Translation of "severe" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5077, Time: 0.156

alvorlig kraftig sterkt streng alvorlige kraftige sterke sterk alvorligere strenge

Examples of Severe in a Sentence

Biograstim and severe chronic neutropenia.
Biograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
In overdose accompanied by severe nausea and vomiting, the use of antiemetics should be considered.
Ved overdosering med kraftig kvalme og oppkast bør antiemetika vurderes.
In patients with severe leukopenia, neutropenia, or thrombocytopenia,
Hos pasienter med alvorlig leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni,
Pancreatitis can be severe and life-threatening.
Pankreatitt kan være alvorlig og livstruende.
For severe hepatic impairment see section 4.
For sterkt nedsatt leverfunksjon se punkt 4.
Records say severe headaches, double vision, voices in his head.
Legejournalene sier kraftig hodepine, dobbeltsyn, stemmer i hodet.
Anticipated symptoms of an overdose may be severe nausea, vomiting or headache.
Forventede symptomer av en overdose kan være kraftig kvalme, oppkast eller hodepine.
Ratiograstim and severe chronic neutropenia.
Ratiograstim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Humiliation from god and severe torment will afflict the criminals for their scheming.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
In patients with severe hepatic impairment,
Hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon,
Patients with severe hepatic impairment(Child-Pugh C).
Pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon(Child-Pugh C).
Tevagrastim and severe chronic neutropenia.
Tevagrastim og alvorlig kronisk nøytropeni.
Humiliation before god and severe torment will befall the evil-doers for their scheming.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
Are vomiting, have recently had severe vomiting, or have diarrhoea.
Kaster opp, nylig har hatt kraftig oppkast eller har diaré.
Inhaled budesonide has less severe adverse reactions than systemic corticosteroids.
Inhalert budesonid har færre alvorlige bivirkninger enn systemiske kortikosteroider.
Patients with severe renal impairment(creatinine clearance < 30 mL/min).
Pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon(kreatininclearance < 30 ml/minutt).
Few patients treated with liraglutide reported at least one episode of severe diarrhoea.
Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode med kraftig diaré.
Uncontrolled severe arterial hypertension.
Ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon.
The effects may be moderate to severe and could cause death.
Effektene kan være moderat til alvorlige og kan forårsake død.
They can be quite severe... shielding the whole planet.
De kan være ganske kraftige...- de skjermer hele planeten.
Are you so severe on your own sex?
Er du så streng mot ditt eget kjønn?
You have severe liver problems.
Du har alvorlige leverproblemer.
If you experience severe upper stomach pain(pancreatitis),
Dersom du opplever sterke smerter øverst i magen(pankreatitt),
Contact your doctor if you have unusual severe abdominal pain.
Kontakt legen din dersom du får uvanlig kraftige smerter i nedre del av magen.
PML is a serious condition that may lead to severe disability or death.
PML er en alvorlig tilstand som kan føre til kraftig funksjonshemming eller død.
When my wife died, the accident was severe.
Da min kone døde var ulykken alvorlig.
Use in patients with severe hepatic impairment is not recommended.
Bruk hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon er ikke anbefalt.
Verily, allah is severe in punishment.
Vis gudsfrykt, for gud er streng i sin straff.
In case of severe extrapyramidal symptoms, anticholinergic agents should be administered.
Hvis det oppstår sterke ekstrapyramidale symptomer, bør antikolinergika administreres.
If you have moderate or severe kidney problems, your doctor will reduce the dose.
Hvis du har moderate eller kraftige nyreproblemer, reduserer legen dosen.

Results: 5077, Time: 0.156

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "severe"


big
strong
powerful
thorough
strict
spicy
major
hard
bright
robust
dire
stern
high
potent
keener
tough
uptight
graver
harsher
sturdy
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Severe" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More