HOSTILES IN NORWEGIAN

How to say hostiles in Norwegian

S Synonyms

Results: 84, Time: 0.0588

English-norwegian dictionary

Examples of using Hostiles in a sentence and their translations

Be advised... hostiles operating on base.
Vær oppmerksom. fiender på basen.
All 13 hostiles were confirmed kills.
Alle 13 fiender ble bekreftet drept.
Seven hostiles were killed, but there's a complication.- What?
Syv fiendtlige drept, men det er et problem.
Believe hostiles may still be onboard.
Tror fienden fremdeles er ombord.
I have three hostiles flanking west side of building.
Tre fiender på vestsiden av bygningen.
Your boys took out three hostiles with ropes and wrenches.
Mennene dine uskadeliggjorde tre fiendtlige med rep og skrunøkler.
I say again, hostiles may be onboard.
Jeg gjentar, fienden kan fremdeles være om bord.
Mike-mike has hostiles in range.
Mike-mike har fiender i sikte.
We flush three hostiles topside, you light'em up.
Vi jager tre fiendtlige ovenpå, du tar deg av dem.
No hostiles present.
Ingen fiendtlige til stede.
I.C., bridge, hostiles operating aboard solace.
Kommandør, broen, fienden er om bord på solace.
We have got hostiles on our tail and the nuke in our possession! COOPER:.
Vi har fiender bak oss og missilen i vår besittelse!
I repeat, hostiles on east unit 12.
Gjentar: fiender på østlige enhet 12.
Thermal imaging is showing me two dozen hostiles on the third floor.
Varmekamera viser to dusin fiendtlige i tredje etasje.
But be advised hostiles are heavily armed and well-trained.
Vær oppmerksomme på at fienden er veltrenet og bevæpnet.
Be advised, multiple hostiles to the east.
Flere fiendtlige mot øst.
I have got two hostiles at the SUV!
Jeg har to fiender ved suv'en.
Vulture team, hostiles have rigged the ship to blow up.
Vulture team, fienden har utstyrt skipet til å sprenges.
I say again, hostiles have explosives.
Gjentar, fienden har sprengstoff.
Hostiles in the area.
Det er fiender i området.
Team of hostiles breached the perimeter.
En gruppe fiendtlige brøyt perimeteret.
You will have multiple hostiles on board, b.
Du vil møte kraftig motstand fra fienden.
You hostiles are supposed to be kings of the jungle.
Dere fiendtlige er liksom jungelens konger.
Larry, you have got hostiles on all sides.
Larry, du har fiender rundt deg på alle sider.
Who are they, these Hostiles?
Hvem er denne fienden?
Sir, i have got two hostiles headed east.
Jeg har noe, to fiendtlige på farten.
I have four potential hostiles.
Jeg har fire mulige fiender.
I don't go anywhere undefended against hostiles.
Jeg vil ikke gå noe sted uten beskyttelse mot fiender.
What kind of hostiles?
Hva slags fiendtlige?
We have engaged hostiles on the way to the lockdown.
Vi har kommet i kamp med fienden på vei til sikkerhetssonen.

Results: 84, Time: 0.0588

SYNONYMS

S Synonyms of "hostiles"


unfriendlies
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More