TO AVOID ONE IN FINNISH

How to say to avoid one in Finnish

Results: 211383, Time: 0.1028

to avoid
välttää (3173) välttämiseksi (1133) vältettäisiin (304) jotta (228) välttyä (87)

one
yksi (70887) yhtä (3926) yhdessä (3200) sellainen (1392) yhteen (1360)

Examples of using To Avoid One in a sentence and their translations

No, but i want to avoid one.
Ei, mutta haluan välttää sen.
So far, i have managed to avoid one ofthem.
Toistaiseksi olen välttynyt toiselta niistä.
To avoid one, sailors would have to sail too close by the other.
Yhden saattoi välttää purjehtimalla lähellä toista.
He hates drawbridges, will go miles out of his way to avoid one.
Hän vihaa laskusiltoja,- kulkien maileja välttääkseen ne.

There were a lot of people in that tunnel trying to avoid one another.
Tunnelissa oli paljon ihmisiä, jotka yrittivät väistellä toisiaan.
Here i am, lecturing you on a conflict of interest while I'm desperately trying to avoid one of my own.
Tässä minä saamaan teille eturistiriidasta kun yritän välttää kohtaamasta omaani.
In order to avoid one policy area imposing too tight constraints on the other, the european central bank and ECOFIN should consider the same set of policy objectives.
Jotta vältetään se, että yksi politiikanala rajoittaa liikaa toimintaa toisella, tulee euroopan keskuspankin( EKP) ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston( ecofin-neuvosto) harkita politiikkojensa päämäärien yhdenmukaistamista.
In order to avoid one policy area imposing too tight constraints on the other, the european central bank and ECOFIN should consider the same set of policy objectives.
Jotta vältetään se, ettei yksi politiikanala rajoita liikaa toimintaa toisella, tulee ekp:n ja ecofin-neuvoston harkita politiikkojensa päämäärien yhdenmukaistamista.
Now, the prosecution... would have you believe that this is just some simple, straightforward case... a bad man shoots down... a decorated police officer in the line ofduty... to avoid one more in a long series of endless arrests.
Syyttäjä haluaa teidän uskovan, että tämä on yksinkertainen tapaus paha mies ampuu työtään tekevän palkitun poliisin,- välttääkseen jälleen yhden loputtomista pidätyksistä.
To avoid one misunderstanding, it has been asked repeatedly here"why do you not take an example from the federal reserve
Erään väärinkäsityksen välttämiseksi otan esille sen, että toistuvasti täällä on kysytty" miksi ette ota mallia yhdysvaltojen keskuspankin( federal reserve) järjestelmästä,
If you do try the continuation bet then please try to avoid one of the most common mistakes made by inexperienced players,
Jos et yritä jatkosodan bet sitten yritä välttää yksi yleisimmistä virheet kokemattomille pelaajille, kädet kuten AK, AQ ja AJ.
One way to avoid the gender-divide nightmare.
Yksi tapa välttää kaksijakoinen painajainen.
You have one chance to avoid a cell.
Saat yhden tilaisuuden välttää sellin.
One was the need to avoid duplication.
Yksi oli tarve välttää päällekkäisyyksiä.
But I'm giving you one chance to avoid scandal.
Annan sinulle yhden mahdollisuuden välttää skandaali.- lähtemiseni on skandaali.
The one REAL reason to avoid lock poker 0.
Yksi todellinen syy välttää lock poker 0.
One way to avoid mistakes is accept advice from others.
Yksi tapa välttyä erehdyksiltä on ottaa vastaan muiden neuvoja.
The one spot you're ordered to avoid.
Ainoa paikka, mitä teitä kehoitettin välttämään.
One of his goals was to avoid traffic jam.
Yksi hänen tavoitteistaan olikin liikenneruuhkien välttäminen.
Let me make one thing clear first to avoid misunderstandings.
Sallinette minun tehdä ensin yhden asian selväksi väärinkäsitysten välttämiseksi.
The manufacturer has decided to channel it through one way to avoid chances of counterfeit.
Valmistaja on päättänyt kanavoida sen yhden tavan välttää väärennösten mahdollisuudet.
To avoid inadvertent damage place one of the targeted samples into our vessel.
Välttääksenne lisävahingot,- asettakaa yksi kohdenäytteistä alukseen.
Is one woman's life worth sacrificing to avoid such a catastrophe?
Onko yhden naisen uhraus välttämätöntä sen välttämiseksi?
She told me that the only way to avoid a crisis is to anticipate one.
Hänen mukaansa ainoa keino välttää kriisi on aavistaa se.
The only way to avoid the total annihilation, is to become one of us.
Ainoa keino välttyä tuholta on tulla yhdeksi meistä.
If one does not work, please uninstall the one and install the other one to avoid conflict.
Jos yksi ei toimi, ole hyvä ja poista yksi ja asenna toinen välttämään konflikteja.
To avoid complication, unexpected side effects and sub-optimal solutions multiple measures for one objective should be avoided.
Jotta voitaisiin välttää ongelmia, odottamattomia sivuvaikutuksia ja epätyydyttäviä ratkaisuja, ei tule käyttää moninkertaisia toimia yhden tavoitteen saavuttamiseksi.
To avoid suffering, one must not love.
Kärsimyksen välttämiseksi, ei pidä rakastaa.
Specifically to avoid moments like this one, actually.
Välttääkseni erityisesti tällaisia hetkiä, itse asiassa.
One of the many things to avoid in life.
Yksi monista elämässä välteltävistä asioista.

Results: 211383, Time: 0.1028

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"To avoid one" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More