WHICH IS MORE EFFECTIVE IN FINNISH

How to say which is more effective in Finnish

Results: 742462, Time: 0.0659

Examples of using Which Is More Effective in a sentence and their translations

Which is more effective, Marcus?
Kumpi on tehokkaampi, marcus?
Sunlight provides natural UV radiation which is more effective when treated or untreated waste water is sufficiendy diluted.
Auringonvalon luonnollinen ultraviolettisäteily on tehokkaampaa, kun käsitelty tai käsittelemätön jätevesi on laimentunut riittävästi.
I agree with you that we need a european policy which is more effective and perhaps more expeditious, since this is the main advantage that the chinese have over us.
Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että tarvitsemme eu:n politiikkaa, joka on tehokkaampaa ja ehkä nopeampaa, sillä se on tärkein etu, joka kiinalla on meihin nähden.
and member states reporting, requires coordinating data and methods across all 27 member states, which is more effective at union level.
ja jäsenvaltioiden raportoinnin laatu ja oikea-aikaisuus, on koordinoitava tietoja ja menetelmiä kaikissa 27 jäsenvaltiossa, mikä on tehokkaampaa unionin tasolla.

standards as they would be monitored and enforced under the EU compliance regime, which is more effective than the international system.
vahvistaisi näiden vaatimusten tehokkuutta, koska niitä seurattaisiin ja niiden täytäntöönpanoa valvottaisiin eu:n järjestelmän mukaisesti, joka on tehokkaampi kuin kansainvälinen järjestelmä.
terms of promoting a common security and defence policy which is more effective, coordinated and consistent with the rest of the policies
oikeaan suuntaan, koska sillä edistetään yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, joka on tehokkaampaa, paremmin koordinoitua ja yhdenmukaisempaa eu:n ja sen jäsenvaltioiden muiden politiikkojen kanssa.
It is more effective to adopt european framework provisions which can be accompanied by possible sanctions.
On tehokkaampaa päättää eurooppalaisista puitesäännöistä, joiden rikkominen voi johtaa sanktioihin.
The first stage, our current intergovernmental conference, will take us towards a union which is more effective and ready for enlargement towards the east and the mediterranean.
Ensimmäisen etapin, käynnissä olevan hallitusten välisen konferenssin, on johdettava meidät unioniin, joka on toimintakykyisempi ja valmis laajentamaan itään ja välimerelle.
A cross-sectoral approach is more effective than an approach which is limited to the health sector.
Monialainen toimintamalli on tehokkaampi kuin pelkästään terveyssektoriin rajoittuva toimintamalli.
The proposals set out draw heavily on this approach, which is more modest and less spectacular but would appear to be more effective in the long term.
Ehdotukset, jotka teille annetaan käsiteltäviksi, ovat saaneet vahvoja vaikutteita tästä lähestymistavasta, epäilemättä vaatimattomammin eikä niin huomiotaherättävästi, mutta ensi silmäyksellä ne ovat pitkällä aikavälillä tehokkaampia.
In some particularly agricultural plots and farms can provide an alternative which is much more effective than GHE.
Joissakin erityisen viljelypalstoja ja maatilat voivat tarjota vaihtoehto, joka on paljon tehokkaampi kuin GHE.
There is also the cooperation between palestine and israel, which is at least aimed at more effective integration.
Yhteistyötä tehdään lisäksi palestiinalaishallinnon ja israelin välillä, ja tarkoituksena on ainakin tehokkaampi yhdentyminen.
Cannabis extract is found to be more effective than dilantin, which is a common medication for epilepsy who have severe side effects.
Kannabisuute on todettu olevan tehokkaampi kuin dilantin, joka on yhteinen lääkitys epilepsiaan, joilla on vakavia sivuvaikutuksia.
This is a very important step, which enables more effective enforcement of the fundamental rights of european union citizens.
Se on hyvin tärkeä askel, jonka ansiosta euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksia voidaan valvoa tehokkaammin.
It is therefore essential to find a legal instrument which allows more effective coordination at transnational level.
On siis ehdottomasti löydettävä sellainen oikeudellinen väline, joka mahdollistaa tehokkaamman koordinoinnin ylikansallisella tasolla.
The most effective mast-cell stabilizer, which also has antihistamine properties, is patanol. available by prescription, it is 250 times more effective than alomide in relieving itching and redness.
Tehokkain masto-solu stabilointiaine, joka on myös antihistamiini ominaisuuksia, on patanol. saatavissa reseptillä, se on 250 kertaa tehokkaampi kuin alomide lievittää kutinaa ja punoitusta.
