POWER IN NORWEGIAN

How to say "power" in Norwegian

Results: 3979, Time: 0.4253


Examples of Power in a Sentence

I have seen its power with my own eyes, tus.
Jeg har sett dens makt med mine egne øyne, Tus!
Kingfisher's lower power will still give us a picture of the minefield.
Kingfishers lavere kraft gir oss et bilde av minefeltet.
I have always said that power is more important than money.
Jeg har alltid sagt at makt er viktigere enn penger.
How much power do you have left?
Hvor mye strøm har du igjen?
Where's your power, Scott?
Hvor er din kraft, Scott?
You have more power than you can imagine, jean.
Du har mer makt enn du kan forestille deg.
Look, Shaw's power is that he's a shadow.
Shaws styrke er at han er en skygge.
It's like you have this special power.
Det er som om du har en spesiell kraft.
We have power, mike.
Vi har strøm, mike.
We had power before we had weapons.
Vi hadde makt før vi hadde våpen.
George is my power in this town.
George er min makt i denne byen.
You're saying it has power, not David?
Du sier at den har kraft, ikke david.
Therewasno power, nor food, nor water.
Det fins verken strøm, vann eller mat.
Like you, this power was forced upon me.
Denne evnen ble påtvunget meg, i likhet med deg.
Just once to have such power in my hands.
Å ha slik styrke i mine hender bare én gang.
Give power to everyone to georgia, to california, texas.
Gi strøm til alle, til georgia, california, texas.
We will have full power by midnight.
Vi vil ha full kraft ved midnatt.
They got enough power in the line-up.
De har nok styrke i laget.
You have power over death.
Du har makt over døden.
Rigged up sustainable power for the whole place.
Rigget opp holdbar energi for hele stedet.
She has all this power and doesn't use it!
Hun har denne evnen, og sa bruker hun den ikke!
Percent of full power.
Prosent av full kraft.
Now she must share power with the mother and i must marry the son.
Hun må dele makten med moren og jeg må gifte meg med sønnen.
Use your power against him.
Bruk evnen din mot ham.
There's food, power, water.
Med mat, strøm, vann.
There is power in your pictures.
Det er makt i bildene dine.
Proteus on power, sir.
Prometeus på energi, sir.
They're going to have full power and we're walking?
De vil ha full styrke, og vi går?
Before you had power in your hands.
Før hadde du kraft i hendene.
If we learn our limitations too soon, we never learn our power.
Hvis vi lærer våre begrensinger for tidlig, lærer vi ikke vår styrke.

Results: 3979, Time: 0.4253

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Power" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More