FULL IN NORWEGIAN

How to say "full" in Norwegian

Results: 472, Time: 0.2868

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Full" in a sentence and their translations

She was so full of hate.
Hun var så fylt av hat.
Full 180, sir.
Hele 180 sir.
It's full of rocks.
Det er fylt med steiner.
Dude went full apocalypse, man.
Fyren gikk fullstendig berserk, mann.
After the priming step is complete, 30 full doses will remain in the pump.
Etter klargjøringen er det 30 hele doser igjen i pumpen.
We have a house full of coke and a body in your trunk.
Vi har et hus fylt med koka og et lik i bagasjerommet.
I'm full of myself.
Jeg er mett av meg selv.
He's full of rage.
Han er fylt av sinne.
For full information on interactions with other medicinal products see section 4.
For fullstendig informasjon om interaksjoner med andre legemidler se pkt.
Five full months you have cost me, you fumbling idlers.
Fem hele måneder har dere kostet meg, klossete dagdrivere.
I'm full and I'm tired.
Jeg er mett og sliten.
For full information on interactions with other medicinal products see section 4.
For fullstendig informasjon om interaksjoner med andre legemidler se pkt.
When they are full, starve them.
Er de mette, sult dem.
I have a past full of plagues- and brutality, and the.
Jeg har en fortid fylt av plager og brutalitet, og det.
After the priming step is complete, 30 full doses will remain in the pump.
Etter klargjøringen er det 30 hele doser igjen i pumpen.
We're kind of full.
Vi er ganske mette.
You're gonna be full before you get to the funnies.
Du blir mett før du kommer til tegneseriene.
My soul has been full...- of mysterious anticipation.
Min sjel har vært fylt av mystisk forventning.
I was assured full payment would be there.
Jeg ble forsikret at hele betalingen var der.
Right full rudder.
Høyre fult ror.
If full treatment response after 7 days, maintenance dose:.
Dersom fullstendig behandlingsrespons etter 7 dager, vedlikeholdsdose:.
Her short life was full of acute physical pain.
Hennes korte liv var fylt av akutt, fysisk smerte.
My mama said she once saw the waters rise full up above the saw mill doors.
En gang stod vannet helt opp til dørene på sagbruket.
Study M77001: full analysis set(intent-to-treat), 24 months results.
Studie M77001: fullstendig analyse(“intent-to-treat”), resultater etter 24 måneder.
Oh, what's your full name?
Hva er hele navnet ditt?
But sometimes, if i really want that good, full feeling.
Men noen ganger, hvis jeg vil ha den gode, mette følelsen.
No, thank you, I'm full of fermented fish from dinner.
Nei takk, jeg er mett av fermentert fisk fra middag.
Life is full of surprises.
Livet er fult av overraskelser.
But before they was full awake, the apaches swarmed'em.
Men før de var helt våkne, svermet apachene over dem.
Her short, full career, from start to finish.
Den korte, fullstendige karrieren, fra begynnelse til slutt.

Results: 472, Time: 0.2868

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Full" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More