THE FRENCH GOVERNMENT IN FINNISH

Translation of The French Government in Finnish

S Synonyms

Results: 636, Time: 0.0396

Examples of using The French Government in a sentence and their translations

In this case the french government has deployed police forces.
Tässä tapauksessa ranskan hallitus on ottanut poliisivoimat käyttöön.
The french government provided SORENI with a grant of EUR 3430000.
Ranskan valtio myönsi sorenille tukea 3430000 euron edestä.
The french government, by R. loosli-surrans, acting as agent.
Ranskan hallitus, asiamiehenään R. loosli­surrans.
The commission, and also the french government, must also take some of the responsibility.
Komission ja myös ranskan hallituksen on otettava osa vastuusta.

Since the french government is paying.
Koska ranskan hallitus maksaa.
The french government has decided to liberalise the online horse-race betting market.
Ranskan hallitus on päättänyt vapauttaa sähköisesti välitettävien totopelien markkinat.
Having regard to the nomination submitted by the french government.
Ottaa huomioon ranskan hallituksen esittämän ehdokkaan.
On this occasion i beg the french government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Pyydän nyt ranskan hallitusta sallimaan ntdtv:n jatkaa lähetyksiään.
The french government owes me a hundred dollars.
Ranskan hallitus on velkaa minulla sata dollaria.
For this guarantee, TVO pays a fee to the french government the“guarantee premium”.
TVO maksaa tästä takauksesta ranskan hallitukselle takauspalkkion.
I imagine that you know something of my views as a member of the french government.
Koska olen ranskan hallituksen jäsen, uskoisin teidän olevan niistä jonkin verran selvillä.
I congratulate the french government on the action by french commandos earlier this month.
Onnittelen ranskan hallitusta toimista, jotka ranskalaiset kommandot toteuttivat aiemmin tässä kuussa.
What business is that- of the french government?
Miten se kuuluu ranskan hallitukselle?
I should also like to urge the french government most strongly not to shirk its responsibility.
Haluan myös kehottaa vakavasti ranskan hallitusta hyväksymään oman vastuunsa.
The french government should have had the courage to do the same.
Ranskan hallituksen olisi pitänyt olla yhtä rohkea.
The french government submitted a nomination on 1 august 2007.
Ranskan hallitus esitti ehdokkaan 1 päivänä elokuuta 2007.
The french government intends to facilitate the change-over from employee to entrepreneur.
Ranskan hallitus aikoo helpottaa siirtymistä työntekijästä yrittäjäksi.
During the french government's recent attempt to regionalise the voting system, i took this same position.
Ranskan hallituksen äskettäisen vaalitavan alueellistamisyrityksen aikana puolustin samaa kantaa kuin tänäänkin.
I would like to thank the french government for suspending military cooperation with guinea.
Haluan kiittää ranskan hallitusta sotilaallisen yhteistyön keskeyttämisestä guinean kanssa.
I heard a comment made that the french government reacted touchily to the MAI.
Kuulin arvion, jonka mukaan MAI aiheutti ranskan hallitukselle tunnereaktion.
This would therefore fall to the french government, should the need arise.
Siksi asia kuuluu lähinnä vain ranskan hallitukselle.
The french government owes nearly $ 2 trillion.
Ranskan hallitus on velkaa lähes 2000000000000dollari.
Nevertheless, the french government' s attitude is not entirely consistent.
Ranskan hallituksen asenne ei ole kuitenkaan johdonmukainen.
We also need to criticise the french government for the fact that they are backing this.
Meidän täytyy myös arvostella ranskan hallitusta siitä, että se tukee tätä.
We shall notify the french government.
Ilmoitamme asiasta ranskan hallitukselle.
The french government is keeping that information classified.
Ranskan hallitus pitää sen tiedon salaisena.
Just look at the french government's decisions to lower taxes.
Katsokaa vaikka ranskan hallituksen päätöksiä alentaa veroja.
We call on the french government to take this illegal vote to the court of justice.
Kehotamme ranskan hallitusta saattamaan tämän laittoman äänestyksen yhteisöjen tuomioistuimeen.
The french government at the time was led by javert, who was trying.
Ranskan hallitusta johti siihen aikaan javert, joka yritti.
Your questions will be passed on to, respectively, mr cohn-bendit and the french government.
Kysymyksenne välitetään jäsen cohn-benditille ja ranskan hallitukselle.

Results: 636, Time: 0.0396

Word by word translation


french
- ranskan french ranskankielinen ranska ranskaa
government
- hallitus valtion hallinnon julkisen julkisyhteisöjen

S Synonyms of "the french government"


"The french government" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More