MEDICAL STUDY IN NORWEGIAN

How to say "medical study" in Norwegian

Results: 5584, Time: 0.2374


Examples of Medical Study in a Sentence

Payments for medical study.".
Utbetaling for medisinsk studie.".
A recent medical study found that a mistake is made on 20 percent of all patients.
Et nylig medisinsk studium fant ut at det begås feil med 20 prosent av alle pasienter.
Payment for participation in medical study.".
Utbetaling for deltakelse i medisinsk studie".
PK exposures had a slight correlation with body weight in the study with medical treatment naïve patients, but not in the study with inadequately controlled patients.
Pk-eksponeringer hadde en svak sammenheng med kroppsvekt i studien med medisinsk ubehandlede pasienter, men ikke i studien med utilstrekkelig kontrollerte pasienter.
Study C2305, patients who had no prior medical treatment.
Studie C2305, pasienter som ikke hadde noen tidligere medisinsk behandling.
Study S3(131) was an open-label randomised 52 week trial in subjects who received romiplostim or medical standard of care(SOC) treatment.
Studie S3(131) var en åpen, randomisert studie over 52 uker med pasienter som mottok romiplostim eller standard medisinsk behandling.
One study by a british medical journal found that for every dollar that pharmaceutical companies spent on r and d-research development-theyspend 19 dollars on promotion and marketing of their drugs.
En studie av et britisk medisinsk tidsskrift avdekket at for hver dollar legemiddelindustrien bruker på forskning og utvikling, bruker de 19 dollar på markedsføring.
In both placebo-controlled, double-blind studies, patients already receiving ITP medical therapies at a constant dosing schedule were allowed to continue receiving these medical treatments throughout the study(corticosteroids, danazol and/or azathioprine).
I begge placebokontrollerte, dobbeltblinde studier kunne pasienter som allerede fikk en medikamentell itp-behandling etter et fast doseringsskjema, fortsette med disse behandlingene i løpet av studien(kortikosteroider, danazol og/eller azatioprin).
In the clinical studies, individuals in the safety population reported any new medical conditions during the follow-up.
I kliniske studier hvor sikkerhet ble fulgt opp, rapporterte deltagerne alle nye medisinske tilstander under oppfølgingsperioden.
Medical journals and case studies.
Medisinske tidsskrifter og studier.
However, a paediatric retrospective cohort study collected safety data with rebif from medical records in children(n 52) and adolescents(n 255).
En pediatrisk retrospektiv kohortstudie samlet imidlertid inn sikkerhetsdata på rebif fra medisinske registreringer hos barn(n 52) og ungdom(n 255).
Dad, i want to study in medical college and become a doctor.
Far, jeg vil studere medisin og bli lege.
The so-called magic mushroom, the study of which has begun anew by respected medical practitioners from columbia university to oxford.
Nye studier er innledet av leger fra columbia-universitetet til oxford.
Medical convention.
Medisinsk seminar.
A medical question?
Et medisinsk spørsmål?
Medical conditions?
Medisinske tilstander?
Other medical conditions.
Andre medisinske forhold.
For medical emancipation.
For medisinsk fristilling.
Zero medical training.
Ingen medisinsk utdannelse.
Medical nitroglycerin?
Medisinsk nitroglyserin?
Hollis medical Center?
Hollis medisinske senter?
Surgical and medical procedures.
Kirurgiske og medisinske prosedyrer.
Study 106 and study 107.
Studie 106 og studie 107.
Medical alert transmitted.
Medisinsk advarsel sendt ut.
Medical requisitions?
Medisinsk rekvisisjoner?
Requesting medical assistance.
Ber om medisinsk assistanse.
Medical research.
Medisinsk forskning.
Genuine medical mystery.
Et medisinsk mysterium.
The medical profession!
Den medisinske profesjon!
Medical leave?
Medisinsk permisjon?

Results: 5584, Time: 0.2374

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


medical study

"Medical study" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More