AS INSTRUCTED IN NORWEGIAN

How to say as instructed in Norwegian

Results: 73, Time: 0.0577

English-norwegian dictionary

Examples of using As Instructed in a sentence and their translations

Clean the skin as instructed.
Rens området som instruert.
Clean the skin as instructed.
Rens området som instruert.
Dispose of the needle safely, as instructed by your doctor, pharmacist or nurse.
Kast kanylen som forklart av lege, apotek eller sykepleier.
Make sure you dispose of the bin as instructed by your doctor or nurse.
Forsikre deg om at bøtten destrueres som instruert av lege eller sykepleier.
Dispose of the pre-filled syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Kast den ferdigfylte sprøyten som forklart av lege, sykepleier eller apotek.
It is important to take or give these supplements exactly as instructed.
Det er viktige at disse tilskuddene tas eller blir gitt nøyaktig som anvist.
You will attend every class as instructed.
Du tar timene som instruert.
It is important to take these supplements exactly as instructed.
Det er viktig å ta disse tilskuddene nøyaktig som anvist.
Take Pradaxa® regularly as instructed and do not miss a dose.
Ta pradaxa regelmessig som foreskrevet og ikke utelat en dose.
Dispose of the needle safely, as instructed by your doctor, pharmacist or nurse.
Kast kanylen som forklart av lege, apotek eller sykepleier.
Take Pradaxa® regularly as instructed and do not miss a dose.
Ta pradaxa regelmessig som foreskrevet og ikke utelat en dose.
Dispose of the pre-filled syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Kast den ferdigfylte sprøyten som forklart av lege, sykepleier eller apotek.
Remove tablet from blister and administer as instructed.
Fjern tabletten fra pakningen og gi som anvist.
If you are overweight, continue your energy-restricted diet as instructed.
Dersom du er overvektig, skal du fortsette med din energifattige diett, som instruert.
Insert the needle and inject as instructed.
Før kanylen inn og injiser insulinet som instruert.
Dispose of the syringe in the puncture-proof container as instructed.
Kast sprøyten i den punksjonssikre beholderen, som forklart.
It is important to take or give these supplements exactly as instructed.
Det er viktige at disse tilskuddene tas eller blir gitt nøyaktig som anvist.
Insert the needle as instructed.
Før kanylen inn som instruert.
Dispose of the syringe in the puncture-proof container as instructed.
Kast sprøyten i den punksjonssikre beholderen, som forklart.
It is important to take these supplements exactly as instructed.
Det er viktig å ta disse tilskuddene nøyaktig som anvist.
Withdraw and discard the syringe as instructed.
Trekk ut og kast sprøyten som forklart.
If you are overweight, continue your energy-restricted diet as instructed.
Dersom du er overvektig, skal du fortsette med din energifattige diett, som instruert.
Remove tablet from blister and administer as instructed.
Fjern tabletten fra pakningen og gi som anvist.
Insert the needle and inject as instructed.
Før kanylen inn og injiser insulinet som instruert.
SW-0608 proceeding to LP 9 as instructed.
SW-0608 til LP 9 som anvist.
Withdraw and discard the syringe as instructed.
Trekk ut og kast sprøyten som forklart.
Insert the needle as instructed.
Før kanylen inn som instruert.
I performed the incantation as instructed.
Jeg utførte besvergelsen som anvist.
Have feast prepared as instructed.
Klargjør et festmåltid som instruert.
Treatment with PROCYSBI should continue life-long, as instructed by your doctor.
Behandling med PROCYSBI bør fortsette livet ut, som instruert av legen din.

Results: 73, Time: 0.0577

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More