THE URGENT NEED IN FINNISH

Translation of The urgent need in Finnish

Results: 234, Time: 0.2082

Examples of using The urgent need in a sentence and their translations

The Union emphasises the urgent need to relaunch the Middle-East peace process.
Euroopan unioni korosti pikaista tarvetta elvyttää Lähi-idän rauhanprosessi.
All of this underlines the urgent need for a revision.
että direktiiviä on tarkistettava pikaisesti.
recently come to public attention underline the urgent need to remedy the situation.
Korjaavien toimenpiteiden kiireellisyys korostuu äskettäin yleisön tietoon tulleiden tapausten johdosta.
The urgent need to take further measures to reduce CO2 emissions,
Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan kipeästi lisätoimia, myös sääntelytoimia.
The urgent need to facilitate education of the entire public to change its behaviour without delay;
Pikainen tarve edistää kaikille annettavaa koulutusta viipymättä sovellettavista uusista käyttäytymismalleista.
At the same time, however, it reveals the urgent need to recommit to the latter.
Samalla siitä kuitenkin käy ilmi kiireellinen tarve sitoutua uudelleen strategian täytäntöönpanoon.
First of all, it confirms the urgent need for a revision of the 1988 Toys Directive.
Ensinnäkin se vahvistaa kiireellisen tarpeen tarkistaa vuoden 1988 leludirektiivi.
Recognizing the urgent need to respect
Tunnustaa kiireellisen tarpeen kunnioittaa
The urgent need for greener land-use planning and management;
Ympäristönäkökohdat huomioon ottavan aluesuunnittelun ja -hallinnan kiireellinen tarve.
The urgent need for territorial incentives.
Alueellisten kannustimien kiireellinen tarve.
Fatty or oily stools, feeling the urgent need to defecate.
Rasvainen tai öljyinen uloste, joka tuntee kiireellisen tarpeen ulostaa.
This highlights the urgent need for coordinated measures against this form of organised crime.
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten koordinoitujen toimien pikaisen tarpeen.
Of course, we approve of humanitarian action and the urgent need for it.
Hyväksymme luonnollisesti humanitaarisen avun ja sen kiireellisyyden.
Nothing shows more the urgent need for coordinated EU consular protection.
Mikään ei osoita selvemmin, että tarvitaan välittömästi koordinoitua EU: n konsuliviranomaisten suojelua.
Recognizing also the urgent need to respect and promote the rights of indigenous peoples.
Tunnustaa lisäksi kiireellisen tarpeen kunnioittaa ja edistää alkuperäiskansojen oikeuksia, jotka on.
The confrontation with the students underlines the urgent need for political reform in Indonesia.
Opiskelijalevottomuudet osoittavat selvästi, että Indonesiassa tarvitaan nopeita poliittisia uudistuksia.
The urgent need to enhance wine marketing and promotion.
Viinien markkinoinnin ja menekinedistämisen ehdoton kehittämistarve.
The creation of the Monetary Union established the urgent need for such statistics.
Rahaliiton syntyminen vahvisti tilastojen ehdottoman tarpeen.
I wish to stress the urgent need to attract generations of young people to rural areas
Haluan korostaa kiireellistä tarvetta houkutella nuoria sukupolvia maaseutualueille
These visits demonstrated the urgent need for the peace process to be taken forward,
Nämä vierailut ovat osoittaneet, että rauhanprosessia on joudutettava kiireellisesti Kongon demokraattisen tasavallan suvereniteetin palauttamiseksi omalla alueellaan
The European Agenda on Security highlighted the urgent need to make full use of the existing tools
Euroopan turvallisuusagendassa korostettiin kiireellistä tarvetta hyödyntää täysipainoisesti nykyisiä välineitä,
The urgent need to create a common culture in this field in Europe,
Tulee luoda kiireesti tälle alalle yhteinen eurooppalainen toimintakulttuuri tullilaitoksen,
may be the only way to address the urgent need that all of us share.
jossa siirtymälauseke voi olla ainoa tapa käsitellä tätä meille kaikille yhteistä kiireellistä tarvetta.
They therefore emphasise the urgent need for the adoption of a UN Security Council Resolution
Tämän vuoksi he korostavat olevan välttämätöntä hyväksyä kiireellisesti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma kansainvälisten rauhanturvajoukkojen muodostamiseksi
the Commission proposal addresses the urgent need to develop new types of monitoring for viral
Komission ehdotuksella pyritään kansanterveyden suojelemiseksi kehittämään kiireesti simpukoiden virus- ja bakteerisaastumisen uusia valvontamuotoja.
If you feel painful and unpleasant sensations in the ankles, the urgent need to take measures to restore the balance of magnesium.
Jos sinusta tuntuu kivulias ja epämiellyttäviä tuntemuksia nilkoissa, kiireellistä tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin palauttaakseen tasapainon magnesiumia.
The second is the urgent need to develop a fully integrated marine science and technology policy,
Toisen näkökohdan mukaan olisi kiireellisesti luotava voimakkaasti integroitu meritieteiden ja -tekniikoiden politiikka,
Our energy policy for Europe highlights the urgent need to promote an improvement in energy efficiency and renewable energy sources,
Eurooppaa koskevassa energiapolitiikassamme korostetaan pikaista tarvetta parantaa energiatehokkuutta
The urgent need to establish a more democratic negotiating system,
Mielestäni on perusteltua luoda kiireellisesti demokraattisempi neuvottelujärjestelmä, joka toimii avoimemmin.
The Council recognizes the urgent need to establish an anti-fraud strategy at Community level
Neuvosto toteaa, että on laadittava pikaisesti yhteisön tason petostentorjuntastrategia,

