mainitsivat.
Another problem is the exchange rate between the euro and the pound sterling.
Toinen ongelma on euron ja englannin punnan välinen vaihtokurssi.
However, in the following cases, the exchange rate to be used shall be.
Seuraavissa tapauksissa valuuttakursseja käytetään kuitenkin seuraavasti.
When converting turnover figures into ecu great care should be taken with the exchange rate used.
Kun liikevaihto muunnetaan ecuiksi, käytettävän vaihtokurssin suhteen on oltava varovainen.
What is the exchange rate today?
Mikä on päivän vaihtokurssi?
I won 141 federation credits, but i don't know the exchange rate.
Voitin 141 liittovaltion krediittiä, mutten tiedä vaihtokurssia.
For the purposes of calculating the exchange rate adjustment, back and historic data may be sent.
Valuuttakursseja koskevien korjausten laskemiseksi voidaan toimittaa myös aiempia ja historiallisia tietoja.
The need for the exchange rate stability criterion is particularly questionable.
Vaihtokurssien vakautta koskevan kriteerin tarpeellisuus on erityisen kyseenalainen.
The price has gone up, or the exchange rate's gone down.
Hinta on noussut tai vaihtokurssi laskenut.
Working with constant prices assumes that the exchange rate remains stable throughout the reference period.
Kiinteitä hintoja käytettäessä oletetaan, että vaihtokurssi pysyy vakaana koko viitekauden ajan.
One concerns the exchange rate.
Toinen niistä koskee valuuttakursseja.
The exchange rate of the euro as decided on 31 december 1998: FIM 5.94573.
Euron vaihtokurssina on käytetty 31 päivänä joulukuuta 1998 päätettyä kurssia 5,94573 suomen markkaa.
However, the exchange rate is not in itself a policy objective.
Valuuttakurssille ei ole kuitenkaan asetettu mitään tavoitetta.
The exchange rate must not diverge significantly from the average value over this period, however.
Ehdoksi olisi kuitenkin asetettava, etteivät vaihtokurssit poikkea huomattavasti jakson aikaisista keskiarvoista.

Results: 233, Time: 0.3571

See also


the exchange rate referred
tarkoitettua valuuttakurssia tarkoitettua vaihtokurssia
fulfils the exchange rate criterion
täyttää valuuttakurssia koskevan lähentymiskriteerin
limit the exchange rate risk
vaihtokurssiriskin rajoittamista
the exchange rate to be used
käytettävä valuuttakurssi on
participating in the exchange rate mechanism
osallistuvat valuuttakurssijärjestelmään osallistu valuuttakurssimekanismiin
the development of the exchange rate
valuuttakurssin kehitystä
effective exchange rate
efektiivinen valuuttakurssi

Word by word translation


exchange
- vaihtoa vaihtaa vaihtamiseksi exchange tietojenvaihtoa
rate
- korko verokantaa määrä prosenttia rate

"The exchange rate" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More