POWER AND WE IN NORWEGIAN

Translation of Power And We in Norwegian

Results: 94052, Time: 0.2506

And we
og vi så vi men vi og vi har oss og

Examples of using Power And We in a sentence and their translations

Kraft, og vi

We constructed the universe with power, and We are expanding it!
Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort!
We constructed the universe with power, and We are expanding it!
Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort!
Other sentence examples
Because they have power and we have none.
For de har makt og vi har ingen.
They are going to have full power and we are walking?
De vil ha full styrke, og vi går?
We had lost main power and we were adrift but the Cardassian cruiser was no better off.
Vi hadde mistet strømmen og vi var i drift men cardassiske cruiser var ikke bedre.
On three, we turn on the power and we storm the entrances.
Vi slår på strømmen og går inn.
There was no food left and we were losing power.
Det var ikke mer mat igjen, og vi var i ferd med å miste strømmen.
We have the plan, and we have the power.
Vi har planen, og vi har kraften.
We offer power and purpose.
Vi tilbyr makt og mening.
We reduced power and lured them in.
Vi senket styrken og lurte dem inn.
We must surrender power and wind.
Vi skal overgi oss til strømmen og vinden.
We are so driven by power and profit.
Vi er så kontrollerte av makt og fortjeneste.
They replied," We have great power and valor.
De svarte:« Vi har makt og stor kampkraft, avgjørelsen ligger hos deg.
We have lost power and are in a deteriorating orbit.
Vi har ingen strøm og er i fallende bane.
They replied," We have great power and valor.
De svarte:« Vi har makt og stor kampkraft, avgjørelsen ligger hos deg.
We are shooting for the same weight, power and design.
Vi sikter på samme vekt, ytelse og design.
The redundancies are gone and we are on backup power.
Overfloden er borte og vi er på backup-strøm.
If we have the momentum and we have the power, why wait?
Hvis vi har framdrift og makt, hvorfor vente?
And with all the additional power, we shut the door and we turn the lock.
Og med all den ekstra strømmen, kan vi lukke døren og låse den.
So will we sing and praise Thy power.".
Med sang og spill vil vi prise ditt storverk.".
But we may experience intermittent system failures and power surges.
Det kan være vi har ujevn systemsvikt og spenningsbølger med strøm.
If we could not control our powers and we hurt someone.
Hvis vi ikke kunne kontrollere kreftene våre, og kom til å skade noen.
And we need power.
Og vi trenger kraft.
We have the money and the power.
Vi har penger og makt.
We are encrusted with riches and power.
Vi er omgitt av rikdommer og makt.
And now we will use our power for the hunt!
Og nå skal vi bruke kreftene våre til å jakte!
We have lost power on Decks 5, 6 and 10.
Vi har mistet strømmen på dekk 5,6 og 10.
And are we clear on the scope and nature of this power?
Og vet vi hvor omfattende kraften hans er?
We are not Water and Power.
Vi er ikke Vann og Kraft.
We would better take Water and Power first.
Vi bør vel ta Vann og strøm først.

Results: 94052, Time: 0.2506

Word by word translation


power
- makt kraft strøm styrke power
and
- og men da and samt den
we
- vi det νi vår
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More