Translation of "full" in Norwegian

Results: 324, Time: 0.1477

fylt hele mett fullstendig mette fult helt fullstendige hel

Examples of Full in a Sentence

We have a house full of coke and a body in your trunk.
Vi har et hus fylt med koka og et lik i bagasjerommet.
Full 180, sir.
Hele 180 sir.
Full, full of scorpions, is my mind.
Sinnet mitt er fylt av skorpioner.
I'm full of myself.
Jeg er mett av meg selv.
Would you like to hear my full lab report, dr. Rice?
Vil du høre hele labrapporten min?
A train full of troops has been seen heading north towards the border.
Et tog er sett fylt med tropper på vei nordover mot grensen.
We need full cooperation.
Vi krever fullstendig samarbeid.
Everything was full of peace and bliss.
Alt var fylt med fred og lykke.
You're gonna be full before you get to the funnies.
Du blir mett før du kommer til tegneseriene.
Five full months you have cost me, you fumbling idlers.
Fem hele måneder har dere kostet meg, klossete dagdrivere.
He had fish tanks full of heads. walkers and humans. trophies.
Han hadde akvarier fylt med hoder fra zombie og mennesker.
I thought you would be full after that burger.
Trodde du var mett etter burgeren.
Oh, what's your full name?
Hva er hele navnet ditt?
When they are full, starve them.
Er de mette, sult dem.
Dude went full apocalypse, man.
Fyren gikk fullstendig berserk, mann.
Full disclosure will ruin your client, miss barcant.
Hele sannheten knuser din klient.
I'm gonna get so full tonight.- What?
I kveld skal jeg bli så mett.
For full information on interactions with other medicinal products see section 4.
For fullstendig informasjon om interaksjoner med andre legemidler se pkt.
Right full rudder.
Høyre fult ror.
We're kind of full.
Vi er ganske mette.
My soul has been full...- of mysterious anticipation.
Min sjel har vært fylt av mystisk forventning.
Her short life was full of acute physical pain.
Hennes korte liv var fylt av akutt, fysisk smerte.
Life is full of surprises.
Livet er fult av overraskelser.
I'm so full.
Jeg er så mett.
My mama said she once saw the waters rise full up above the saw mill doors.
En gang stod vannet helt opp til dørene på sagbruket.
But sometimes, if i really want that good, full feeling.
Men noen ganger, hvis jeg vil ha den gode, mette følelsen.
Well, hector says that you can serve your full sentence.
Hector sier du kan sone hele straffen din. hva gjør du her?
If full treatment response after 7 days, maintenance dose:.
Dersom fullstendig behandlingsrespons etter 7 dager, vedlikeholdsdose:.
It's almost full.
Det er nesten fult.
So job died, being old and full of days.
Og job døde, gammel og mett av dager.

Results: 324, Time: 0.1477

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


"Full" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More