THE MAASTRICHT TREATY IN FINNISH

Translation of The maastricht treaty in Finnish

Results: 568, Time: 0.0383

Examples of using The maastricht treaty in a sentence and their translations

We developed those under article 128 of the maastricht treaty.
Suunnittelimme ne maastrichtin sopimuksen 128 artiklan nojalla.
The regulation that was annulled was based on article 100c of the maastricht treaty.
Mitätöity asetus perustui maastrichtin sopimuksen 100 c artiklaan.
Other sentence examples
The maastricht treaty(Article 130) provides a legal basis for a common industrial policy.
Maastrichtin sopimuksessa( 130 artikla) annetaan yhteisen teollisuuspolitiikan oikeudellinen perusta.
All of this is carried out outside the maastricht treaty, along with an appropriate recovery plan.
Kaikki tämä toteutetaan maastrichtin sopimuksen ulkopuolella asianmukaisen elvytyssuunnitelman mukaisesti.
This difference has been recognized by the maastricht treaty that enhanced the region's role.
Tämä ero on myöhemmin tunnustettu maastrichtin sopimuksessa, jossa alueiden asema tunnustettiin.
The maastricht treaty requires that union should have an active common human rights policy.
Maastrichtin sopimus velvoittaa unionin aktiiviseen yhteiseen ihmisoikeuspolitiikkaan.
So far we have used the maastricht treaty as best we can.
Tähän asti olemme turvautuneet maastrichtin sopimukseen parhaamme mukaan.
November the maastricht treaty enters into force.
Marraskuuta maastrichtin sopimus tulee voimaan.
By contrast, the maastricht treaty makes the european parliament an essential part of the legislation.
Sitä vastoin maastrichtin sopimuksessa euroopan parlamentista tehtiin lainsäädännöllisen järjestelmän olennainen osa.
The only solution is to repeal the maastricht treaty and not to ratify the treaty of amsterdam.
Ainoa ratkaisu on maastrichtin sopimuksen mitätöinti ja amsterdamin sopimuksen ratifioimatta jättäminen.
These principles will later be inserted in the maastricht treaty.
Nämä periaatteet otetaan myöhemmin maastrichtin sopimukseen.
As extensive as the riots after the maastricht treaty vote in 1993?
Kuten mellakat maastrichtin sopimuksen jälkeen 1993. niin?
It reflects the criteria laid down in the maastricht treaty regarding consultation with parliament on the implementing measures.
Se heijastaa maastrichtin sopimuksessa annettuja kriteerejä parlamentin kuulemisesta täytäntöönpanotoimien osalta.
The maastricht treaty was approved, but no political europe was created.
Maastrichtin sopimus hyväksyttiin, mutta mitään poliittista eurooppaa ei luotu.
It gave meaning to the preamble to the maastricht treaty concerning the EU's foreign policy priorities.
Se antoi sisällön maastrichtin sopimuksen eu:n ulkopolitiikan ensisijaisia tavoitteita koskevalle johdanto-osalle.
Of course, the maastricht treaty provides for the political appointment of candidates.
Maastrichtin sopimuksessa kaavaillaan kyllä ehdokkaiden poliittista nimitystä.
The maastricht treaty must at long last be implemented in economic and employment policy as well.
Maastrichtin sopimus on lopultakin pantava täytäntöön myös talous- ja työllisyyspolitiikan osalta.
The maastricht treaty also contained explicit support for trans-european networks.
Maastrichtin sopimus tukee myös selvästi euroopan laajuisia verkkoja.
In the short term the commission will complete the work under the maastricht treaty.
Lyhyellä aikavälillä komissio saa valmiiksi maastrichtin sopimuksen mukaisen työn.
In this respect the maastricht treaty assigns an institutional role to the european parliament.
Tältä osin maastrichtin sopimuksessa osoitetaan euroopan parlamentille institutionaalinen rooli.
The maastricht treaty on european union failed on both counts.
Maastrichtin sopimus eli" sopimus euroopan unionista" epäonnistui molemmissa kohdin.
The dynamic slovak economy meets the convergence criteria stipulated in the maastricht treaty.
Slovakian dynaaminen talous täyttää maastrichtin sopimuksessa määritellyt lähentymisperusteet.
June a referendum in ireland approves the maastricht treaty.
Kesäkuuta irlanti hyväksyy maastrichtin sopimuksen kansanäänestyksessä.
That was, in fact, already the case in the maastricht treaty.
Tätä itse asiassa vaadittiin jo maastrichtin sopimuksessa.
The maastricht treaty was signed in 1992.
Maastrichtin sopimus tuli voimaan vuonna 1992.
September a referendum in france approves the maastricht treaty.
Syyskuuta ranska hyväksyy maastrichtin sopimuksen kansanäänestyksessä.
The maastricht treaty: monetary policy and cohesion.
Maastrichtin sopimus: rahapolitiikka ja yhteenkuuluvuus.
No arguments against it have been listened to since the maastricht treaty.
Mitään vastaväitteitä ei ole kuunneltu maastrichtin sopimuksen jälkeen.
The maastricht treaty laid the basis for a european contribution to consumer and health protection.
Maastrichtin sopimus on luonut pohjan euroopan osuudelle kuluttajansuojassa ja terveyden suojelussa.
In such a situation, latvia risks contravening one of the criteria set out by the maastricht treaty.
Kyseisessä tilanteessa latvia on vaarassa rikkoa yhtä maastrichtin sopimuksen kriteereistä.

Results: 568, Time: 0.0383

Word by word translation


maastricht
- maastrichtin sopimuksen maastrichtissa maastricht maastrichtista
treaty
- perustamissopimuksen sopimuksen perussopimuksen perustamissopimukseen perussopimukseen

"The maastricht treaty" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More