BUT IF YOU FAIL IN NORWEGIAN

Translation of But If You Fail in Norwegian

Results: 10003, Time: 0.3325

Examples of using But If You Fail in a sentence and their translations

But if you fail.
Men mislykkes du.
But if you fail, no woman will bear your children.
Men hvis dere mislykkes, vil ingen kvinne føde deres barn.
But if you fail, i warn you, do not expose the germans.
Men om dere mislykkes, ma dere ikke avslore tyskerne.
But if you fail the empress will surely die and our whole world will be destroyed.
Men hvis du feiler vil keiserinnen dø, og vår verden ødelegges.
But if you fail or try to quit, you can go a long way, too, in a different direction.
Men hvis du mislykkes eller prøver a stikke av, sa kan du likevel na langt i en annen retning.
But if you fail to strictly adhere to the rules of his programme you will spend the next year in state prison.
Men om du ikke følger hans terapiregler, vil du tilbringe neste år i fengsel.
But, if you fail to make good this time, my firm will go to the barter parliament for compensation.
Men, om du ikke gjør det bra denne gangen, vil mitt firma vil gå til parlamentet for å få kompensasjon.
But if you fail me again... i will put a price on your head so big... you will not be able to go near a civilized system.
Men svikter du meg igjen... utloverjeg en så stor dusør for deg... at du ikke kan nærme deg noe sivilisert solsystem.
But i will flay your skin if you fail my purpose.
Men jeg flår deg hvis du ikke gjør som jeg sier.
But if you were failing english, you would not be laughing either.
Ok, men dere ville ikke le hvis dere strøk i engelsk.
I may not have lived up to your expectations but if you hurt her, you would have failed all of mine.
Jeg har kanskje ikke levd opp til hva du forventet av meg,...- men hvis du skader henne, har du ikke levd opp til mine.
If you fail.
And if you fail?
Og hvis du mislykkes?
Even if you fail.
Selv om du mislyktes.
What if you fail?
And if you fail?
Og om du mislykkes?
Yes, and if you fail?
Og hvis du mislykkes?
But you are afraid that if you have to try at something, you might fail, and that 's not a chance you are willing to take.
Men du er redd for at hvis du prøver, så kanskje du mislykkes, og du er ikke villig til å ta den sjansen.
But if your plan fails, and they get through, i will not deport you.
Men, hvis planen din feiler, og de kommer seg ut, skal jeg ikke deportere deg.
You may find this an admirable sentiment, but you would be failing in your duty if you allowed it to influence your judgment in any way.
Dere kan beundre dette, men dere ville sviktet deres plikt hvis dere lot det påvirke kjennelsen på noen måte.
But if you try and you fail, you might compromise my escape.
Men mislykkes dere, kan flukten min gå i vasken.
But when you fail.
Men når du mislykkes.
But sometimes you fail people.
Men iblant svikter man folk.
But that 's fun... but i can not say i am succeeding as a manager if you are failing as an employee.
Jeg kan ikke lykkes som sjef hvis du mislykkes som ansatt.
But if we leave the room and the vaccine test fails, ruskov will kill both me and you.
Men hvis vi forlater værelset og testene svikter vil ruskov drepe oss begge.
You will forgive me pointing out, but if you have the information, i fail to see why you are questioning me regarding it?
Unnskyld meg, men hvis de har opp- lysningene, hvorfor spør de da meg?
If you can not even finish the exam, i have no choice but to fail you.
Hvis du ikke kan fullføre prøven, er jeg nødt til å gi deg stryk.
But if they fail to respond to you, know that they follow their fancies.
Og hvis de ikke vil høre på deg, så vit, de følger bare sine egne ideer.
But if they fail to respond to you, know that they follow their fancies.
Og hvis de ikke vil høre på deg, så vit, de følger bare sine egne ideer.
But if they fail to answer you, know that it was revealed with god 's knowledge, and that there is no god but he.
Hvis de ikke etterkommer dette overfor dere, så vit at det som er åpenbart, er med guds visdom, og at det er ingen gud uten ham.

Results: 10003, Time: 0.3325

See also


when you fail
når du feiler når du mislykkes når du stryker
did you fail
ikke du som ikke du sviktet mislyktes du feilet du
you would fail
du skulle mislykkes du ville mislykkes du ville feile

Word by word translation


but
- men enn bare det unntatt jo nei
you
- dere –Dere – Dere
fail
- mislykkes svikte ikke feiler stryker
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More