WE CANNOT ALLOW IN FINNISH

How to say we cannot allow in Finnish

S Synonyms

Results: 357, Time: 0.0865

Examples of using We Cannot Allow in a sentence and their translations

We cannot allow this to happen.
Emme voi sallia tällaisen tapahtuvan.
We cannot allow the fleet to leave for z'ha'dum.
Emme voi antaa laivaston lähteä z'ha'dumiin.
We cannot allow the situation in this area to persist.
Emme voi sallia, että tilanne jatkuu tällä alueella edelleen tällaisena.
We cannot allow you.
Emme voi antaa sinun.

We cannot allow europe to become Eurabia: not now, not ever!
Emme saa antaa euroopan unionin muuttua eurabiaksi: emme nyt emmekä koskaan!
We cannot allow a return to incivility.
Emme voi sallia paluuta sivistymättömyyteen.
We cannot allow ourselves to fail.
Emme saa sallia itsellemme epäonnistumista.
We cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Emme saa antaa kilpailun heikentää työntekijöiden oikeuksien suojelua.
We cannot allow the violence to continue.
Emme voi antaa väkivallan jatkua.
We cannot allow it.
Emme voi sallia sitä.
We cannot allow this to go on.
Emme saa antaa tämän jatkua.
We cannot allow this procedural game.
Emme voi sallia tällaista menettelypeliä.
We cannot allow this root of evil in the future.
Jatkossa emme salli tällaista enää.
We cannot allow you to do that.
Emme voi antaa teidän tehdä tuota.
We cannot allow ourselves to be intimidated by these responses.
Emme saa antaa näiden reaktioiden pelotella itseämme.
We cannot allow adulterers to remain in the baptist church.
Emme salli avionrikkojien jäädä baptisti-kirkkoon.
We cannot allow it to continue.
Emme voi sallia sen jatkuvan.
We cannot allow goods and workers from low-wage countries to flood into europe.
Emme voi antaa tavaroiden ja työntekijöiden virrata alhaisen palkkatason maista eurooppaan.
We cannot allow private US rating agencies to decide arbitrarily on the creditworthiness of european states.
Emme voi sallia yksityisten yhdysvaltalaisten luokituslaitosten päättää mielivaltaisesti euroopan valtioiden luottokelpoisuudesta.
There are things that we cannot allow you to do.
On asioita, joita emme salli sinun tekevän.
We cannot allow the trafficking and subsequent auctioning of children to continue.
Emme saa antaa ihmiskaupan ja lasten huutokauppaamisen jatkua.
We cannot allow ignorance of the law to become a defence.
Emme voi antaa tietämättömyyden laista tulla puolustukseksi.
We cannot allow such unsustainable practices to continue unchecked.
Emme voi antaa tällaisten kestämättömien käytäntöjen jatkua tarkistamatta.
We cannot allow these people to rob us with impunity.
Emme saa antaa näiden ihmisten ryöstää meitä joutumatta siitä vastuuseen.
And we cannot allow you to stay.
Ja emme voi sallia teidän jäädä.
We cannot allow this.
Emme voi sallia tätä.
We cannot allow situations to arise in which particular european countries are treated unequally.
Emme saa antaa syntyä tilanteita, joissa tiettyjä eurooppalaisia valtioita kohdellaan eriarvoisina.
We cannot allow our presence to alter this planet's natural course of events.
Emme voi antaa läsnäolomme muuttaa planeetan tapahtumien kulkua.
We cannot allow that to happen.
Emme voi sallia sitä.
We cannot allow council to play us.
Emme voi antaa neuvoston pallotella meitä.

Results: 357, Time: 0.0865

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More