ANY IN NORWEGIAN

Translation of Any in Norwegian

S Synonyms

Results: 16003, Time: 0.3488

Any
noen (8278) enhver (754) nogen (119) hvilken som helst (85) all (98) ikke (69) noget (61) har du (52) eventuell (50) alle (629) eventuelle (137) ethvert (130) hvilket som helst (24) eventuelt (21) hvilke som helst (5)

Examples of using Any in a sentence and their translations

Noen

( some , any , a few )
Insuman Basal must not be mixed with any other insulin or with insulin analogues.
Insuman Basal må ikke blandes med noen andre insuliner eller med insulinanaloger.
Helinho, were any of them waiters?
Helinho, var noen av dem kelner?

Enhver

( any , every , each )
Any boy whore with a sword could beat three Meryn Trants.
Enhver gutte hore med et sverd kunne slå tre Meryn Trants.
I forbid any revenge against Perseus.
Jeg forbyr enhver hevn mot Persevs.

Nogen

( any , some , any man )
Is any among you suffering? Let him pray.
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger.
Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
I skal ikke plage nogen enke eller farløs;

Hvilken som helst

Cordura can be behind any one of those hills.
Cordura kan ligge bak hvilken som helst av de åsene.
Uh, she can have any man she wants, you know.
Hun kan få hvilken som helst mann hun vil.

Alle

( all , every , all of them )
Do you think that I can make any woman fall instantly for me?
Tror du jeg kan få alle kvinner til å falle for meg?
Any kidney can work temporarily.
Alle nyrer kan fungere midlertidig.
I regret any misunderstandings I may have caused.
Jeg beklager eventuelle misforståelser jeg kan ha forårsaket.
Look out for any symptoms of infection or other symptoms such as:.
Se opp for eventuelle symptomer på infeksjon eller andre symptomer som:.
Other sentence examples
Any from Sangala?
Noen fra Sangala?
We have never had any money.
Vi har aldri hatt noen penger.
Grade 3 peripheral neuropathy Any other Grade 3 or 4 non- haematologic toxicity.
Grad 3 perifer nevropati Enhver annen grad 3 eller 4 ikke- hematologisk toksisitet.
Those two may be basic for any definition of life, organic or inorganic.
Det kan være grunnleggende for alle definisjoner av liv organisk eller uorganisk.
But that would be the problem with any doctor interested in coming here.
Men det er problemet med enhver lege som vil komme hit.
How could you not have any questions?
Hvordan kan du ikke ha noen spørsmål?
This also applies to any unknown or emerging viruses or other types of infections.
Dette gjelder også eventuelle ukjente eller nye virus eller andre typer infeksjoner.
I can treat any injury or disease.
Jeg kan behandle alle skader og sykdommer.
You know I have not any money here.
Du vet jeg ikke har noen penger her.
Any hour is a good hour.
Enhver time er en god time.
We can get us through any mountains.
Vi kan komme oss gjennom alle fjell.
Did not Charles have any friends?
Hadde ikke Charles noen venner?
Any conclusions you may have drawn from my behavior are false and dangerous.
Enhver konklusjon du har trukket av min atferd er falsk og farlig.
I never got any distance from the relationship.
Jeg fikk ikke avstand fra forholdet.
Lest any should say that I had baptized in mine own name.
For at ikke nogen skal si at I blev døpt til mitt navn.
When any skin reaction has gone you may then continue with your treatment.
Når eventuelle hudreaksjoner er borte kan du fortsette med behandlingen.
So we have always been surrounded by money and never had any.
Så vi har alltid vært omgitt av penger og har aldri hatt noen.
Is any among you afflicted? let him pray.
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til mote, han synge lovsanger.

Results: 16003, Time: 0.3488

S Synonyms of "any"


have you
a few
you got

"Any" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More