TRY TO CONNECT IN FINNISH

How to say try to connect in Finnish

Results: 114757, Time: 0.0719

Examples of using Try To Connect in a sentence and their translations

Try to connect malik hasani.
Yritä saada yhteys malik hasaniin.
Try to connect to its energy.
Yritä yhdistäytyä sen energiaan.
Go for it. try to connect the dots.
Sen kun yritätte yhdistää pisteet.
Try to connect bugs with the same color!
Kokeile yhteydessä vikoja samaa väriä!

Try to connect bugs with the same color!
Kokeile yhteydessä bugeja värisenä!
Connect 4 currency enter the column and try to connect 4 pieces either horizontally, vertically or diagonally.
Kytkeä 4 valuutta syötä sarakkeen ja yrittää kytkeä 4 kpl joko vaakasuoraan, pystysuoraan tai vinottain.
Currency enter the column and try to connect 4 pieces either horizontally, vertically or diagonally while preventing computer from doing so.
Valuutta syötä sarakkeen ja yrittää kytkeä 4 kpl joko vaakasuoraan, pystysuoraan tai vinottain samalla estää tietokonetta näin.
Spamfighter needs to be online when you open outlook express. please try to connect to the internet before you open outlook express and see if this solves the problem.
Spamfighterin tulee olla online-tilassa kun avaat outlook expressin. ole hyvä ja yritä muodostaa yhteys internettiin, ennen kuin avaat outlook expressin ja katso jos se ratkaisee ongelman.
I want to try to connect with chloe.
Haluan yrittää yhteyttä chloen kanssa.
You just invented that to try to connect him with my letter.
Keksit sen yrittäessäsi yhdistää swannin ja kirjeeni.
Once a WLAN is selected, haiku will try to connect to it automatically on every bootup.
Sitten kun WLAN on valittu, haiku yrittää kytkeytyä siihen automaattisesti jokaisen käynnistymisen yhteydessä.
Select choose automatically and it will try to connect to the WLAN with the best signal around.
Valitse valitse automaattisesti ja se yrittää kytkeytyä wlan-verkkoon, jossa on ympäristön paras signaali.
Kept trying to connect brody to abu nazir.
Hän yritti yhdistää brodya abu naziriin.
Just a few of us trying to connect.
Vain harvat meistä yrittää ottaa yhteyttä.
Trying to connect a server for another game type.
Yritetään yhdistää palvelimeen toisella pelityypillä.
Please wait while kstars tries to connect to your telescope.
Odota kun kstars yrittää saada yhteyden kaukoputkeesi.
Cultural astronomer duane hamacher tries to connect aboriginal creation stories to modern science.
Kulttuuriastronomi duane hamacher- yrittää yhdistää aboriginaalien luomistarinat tieteeseen.
But i have spent his entire life trying to connect with him.
Koko hänen elämänsä ajan olen yrittänyt saada häneen yhteyttä.
We try to connect to the... to the spirit by asking them into our circle.
Yritämme ottaa yhteyden henkeen- pyytämällä sitä piiriimme.
If the weapon comes from you, we will try to connect you to the murders.
Jos ase on peräisin sinulta, sinut tullaan yhdistämään murhiin.
Democratic institutions and the representatives of the people, at both national and european levels, can and must try to connect europe with its citizens.
Jäsenvaltioiden ja unionin demokraattisilla hallintoelimillä ja vaaleilla valituilla edustajilla on mahdollisuus ja velvollisuus pyrkiä pitämään unioni yhteydessä kansalaisiinsa.
The option overides MMU/S. NoNetwork/S if this option is set whdload will not try to connect to the internet to perform an update check for the used slave and whdload itself.
Tämä valinta ohittaa valinnan MMU/S. nonetwork/s jos tämä valinta on käytössä, whdload ei yritä muodostaa internetyhteyttä ja tehdä päivitystarkistusta käytössä olevalle slave-tiedostolle ja itse whdloadille.
They're trying to connect you and me.
Yrittävät yhdistää sinut ja minut.
Samar could be trying to connect the mines.
Samar voi yrittää yhdistää miinat.
I was just trying to connect with you.
Yritin vain saada yhteyden sinuun.
I was just trying to connect with them.
Yritin vain saada heihin yhteyden.
I was trying to connect with you. right.
Yritin saada sinuun yhteyttä.
And she's trying to connect with our computers.
Ja yrittää saada yhteyden tietokoneisiin.
I have been trying to connect me with your brain.
Olen yrittänyt saada yhteyttä itseeni sinun aivoillasi.
Just something I'm trying to connect the dots on.
Yritän vain yhdistellä pisteitä.

Results: 114757, Time: 0.0719

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Try to connect" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More