Translation of "mom" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10001, Time: 0.0983

mor mamma mors moren mora mammaen

Examples of Mom in a Sentence

It was my mom. Wasn't it?
Det var min mor. var det ikke?
It was just mom and dad and me.
Det var bare mamma og pappa og meg.
Mom... it's paul.
Mor... det er paul.
But, mom I'm hungry and i have got to have something to eat.
Men, mamma... jeg er sulten og må spise noe.
Jess, this is my mom's table from college.
Det er mitt mors bord fra college.
I'm your mom, not some ridiculous woman.
Jeg er din mor, ikke en latterlig kvinne.
Mom, this is alex santiago.
Mamma, dette er alex santiago.
Mom, why are we here?
Mor, hvorfor er vi her?
Kelly's mom broke a tooth at the beach club yesterday.
Kellys mors brakk en tann på strandklubben i går.
How did my mom die?
Hvordan døde moren min?
Jace killed my mom.
Jace drepte moren min.
That's not what your mom said last night.
Det var ikke det mora di sa i natt.
Last time i saw sam was Mom's funeral.
Sist jeg så sam, var i mors begravelse.
It's just funerals, and mom and dad, and, you know.
Det er begravelser, og mor og far, og du vet.
Mom, i can't.
Mamma, jeg kan ikke.
Mom, where's my breakfast?
Mamma, hvor er frokosten min?
Wilgefortis' mom had nine children.
Wilgefortis mor hadde ni barn.
That's my mom's car.
Det er min mors bil!
That was your mom.
Det var mammaen din.
Your mom would kill you.
Moren din ville drept deg.
Yeah, but your mom ain't here.
Ja, men mora di er ikke her.
Mom, are you and he?
Mor, er du og han?
I can't talk right now, mom.
Jeg kan ikke snakke nå, mamma.
It's an exact replica of my mom's.
Det er en nøyaktig kopi av min mors,-.
His mom doesn't die.
Moren hans dør ikke.
Uh, we told your mom we would pick you up.
Vi sa til mammaen din at vi henter deg.
We just have to hope that your mom doesn't fall for it.
Vi får bare håpe at mora di ikke faller for det.
Not like your mom with her wand.
Ikke som mora di med tryllestaven.
We're going to find your mom, jesse.
Vi skal finne mammaen din, jesse.
What, did you steal Mom's car again?
Har du stjålet mors bil igjen?

Results: 10001, Time: 0.0983

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "mom"


breasts
mother
mama
mummies
momma
mommy
mommie
parent
mum
mam
mammy
mommies
mamma
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Mom" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More