PANCREATIC IN NORWEGIAN

How to say pancreatic in Norwegian

Results: 69, Time: 0.0637

English-norwegian dictionary

Examples of using Pancreatic in a sentence and their translations

Pancreatic cancer(Tarceva administered concurrently with gemcitabine in study PA.3):.
Kreft i bukspyttkjertelen(Tarceva administrert sammen med gemcitabin i studie PA.3):.
Increased levels of cholesterol and/or pancreatic amylase in the blood.
Økning i kolesterolnivået og/eller pankreatisk amylase i blodet.
Pancreatic cancer.
Pancreatic cancer(Tarceva administered concurrently with gemcitabine in study PA.3):.
Kreft i bukspyttkjertelen(Tarceva administrert sammen med gemcitabin i studie PA.3):.
Pancreatic digest of casein sorbitol.
Pankreatisk fordøyet kasein sorbitol dinatriumfosfatdihydrat.
Pancreatic neuroendocrine tumours.
Pankreatisk nevroendokrin tumor.
Pancreatic cancer(Tarceva administered concurrently with gemcitabine):.
Kreft i bukspyttkjertelen(Tarceva administrert sammen med gemcitabin):.
Of people with pancreatic cancer die within five years.
Av personer med kreft i bukspyttkjertelen dør etter fem år.
Pancreatic neuroendocrine tumours(pNET).
Pankreatisk nevroendokrin tumor(pNET).
I have got the cancer, pancreatic.
Jeg har fått kreft i bukspyttkjertelen.
Increased levels of cholesterol and/or pancreatic amylase in the blood.
Økning i kolesterolnivået og/eller pankreatisk amylase i blodet.
If you have or have had pancreatic or gallbladder disorders.
Hvis du har eller har hatt lidelser i bukspyttkjertelen eller galleblæren.
Pancreatic digest of casein sorbitol.
Pankreatisk fordøyet kasein sorbitol dinatriumfosfatdihydrat.
If you have or have had pancreatic or gallbladder disorders.
Hvis du har eller har hatt lidelser i bukspyttkjertelen eller galleblæren.
Pancreatic neuroendocrine tumours.
Pankreatisk nevroendokrin tumor.
Pancreatic neuroendocrine tumours(pNET).
Pankreatisk nevroendokrin tumor(pNET).
Your mother is suffering from advanced pancreatic cancer.
Moren din har fremskreden kreft i bukspyttkjertelen.
But it was pancreatic cancer.
Men det var kreft i bukspyttkjertelen.
Abnormal blood tests including pancreatic and liver enzymes.
Unormale blodprøver, inkludert bukspyttkjertel- og leverenzymprøver.
Abnormal blood tests including pancreatic and liver enzymes.
Unormale blodprøver, inkludert bukspyttkjertel- og leverenzymprøver.
Recommended modifications for pancreatic adverse reactions are summarized in table 2.
Anbefalte modifikasjoner ved pankreatiske bivirkninger er oppsummert i tabell 2.
Recommended modifications for pancreatic adverse reactions are summarized in table 2.
Anbefalte modifikasjoner ved pankreatiske bivirkninger er oppsummert i tabell 2.
Change in pancreatic function blood test results(amylase).
Endring i blodprøveresultater fra bukspyttkjertelen(amylase).
Change in pancreatic function blood test results(amylase).
Endring i blodprøveresultater fra bukspyttkjertelen(amylase).
But we both know pancreatic cancer patients that lived and appendix patients that, unfortunately, passed.
Men vi kjenner personer med kreft i bukspyttkjertelen som overlevde og blindtarmpasienter som dessverre døde.
Elevated amylase including elevated pancreatic amylase, elevated serum lipase, vomiting, abdominal pain, dyspepsia.
Forhøyet amylase inkludert forhøyet pankreatisk amylase, forhøyet serumlipase, oppkast, abdominale smerter, dyspepsi.
Tarceva in combination with gemcitabine is indicated for the treatment of patients with metastatic pancreatic cancer.
Tarceva i kombinasjon med gemcitabine er indisert for behandling av pasienter med metastatisk kreft i bukspyttkjertelen.
Furthermore GLP-1 also reduces glucagon secretion from pancreatic alpha cells, resulting in a reduction in hepatic glucose output.
Videre reduserer også glp-1glukagonsekresjon fra alfaceller i pankreas, noe som resulterer i redusert hepatisk glukoseutslag.
Elevated amylase including elevated pancreatic amylase, elevated serum lipase, vomiting, abdominal pain, dyspepsia.
Forhøyet amylase, inkludert forhøyet pankreatisk amylase, forhøyet serumlipase, oppkast, abdominalsmerter, dyspepsi.
The usual dose is one tablet of tarceva 100 mg each day if you have metastatic pancreatic cancer.
Vanlig dosering er en tablett tarceva 100 mg daglig hvis du har metastatisk kreft i bukspyttkjertelen.

Results: 69, Time: 0.0637

"Pancreatic" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More