MOLTEN IN NORWEGIAN

How to say molten in Norwegian

S Synonyms

Results: 77, Time: 0.046

Examples of using Molten in a sentence and their translations

Is that the smell of molten cheese bubbling over a chemical flame?
Er det lukten av smeltet ost over en kjemisk flamme?
We reduce the earth to molten slag, then sell it piece by piece.
Vi forvandler jorden til flytende slaggstein og selger den.
On that day the heavens shall become like molten brass,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
The core should remain molten for several hundred years.
Kjernen burde forbli flytende i flere hundre år.

The day the sky becomes like molten brass,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
If it works, the core would remain molten for centuries.
Om det fungerer, vil kjernen forbli flytende i århundrer.
When we kissed i bubbled up like molten lava.
Når vi kysset, ble jeg som smeltet lava.
The day the sky becomes like molten brass,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
A harvester ship conquered our planet... and extracted its molten core.
Et innhøstingsskip erobret planeten vår og tømte den flytende kjernen.

You know about molten phenol?
Du vet om smeltet phenol?
That's not what makes the center molten.
Det gir ikke flytende kjerne.
Just tell me what you know about molten phenol.
Bare fortell meg hva du vet om smeltet fenol.
It was molten!
Den var flytende!
On the day when the sky will be like molten brass.
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
The day when the sky will be like molten copper,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
On that day the heavens shall become like molten brass,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
The day that the sky will be like molten brass,
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
On the day when the sky will be like molten brass.
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
I have never once seen you work with molten sugar.
Jeg har aldri sett deg bruke smeltet sukker.
What's this molten thing?
Hva er dette smeltet ting?
They discovered towering chimneys, pouring out water as hot as molten lead.
Man fant skorsteiner som sprutet ut vann like varmt som smeltet bly.
Then captain sweatpants, molten river.
Kaptein joggebukse, smeltet elv.
Molten steel, razor-sharp blades, lots of time to himself.
Flytende stål, lynskarpe egger, masse tid alene.
Molten lava?
Smeltet lava?
I was thinking of molten lava.
Jeg tenkte mer på glødende lava.
Molten lava!
Glødende lava!
Am i to be dropped into a vat of molten steel and become part of a new skyscraper?
Skal jeg slippes i et fat med smeltet stål... og bli del av en ny skyskraper?
Civilian models fuse themselves into lumps of molten graphene if they get messed with.
Sivile modeller fusjonerer seg selv til smeltet grafén hvis de blir tuklet med.
Every goldsmith is disappointed by his image; for his molten image is falsehood, and there is no breath in them.
Hvert menneske blir ufornuftig, uten forstand; hver gullsmed har skam av sine utskårne billeder, hans støpte billeder er løgn, og det er ingen ånd i dem.
And then tony went over the railing right into a vat of molten scrap.
Og tony, gikk over rekkverket, ned i en beholder av smeltet skrot.

Results: 77, Time: 0.046

SYNONYMS

S Synonyms of "molten"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More