SEVERE IN NORWEGIAN

How to say severe in Norwegian

S Synonyms

Results: 8132, Time: 0.0901

Examples of using Severe in a sentence and their translations

Biograstim and severe chronic neutropenia.
Biograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Anticipated symptoms of an overdose may be severe nausea, vomiting or headache.
Forventede symptomer av en overdose kan være kraftig kvalme, oppkast eller hodepine.
Biograstim and severe chronic neutropenia.
Biograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
If you experience severe upper stomach pain( pancreatitis),
Dersom du opplever sterke smerter øverst i magen( pankreatitt),

Are vomiting, have recently had severe vomiting, or have diarrhoea.
Kaster opp, nylig har hatt kraftig oppkast eller har diaré.
Ratiograstim and severe chronic neutropenia.
Ratiograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Few patients treated with liraglutide reported at least one episode of severe diarrhoea.
Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode med kraftig diaré.
Are you so severe on your own sex?
Er du så streng mot ditt eget kjønn?
Tevagrastim and severe chronic neutropenia.
Tevagrastim og alvorlig kronisk nøytropeni.
In case of severe extrapyramidal symptoms, anticholinergic agents should be administered.
Hvis det oppstår sterke ekstrapyramidale symptomer, bør antikolinergika administreres.
Surely allah is severe in retribution.
Vis gudsfrykt, for gud er streng i sin straff.
Uncontrolled severe arterial hypertension.
Ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon.
Anticipated symptoms of an overdose may be severe nausea, vomiting or headache.
Forventede symptomer av en overdose kan være kraftig kvalme, oppkast eller hodepine.
Anaphylaxis and severe allergic reactions.
Anafylaksi og alvorlige allergiske reaksjoner.
Inflammation of the pancreas which causes severe pain in the abdomen and back.
Betennelse i bukspyttkjertel som forårsaker sterke smerter i mage og rygg.
Moderate or severe pain at injection site was uncommon.
Moderate eller sterke smerter på injeksjonsstedet er mindre vanlig.
Are vomiting, have recently had severe vomiting, or have diarrhoea.
Kaster opp, nylig har hatt kraftig oppkast eller har diaré.
They can be quite severe... shielding the whole planet.
De kan være ganske kraftige...- de skjermer hele planeten.
Anaphylaxis and severe allergic reactions.
Anafylaksi og alvorlige allergiske reaksjoner.
Ratiograstim and severe chronic neutropenia.
Ratiograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Indeed allah is severe in retribution.
Vis gudsfrykt, for gud er streng i sin straff.
Few patients treated with liraglutide reported at least one episode of severe diarrhoea.
Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode med kraftig diaré.
If you have moderate or severe kidney problems, your doctor will reduce the dose.
Hvis du har moderate eller kraftige nyreproblemer, reduserer legen dosen.
And fear allah; indeed, allah is severe in penalty.
Vis gudsfrykt, for gud er streng i sin straff.
Tevagrastim and severe chronic neutropenia.
Tevagrastim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Prolonged or severe hypoglycaemic episodes may be life-threatening.
Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.
For severe hepatic impairment see section 4.
For sterkt nedsatt leverfunksjon se punkt 4.
If you experience severe upper stomach pain( pancreatitis),
Dersom du opplever sterke smerter øverst i magen( pankreatitt),
For severe hepatic impairment see section 4.
For sterkt nedsatt leverfunksjon se punkt 4.
Generally, the patients reported severe nausea, vomiting and diarrhoea.
Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré.

Results: 8132, Time: 0.0901

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More