MEDICAL STUDY IN NORWEGIAN

Translation of Medical Study in Norwegian

Results: 37055, Time: 0.0678

Examples of using Medical Study in a sentence and their translations

Medisinsk studie

Payments for medical study.".
Utbetaling for medisinsk studie.".
Payment for participation in medical study.".
Utbetaling for deltakelse i medisinsk studie".
Other sentence examples
Uh, we would like you to participate in our medical study.
Vi vil du skal delta i studiet vårt.
A recent medical study found that a mistake is made on 20 percent of all patients.
Et nylig medisinsk studium fant ut at det begås feil med 20 prosent av alle pasienter.
PK exposures had a slight correlation with body weight in the study with medical treatment naïve patients, but not in the study with inadequately controlled patients.
Pk-eksponeringer hadde en svak sammenheng med kroppsvekt i studien med medisinsk ubehandlede pasienter, men ikke i studien med utilstrekkelig kontrollerte pasienter.
PK exposures had a slight correlation with body weight in the study with medical treatment naïve patients, but not in the study with inadequately controlled patients.
Pk-eksponeringer hadde en svak sammenheng med kroppsvekt i studien med medisinsk ubehandlede pasienter, men ikke i studien med utilstrekkelig kontrollerte pasienter.
Study C2305, patients who had no prior medical treatment.
Studie C2305, pasienter som ikke hadde noen tidligere medisinsk behandling.
Study C2305, patients who had no prior medical treatment.
Studie C2305, pasienter som ikke hadde noen tidligere medisinsk behandling.
One study by a british medical journal found that for every dollar that pharmaceutical companies spent on r and d- research development-theyspend 19 dollars on promotion and marketing of their drugs.
En studie av et britisk medisinsk tidsskrift avdekket at for hver dollar legemiddelindustrien bruker på forskning og utvikling, bruker de 19 dollar på markedsføring.
Study S3( 131) was an open-label randomised 52 week trial in subjects who received romiplostim or medical standard of care( SOC) treatment.
Studie S3( 131) var en åpen, randomisert studie over 52 uker med pasienter som mottok romiplostim eller standard medisinsk behandling.
Study S3( 131) was an open-label randomised 52 week trial in subjects who received romiplostim or medical standard of care( SOC) treatment.
Studie S3( 131) var en åpen, randomisert studie over 52 uker med pasienter som mottok romiplostim eller standard medisinsk behandling.
What about your medical studies?
Hva med studiene?
Medical journals and case studies.
Medisinske tidsskrifter og studier.
In the clinical studies, individuals in the safety population reported any new medical conditions during the follow-up.
I kliniske studier hvor sikkerhet ble fulgt opp, rapporterte deltagerne alle nye medisinske tilstander under oppfølgingsperioden.
In the clinical studies, individuals in the safety population reported any new medical conditions during the follow-up.
I kliniske studier hvor sikkerhet ble fulgt opp, rapporterte deltagerne alle nye medisinske tilstander under oppfølgingsperioden.
Yeah! now we can force health to conduct a medical study.
Nå tvinger vi helsetilsynet til å undersøke alle skikkelig.
Medical withdrawal.
Medisinsk nedtrapping.
Medical intent.
Medisinsk tiltak.
Medical emergency.
Medisinsk nødsituasjon.
Medical emergency.
Medisinsk nødssituasjon.
Medical conditions?
Medisinske tilstander?
Medical care.
Medisinsk tilsyn.
Medical what?
Hva da," medical"?
Medical emergency.
Medisinsk nødtilfelle.
Other medical conditions.
Andre medisinske forhold.
Medical hardship.
Medisinsk lidelse.
Medical emergency!
Medisinsk utrykning!
Dad, i want to study in medical college and become a doctor.
Far, jeg vil studere medisin og bli lege.
Other medical conditions.
Andre medisinske forhold.
And if we fail, it means, amongst other things that eric will not finish his medical studies.
Og om vi feiler, betyr det blant annet, at eric ikke vil fullføre medisinstudiene sine.

Results: 37055, Time: 0.0678

Word by word translation


medical
- medisinsk medical lege sykestua medisinske
study
- studie studere studier lese ble

"Medical study" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More