BUT IF YOU FAIL IN NORWEGIAN

How to say "but if you fail" in Norwegian

Results: 154384, Time: 0.1613

but
men –Men Men Men

if you fail
hvis du mislykkes hvis du feiler hvis du ikke

Examples of But If You Fail in a Sentence

But if you fail, i warn you, do not expose the germans.
Men om dere mislykkes, ma dere ikke avslore tyskerne.
But if you fail or try to quit, you can go a long way, too, in a different direction.
Men hvis du mislykkes eller prøver a stikke av, sa kan du likevel na langt i en annen retning.
But if you fail to strictly adhere to the rules of his programme you will spend the next year in state prison.
Men om du ikke følger hans terapiregler, vil du tilbringe neste år i fengsel.
But if you fail me again... i will put a price on your head so big... you won't be able to go near a civilized system.
Men svikter du meg igjen... utloverjeg en så stor dusør for deg... at du ikke kan nærme deg noe sivilisert solsystem.
But if you fail, no woman will bear your children.
Men hvis dere mislykkes, vil ingen kvinne føde deres barn.
But if you fail the empress will surely die and our whole world will be destroyed.
Men hvis du feiler vil keiserinnen dø, og vår verden ødelegges.
But if you fail.
Men mislykkes du.
But i will flay your skin if you fail my purpose.
Men jeg flår deg hvis du ikke gjør som jeg sier.
If you fail, they will burn you.
Hvis du mislykkes, brenner de deg.
If you fail again, i will kill you myself.
Mislykkes du igjen, dreper jeg deg selv.
You can't fail if you never stop trying.
Og to: du kan i feile visst du aldri slutter å prøver.
If you fail.
Hvis du mislykkes.
And if you fail?
Og hvis du mislykkes?
Even if you fail.
Selv om du mislyktes.
What if you fail?
And if you fail?
Og om du mislykkes?
Yes, and if you fail?
Og hvis du mislykkes?
What happens if you fail?
Og hva om det slår feil?
Only if you fail to sell it.
Bare hvis du ikke får solgt det.
If you fail, do not blame me.
Hvis du feiler, så ikke skyld på meg.
He will do worse if you fail.
Han vil gjøre noe verre om du feiler.
What happens if you fail at that task?
Hva hender om du mislykkes?
And what if you fail to try, Peter?
Og hva om du mislykkes i å prøve, Peter?
If you test me, you will fail.
Prøver du meg... mislykkes du.
If you kill me, you fail lady stark.
Hvis du dreper meg, feiler du lady stark.
But if you try and you fail, you might compromise my escape.
Men mislykkes dere, kan flukten min gå i vasken.
But when you fail.
Men når du mislykkes.
But you will not fail.
Men du skal ikke mislykkes.
But sometimes you fail people.
Men iblant svikter man folk.
But i will not fail you.
Men jeg svikter deg ikke.

Results: 154384, Time: 0.1613

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


but if you fail
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More