Results: 234, Time: 0.2082

See also


highlights the urgent need
tuodaan esiin pikainen tarve korostaa , että tarvitaan kiireellisesti korostaa , että on tarpeen toteuttaa nopeasti korostetaan pikaista tarvetta
emphasises the urgent need
korosti pikaista tarvetta korostuu kiireellinen tarve painotetaan kiireellistä tarvetta
underlines the urgent need
korostaa , että tarvitaan nopeasti korostetusti esiin kiireellisen tarpeen
the urgent need to reinforce
tarvetta kiireellisesti tehostaa talouspolitiikkojemme olisi kiireellisesti vahvistettava on pikaisesti vahvistettava
to stress the urgent need
korostaa kiireistä tarvetta korostaa kiireellistä tarvetta
need for urgent action
tarvitaan kiireellisiä toimia pikaisen toiminnan tarpeesta tarpeen ryhtyä kiireellisiin toimiin tarvetta toteuttaa pikaisesti toimia tarpeellisena toteuttaa kiireellisiä toimia
urgent need to provide
tärkeää järjestää kiireesti on kiireesti taattava annettava kiireesti kipeään tarpeeseen huolehtia kiireellistä antaa
is in urgent need
on kiireesti tulee pikaisesti on tässä kohden pikaisesti tarpeet on täytettävä kiireellisesti
urgent need to change
kiireellisen tarpeen muuttaa kiireellisesti muuttua pitäisi kiireellisesti muuttaa välttämätöntä muuttaa tarpeesta muuttaa pikaisesti
urgent need to implement
pantava täytäntöön kiireesti kiireellinen tarve toteuttaa on kiireellisesti pantava täytäntöön kiireellistä tarvetta panna täytäntöön
we need urgent action
kiireellisiä toimia tarvitaan tarvitsemme kiireisiä toimia tarvitsemme kiireellistä toimintaa
also an urgent need
myös kiireesti kipeästi tarvitaan myös tarvitaan myös kiireellisesti lisäksi tarvitaan pikaisesti
urgent need to show
osoitettava pikaisesti kiireellisesti näyttää kiireellisesti osoitettava
urgent need to make
on tarpeen kiireesti parantaa olisi kiireesti tehtävä pikaisesti tehtävä tuli kiireellinen tarve asettaa
urgent need for research
tutkimuksia tarvitaan kiireellisesti kiireellistä tarvetta kehittää tutkimusta
urgent need to devise
kiireellisesti kehitettävä tarvetta määritellä pikaisesti kiireesti löydettävä
urgent need to promote
kiireellistä tarvetta kehittää kiireellistä on suosia tarpeen nopeasti edistää
urgent need of reform
osalta ehdottomasti uudistuksen tarpeessa kohden pikaisesti uudistettava tarvitsee pikaista uudistamista
urgent need for progress
kiireellistä edistymistä edistystä olisi tapahduttava kiireellisesti on edistyttävä kiireesti

Word by word translation


urgent
- kiireellinen tärkeää kiireellisesti pikaista kiireinen
need
- tarvitsevat täytyy tarvetta pitää tarpeesta
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More