TO BE JUDGED IN FINNISH

How to say to be judged in Finnish

S Synonyms

Results: 29, Time: 0.0883

Examples of using To Be Judged in a sentence and their translations

I will never agree to be judged by the pope.
Etten suostuisi paavin tuomittavaksi.
You don't want to be judged? you won't be.
Jos et halua tulla arvioiduksi, niin ei käy.
And i don't want to be judged, i really don't. that.
En halua tulla tuomituksi, en tosiaan.
Not thus are men's lives to be judged.
Ei miesten elämiä noin tuomita.

What do i want to be judged for, John?
Miksi sitten haluan tuomiolle?
Because that's exactly what i need, to be judged all the time!
Sitä minä juuri kaipaankin: koko ajan tuomittavana olemista!
You have earned... the right to be judged.
Olet ansainnut- mahdollisuuden tulla arvioiduksi.
UN demands war criminals in sri lanka to be judged.
YK vaatii sotarikollisia tuomiolle sri lankassa.
I believe that the greening of the first pillar needs to be judged correctly, so that it does not add to the environmental requirements with which farmers are already seriously burdened.
Katson, että ensimmäisen pilarin viherryttämistä on arvioitava asianmukaisesti, jotta sillä ei lisätä ympäristövaatimuksia, joilla jo ennestään rasitetaan viljelijöitä ankarasti.
In addition, we wish persons arrested and charged with piracy to be judged in the countries of the area, as provided for in the march 2008 treaty with kenya and the seychelles.
Toivomme myös, että pidätetyt ja merirosvouksesta syytetyt henkilöt tuomitaan alueen valtioissa, kuten maaliskuussa 2008 kenian ja seychellien kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätään.
As the ecolabel is part of this package of instruments, its impact will need to be judged as part of it.
Koska ympäristömerkki on osa tätä toimenpidekokonaisuutta, sen vaikutuksia on arvioitava osana tätä kokonaisuutta.
And he has even been attempting to violate the temple. and having apprehended him, we wanted him to be judged according to our law.
Hän on jopa yrittänyt rikkoa temppeliin. ja kuin pidätetty hänet, halusimme hänet tuomitaan mukaan lakimme.
The council and parliament cannot negotiate along political lines issues which need to be judged on the basis of scientific data.
Neuvosto ja parlamentti eivät voi käydä poliittisia neuvotteluja kysymyksistä, joita on arvioitava tieteellisten tietojen perusteella.
Any reform must involve the commission abolishing its rigid procedures for cyclical adjustment and allowing itself to be judged using the methods chosen by the international monetary fund.
Uudistuksen on myös koskettava komissiota, jonka on hylättävä jäykät suhdanneluontoiset sopeutusmenettelynsä ja jonka toimintaa on arvioitava kansainvälisen valuuttarahaston käyttämillä menetelmillä.
In other words, the guidelines need to include quantitative targets, if policy is to be quantifiable, and governments need to be judged on the basis of specific targets.
Toisin sanoen suuntaviivojen on sisällettävä määriin sidottuja päämääriä, mikäli politiikan halutaan olevan mitattavissa, ja hallituksia on arvioitava tiettyjen tavoitteiden perusteella.
I received a great love in my heart in order to love- and to release these men by their bodies i now surrender to be judged.
Sain suuren rakkauden sydämeeni, jotta rakastaisin- ja jotta vapauttaisin nämä miehet- joiden ruumiiden äärellä minä antaudun tuomittavaksi.
To be judged with respect to the coverage for each EF impact category and in comparison to a hypothetical ideal data quality.
Arvioidaan suhteessa kutakin ef-vaikutusluokkaa koskevaan kattavuuteen ja hypoteettiseen ihanteelliseen lähtötiedon laatuun verraten.
In this chamber, it asked to be judged on its record over the six months it was in office.
Täällä parlamentissa yhdistynyt kuningaskunta pyysi tulla arvostelluksi puheenjohtajakautensa kuuden kuukauden ansioiden perusteella.
Caroline, how would you liked to be judged solely based on who you're attracted to?
Mitä pitäisit, jos sinutkin tuomittaisiin sen mukaan kenestä olet kiinnostunut?- älä viitsi.
The commission will naturally expect the success of CRD IV to be judged by the way in which the new capital and liquidity regimes react to future financial crises.
Komissio odottaa luonnollisesti, että CRD IV -lainsäädännön onnistumista mitataan sen perusteella, miten uudet pääoma- ja likviditeettijärjestelmät reagoivat tuleviin finanssikriiseihin.
The extent to which they do this needs to be judged very objectively and, if need be, critically too, and we naturally have confidence in the very worthy commission, its willingness and its ability to carry out this assessment.
Tätä kriteereiden täyttämistä on arvioitava hyvin objektiivisesti ja tarvittaessa kriittisestikin, ja luotamme luonnollisesti kunnianarvoisaan komissioon, sen haluun ja kykyyn suorittaa tätä arviointia.
lead to concrete actions or guarantees for citizens, it will be judged and will deserve to be judged a failure.
retoriikkaa pidemmälle, jos se ei johda konkreettisiin toimiin tai takeisiin kansalaisille, se tuomitaan ja ansaitseekin tulla tuomituksi epäonnistuneeksi.
And it's exceedingly likely that anything i write from this point forward is going to be judged by the world as the work that came after the freakish success of my last book, right?
Ja on yhä todennäköisempää, että tästä eteenpäin kaikkea kirjoittamaani tullaan arvioimaan maailmalla työnä, jonka tein viimeisimmän, järjettömän menestyksekkään kirjani jälkeen.
under article 18(1) ELD and allow the effectiveness of the ELD to be judged on the basis of actual cases.
direktiivin 18 artiklan 1 kohdan mukaisia raportointivelvollisuuksiaan ja mahdollistaa sen, että ympäristövastuudirektiivin tehokkuutta voidaan arvioida todellisten tapausten pohjalta.
relations with our partners, as each country will need to be judged separately in terms of the progress it has made, based on clearly defined criteria.
horisontaalista; meidän on eriytettävä suhteemme kumppaneihimme, sillä jokaista maata on arvosteltava erikseen sen aikaansaaman edistyksen mukaan, selkeästi määriteltyjen perusteiden pohjalta.
used to evaluate progress in key areas, and a timetable for their achievement which enable progress to be judged regularly.
ja taloudelliset vertailukohdat, joita käytetään edistymisen arvioimiseen keskeisillä uudistusaloilla, ja aikataulu niiden saavuttamiseksi, jotta edistystä voidaan arvioida säännöllisesti.
but israel will be only one of the nations to be judged thus by jesus and his church, when together they
Kor.6:2 jeesus lupasi opetuslapsilleen, että he saisivat istua valtaistuimilla ja tuomita” israelin kahtatoista sukukuntaa.”( matt. 19:28) mutta israel on oleva ainoastaan yksi niistä kansoista, jotka jeesus ja hänen seurakuntansa näin tuomitsee, kun he yhdessä istuvat hänen kirkkautensa valtaistuimella.( ilm. 3:21)
You believe yourself to be judge harper.
Te uskotte olevanne tuomari harper.
Oh, indeed. stanton has chosen nine of his most loyal officers to be judges, all for union.
Stanton on valinnut- yhdeksän lojaaleinta virkailijaa olemaan tuomareina, kaikki unionista.

Results: 29, Time: 0.0883

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More