OUR BODIES IN NORWEGIAN

How to say our bodies in Norwegian

S Synonyms

Results: 81, Time: 0.0549

Examples of using Our Bodies in a sentence and their translations

The creatures need our bodies to survive in sunlight.
Skapningen trenger kroppene våre for å overleve i sollys.
Our bodies entwined and covered in salsa.
Våre kropper omslynget og dekket i salsa.
Let's let our bodies decide.
La kroppene våre bestemme.
Okay, we come back to our bodies and we remember this.
Vi kommer tilbake til kroppene våre og husker dette kartet.

He's in our bodies, our flesh.
Han er i våre kropper, vårt kjød.
Easier to dump our bodies.
Der er det lettere å dumpe likene våre.
But our bodies betray us all eventually.
Men kroppene våre svikter oss alle.
Our bodies, mr. angier.
Våre kropper, mr. angier.
He put creatures in our bodies to control our minds.
Han puttet dyr i kroppen vår for å kontrollere hjernen vår.

Make it completely impossible for them to discover our bodies.
Gjøre det helt umulig for dem å oppdage likene våre.
May this food nourish our bodies and may the fellowship nourish our spirit.
Måtte maten nære kroppene våre, og samværet nære ånden.
Let thy spirit enter into our bodies.
La din ånd trenge inn i vår kropp.
Our bodies and brains would be acting.
Det er våre kropper og hjerner som spiller.
It moves inside of us, flows through our bodies.
Det meste flyter gjennom kroppen vår.
Do you think these people are in our bodies?
Tror du disse folkene er i våre kropper?
Like the breath in our bodies.
Som lufta i kroppen vår.
We have tremendous power within our bodies and within ourselves.
Vi har utrolige krefter i kroppene våre, og i oss selv.
Now, let's put more of this liquid into our bodies.
La oss få mer av denne væsken inn i våre kropper.
That way our bodies learn it as well as our minds.
Da lærer kroppene våre det i tillegg til hjernene.
Wessex, our bodies are the most complex organisms in the universe.
Wessex, kroppene våre er de mest koplekse i universet.
Who knows what it did to us to our bodies.
Hvem vet hva den gjorde med oss med kroppene våre.
And store our bodies.
Og lagre kroppene våre.
Like a contest for our bodies.
Kanskje en konkurranse for kroppene våre.
If we lose each other, then we come back to our bodies.
Da kommer vi tilbake til kroppene våre.
Why because we like our bodies.
Hvorfor? fordi vi liker kroppene våre.
Deeper than our bodies.
Dypere enn kroppene våre.
They are attracted to the warmth of our bodies.
De tiltrekkes av varmen fra kroppene våre.
They want our bodies.
De vil ha kroppene våre.
You rot our bodies, steal hope from our souls.
Du bederver våre legemer, tar håpet fra våre sjeler.
Our bodies are meant to breathe free.
Kroppene våre må få lov til å puste fritt.

Results: 81, Time: 0.0549

SYNONYMS

S Synonyms of "our bodies"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More