AS LONG AS YOU REMEMBER IN NORWEGIAN

How to say as long as you remember in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0527

Examples of using As Long As You Remember in a sentence and their translations

As long as you remember it will bear no resemblance to the past.
Så lenge du husker at den ikke vil ligne fortiden.
As long as you remember your most important duty, you should do well.
Så lenge du husker din viktigste plikt, du bør gjøre det bra.
I feel better' cause all these people will live... as long as you remember' em.
Fordi alle disse vil leve videre så lenge du husker dem.
King 's weekend, just as long as you remember how he helped us all make it to the mountaintop.
Kings helg, så lenge man husker hvordan han hjalp oss å nå fjelltoppen.

Now remember, as long as you live, never to laugh at me.
Husk nå, så lenge du lever, at du aldri må le av meg.
Sometimes the bad guy is the man you have been battling for as long as you can remember.
Noen ganger er den slemme mannen du har kjempet mot så lenge du kan huske.
Remember, as long as you keep the team unified, you shall always succeed.
Husk at så lenge du holder gruppa samlet, vil du alltid lykkes.
It 's like stepping into a dream you have been dreaming for as long as you can remember, and finding out that the dream is more real than your life.
Det er som... å gå inn i en drøm du har drømt så lenge du kan huske, og oppdage at den drømmen er virkeligere enn ditt eget liv.
So, as long as you can remember and spell the name of your state, you can introduce legislation.
lenge som man husker og kan stave navnet på delstaten sin, kan man presentere lover.
But remember, negative space can still be a design asset, as long as you live the yoga way.
Men husk at negativt rom kan likevel hjelpe på designet, så lenge man lever på yoga-måten og puster på yoga-måten.
As long as you remember our deal--.
Så lenge du følger avtalen.
As long as i live i will remember you.
Jeg kommer til å huske deglenge jeg lever.
I have liked you for as long as i can remember.
Jeg har likt deg så lenge jeg kan huske.
For as long as i can remember, you have been sniffing brittany van horn 's grass.
Så lenge jeg kan huske har du siklet på brittany van horne.
I have hated you for as long as i can remember.
Jeg har hatet deg så lenge jeg kan huske.
I know it 's been a while... but not so long as you would not remember me.
Jeg vet det er lenge siden, men ikke så lenge at du ikke husker meg.
As long as i can remember, i have desired you,
Jeg har begjært deg så lenge jeg kan huske.
I have been waiting to hold you like this for as long as i can remember.
Jeg har ventet å holde deg sånn for så lenge jeg kan huske.
I have known you, your kind, for as long as i can remember.
Jeg har kjent til deg, ditt slag, så lenge jeg kan huske.
But the difference is, that for as long as i can remember, i have had to put up with you.
Men så lenge jeg kan huske, har jeg måttet utstå deg.
When you have lived as long as we have, the only secrets you do not share are the ones you can no longer remember.
Når man har levd så lenge som vi, deler vi alle hemmeligheter bortsett fra dem vi ikke lenger husker.
As is your constitutional right, so long as you are aware the record of history will remember thomas durant as a criminal.
Det er din grunnlovfestede rett så lenge du er klar over at thomas durant kommer til å gå inn i historien som forbryter.
They say you really never die as long as somebody remembers you.
Det sies at ingen riktig dør så lenge noen husker dem.
No, not as long as you remember to pay the bill.
Bare du husker å betale regningen.
But i have loved you... for as long as i can remember.
Men jeg har elsket deglenge jeg kan huske.
You can do anything you want as long as you remember this:.
Dere kan gjøre hva dere vil, men husk.
As long... as you and your husband remember this is my town.
Bare du og mannen din husker at dette er min by.
As long as you remember we owe them five.
Bare husk at vi skylder dem fem.
So long as you remember they are not your own.
Ok, men husk de er ikke dine!
Just remember, your patronus can only protect you for as long as you stay focused.
Husk at skytsvergen bare kan beskytte dere når dere konsentrerer dere.

Results: 30, Time: 0.0527

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"As long as you remember" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More