By changing the procedures in this way, i believe we can obtain a method of working and a legislative cycle which are more effective, more transparent and more comprehensible.
Uskon, että muuttamalla menettelyjä tällä tavoin, voidaan luoda toimintatapa ja lainsäädäntökierros, joka on nykyistä tehokkaampi, avoimempi ja ymmärrettävämpi.
The system needs to be rethought, to ensure it is more targeted and specific, and perhaps more akin to the system used by national control departments, which is more effective that the Union's system.
Järjestelmää on harkittava uudelleen, jotta siitä saadaan tarkemmin kohdennettu ja täsmällisempi sekä kenties samankaltaisempi kuin kansallisten valvontayksikköjen järjestelmät, jotka ovat euroopan unionin järjestelmää tehokkaampia.
The commission has therefore proposed a more flexible and more realistic mechanism, which is more credible and effective as a consequence.
Tämän vuoksi komissio ehdottaa joustavampaa ja realistisempaa mekanismia, joka on näin ollen myös uskottavampi ja tehokkaampi.
The most effective measure is to strengthen production in the region of origin, which is more justifiable both environmentally and economically speaking.
Tehokkain toimenpide olisi alkuperäseudun tuotannon vahvistaminen. se on ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää.
The same applies to more streamlined forms of support for coordination and networking, which is particularly effective in cost-benefit terms.
Samat huomiot koskevat myös kevyempiä koordinoinnin ja verkottamisen kevyempiä tukimuotoja, jotka ovat erityisen tehokkaita kustannus-hyöty-näkökulmasta.
With a subtle eroticism, which is all the more effective by not being overt.
Täyttää kertomuksensa hienovaraisella erotiikalla. sen tehoa vain lisää se, ettei se ole ilmeistä.
During summer the valve is kept open which makes the ventilation more effective and the evaporation of liquids more efficient.
Kesällä venttiiliä pidetään auki, jolloin tuuletus on tehokasta ja nesteiden haihtuminen suurta.
Within the more effective option, the sub-option which introduces the ban via restricted fishing authorisations is considered more effective than the sub-option which would ban the gears from a certain depth.
Tehokkaampaan vaihtoehtoon liittyvä muunnelma, jossa kielto asetetaan rajoitettujen kalastuslupien avulla, katsotaan tehokkaammaksi kuin muunnelma, jossa kiellettäisiin käyttämästä pyydyksiä tietystä syvyydestä alkaen.
The higher doses were no more effective than the 75 IU dose, which is why this dose was selected for marketing.
Suuremmat annokset eivät olleet tehokkaampia kuin 75 IU: n annos, minkä vuoksi tämä annos valittiin myyntiin.
which is why we must ensure that national measures are more effective and better coordinated, and that european measures are more flexible.
jatkuvasti, minkä vuoksi meidän täytyy varmistaa, että kansalliset toimenpiteet ovat tehokkaampia ja niitä koordinoidaan paremmin ja että unionin toimenpiteet ovat joustavampia kuin nyt.
I therefore propose that this should be reviewed in order to produce a directive which is more effective in protecting employment and also in imposing
Toivoisimme siis ja ehdotan sitä teille, että tarkistaisitte tätä direktiiviä, jotta meillä olisi työpaikkojen suojelemisen kannalta tehokkaampi direktiivi, ja tämä direktiivi voisi
Thus the committee notes that socio-occupational operators in the field have high expectations for a new approach which is more effective and better suited to tackling successfully the complex questions raised.
Komitea toteaa niin ikään alan työmarkkinaosapuolten odottavan hartaasti, että esiin tulleisiin monitahoisiin kysymyksiin onnistutaan puuttumaan uudella tavalla, entistä tehokkaammin ja jäntevämmin.
each other. there would then be spontaneous social control, which is more effective than repression through the courts or administrative support to victims.
ja kylissä, joissa kaikki tuntevat toisensa; silloin sosiaalinen valvonta olisi automaattista ja tehokkaampaa kuin rangaistus tai valtion uhreille antama tuki.
This is an argument invoked by the partisans of complete independence of central banks, which is more effective, according to them.
Tämä on keskuspankkien täydellistä itsenäisyyttä kannattavien väite, sillä heidän mielestään pankki olisi näin tehokkaampi.

Results: 742462, Time: 0.0659

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Which is more effective" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More