GLOW IN NORWEGIAN

How to say glow in Norwegian

S Synonyms

Results: 91, Time: 0.3492

Examples of using Glow in a sentence and their translations

It's like some warm glow that has transferred to me.
Det er som en varm glød som har blitt overført til meg.
The light will glow and the alarm will sound.
Lyset vil gløde og alarmen gå av.
Glow size(pixels * 4).
Størrelse på glød(piksler * 4).
Flower gleam and glow, let your power shine.
Blomst, glans og glød, la dine krefter skinne.

Glow in the dark beer.
Øl som lyser i mørket.
The legend says when the rocks are together, the diamonds will glow.
Ifølge sagnet vil diamantene gløde når steinene blir ført sammen.
Loveliest roses on thorn bushes glow.
Deiligste roser på tornebusk gløde.
I always glow.
Jeg stråler alltid.
Why does her hair glow?
Hvorfor lyser håret hennes?

Flower, gleam and glow, let your powers shine.
Blomst, glans og glød, la dine krefter skinne.
Glow size(pixels * 4).
Størrelse på glød(piksler * 4).
It doesn't just glow.
Det lyser ikke bare.
That's just the honey glow in my cheeks.
Bare den søte gløden i kinna mine.
No wonder you glow.
Det er ikke rart at du stråler.
Tablet starts to glow.".
Tavlen begynner å gløde.".
Crap doesn't glow like this.
Det lyser ikke sånn.
Glow your eyes at it, something, be the alpha.
Glød med øynene mot den, noe sånt, vær en alfa.
Look for the red glow, okay?
Se etter den røde gløden, ok?
Why they glow like that?
Hvorfor gløder de slik?
Your skin will practically glow.".
Huden din vil praktisk talt gløde...".
Unless you wanna glow in the dark, i suggest you turn around.
Om dere ikke vil lyse i mørket, foreslår jeg å snu.
And the minerals glow in proximity to each other.
Og mineralene gløder i nærheten av hverandre.
Trust me, it will glow.
Stol på meg, den vil gløde.
That's why you have lost your glow, little monrad.
Det er jo derfor de har mistet gløden, lille monrad.
The same hope for peace and love the same glow.
Samme håp om fred og kjærlighet samme glød.
What is it like, out there where they glow?
Hva er det som, der ute der de lyser?
Let's just try to glow less.
La oss bare prøve å gløde mindre.
Little green kind of ones that glow in the dark.
Av typen små grønne, som lyser i mørket.
Flower gleam and glow.
Blomst glans og glød.
About six feet, glow with the light of god.
Omentrent 2 meter, gløder med guds lys.

Results: 91, Time: 0.3492

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More