HER CHILD IN NORWEGIAN

How to say her child in Norwegian

S Synonyms

Results: 61, Time: 0.12

English-norwegian dictionary

Examples of using Her Child in a sentence and their translations

This woman and her child are to be conveyed to my house in rome.
Denne kvinnen og barnet hennes skal føres til mitt hus i rom.
There let danae and her child live, safe and happy.
La danaë og barnet hennes leve der, trygge og lykkelige.
Every mother should fear for her child's soul.
Enhνer mor burde frykte for sitt barns sjel.
And her child.
Danae and her child have been brought safely to the island of seriphos.
Danaë og hennes barn er blitt ført trygt til øya serifos.
Do ayla and her child deserve to live any less?
Har ikke ayla og hennes barn også fortjent å leve?
She begs for you to free her child.
Hun ber deg frigi barnet hennes.
There's still room for one more mistress and her child.
Det finnes fortsatt plass til en elskerinne og barnet hennes.
Her child, man.
Det er hennes barn.
Lking acrisius of argos has abandoned his daughter and her child to the sea.
Kong akrisios av argos har overlatt datteren og barnet hennes til havet.
It is every mother's fate to think her child is special.
Hver mor mener at hennes barn er spesielt.
I'm going to have her child.
Jeg skal føde barnet hennes.
We need you to help us find bray, bring back the operative and her child.
Du må hjelpe oss med å finne agenten og hennes barn.
But now you want to hurt rachael and her child.
Men nå vil du skade rachael og barnet hennes.
Have we done for her child what is best?
Har vi gjort det beste for hennes barn?
A mother from her child?
En mor fra hennes barn?
He lived with a woman and her child.
Han bodde i huset sitt med en ung kvinne og barnet hennes.
I built this place for my love, to protect her child.
Jeg bygde dette stedet for min elskede, for å beskytte barnet hennes.
But to separate a mother from her child-.
Men for å skille en mor fra hennes barn-.
To separate a mother from her child.
Å skille en mor fra hennes barn.
Where is her child?
Hvor er barnet hennes?
There was a woman and her child.
Det var en kvinne og hennes barn.
But internally and mentally, her child would be pure demon.
Men innvendig og mentalt blir barnet hennes en demon.
Otherwise, i will kill her child.
Ellers dreper jeg barnet hennes.
Her child.
Her child's the likeness of alessa.
Barnet hennes ligner Alessa!
She's travelling... with her child to aquitania on a senatorial pass.
Hun reiser... med barnet sitt til aquitania på en passerseddel for senatorer.
Her child was stillborn.
Barnet hennes var dødfødt.
A good person who leaves her child motherless?
En god person som etterlater barnet sitt uten en mor?
She died protecting her child, not devouring it.
Hun beskyttet barnet sitt, hun fortærte det ikke.

Results: 61, Time: 0.12

"Her child" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More